Genealogische pagina van Jaap Niemeijer

Gestyleerde boom met de nadruk op de wortels(roots)


Grepen uit vierhonderd jaar (1600 - 2000) familiegeschiedenis

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 30-11-2021


 

Nakomelingen van Joost Annes van Vondel (1776-1827)

 


Inleiding:

Het is een merkwaardige zaak met de van Vondels....... 
Velen in de familie denken of hopen van de vermaarde Joost van den Vondel, af te stammen.
Deze 'prins onzer dichters' werd geboren in Keulen, waarheen zijn Antwerpse doopsgezinde ouders uitgeweken waren. Later verhuist de familie, na nog een driejarig verblijf in Utrecht, naar Amsterdam, waar vader Vondel een zaak begint in zijde artikelen e.d.: 'In de Trou'- een zaak die zijn zoon later erven zou. In 1610 trouwt Joost met Mayken de Wolf, eveneens een Brabantse van afkomst. Van hun vier kinderen bleven in leven hun dochter Anna en hun zoon Joost. Deze zoon, 'kleen van geest, en los van hoofde' volgens Vondel's biograaf, liet zijn vader's zaak verlopen tot een faillissement. Op het schip naar Nederlands-Indië, waar hij een nieuw leven wilde beginnen, sterft Joost jr.
 

Daarmee is wel duidelijk, dat de dichter Joost van den Vondel geen nazaten heeft gehad met wie de huidige families van Vondel een verwantschap zouden kunnen hebben.

Een goed verhaal over de herkomst van de naam van Vondel, is te lezen op de weblog van Geert Zijlstra. Hij deed ook genealogisch onderzoek naar hem. Over de herkomst van de achternaam vormde ook de bekende mr. Jacob van Lennep zijn mening. Jacob van Lennep was een groot bewonderaar van de dichter Vondel. Tussen 1855 en 1869 bezorgde hij een twaalfdelige Vondeluitgave. Dus deed ook hij onderzoek naar verwantschap met 'onze Joost'.

 

Persoonlijk denk ik dat de achternaam 'van Vondel' (in Nederland althans) graag werd aangenomen door mensen met de voornaam Joost of Joest, waar al gauw na de verplichte (achter-) naamsaanneming in 1811 een "van Vondel" bij te voegen valt. Dat vermoeden wordt nog eens bevestigd als  in het bevolkingsregister bij Joost Annes van Vondel (geb.26.11.1826) hieronder opgenomen onder  III.b,  de ambtenaar bij zijn beroep van arbeider spottend toevoegt: "dichter".

Wel vallen mij de vele gedichten op, die ik niet alleen bij mijn eigen opa Jakob van Vondel, maar ook bij andere leden van "mijn" familie van Vondel tegenkwam. Er werd mij tenminste een redelijk aantal toegezonden. Ik bewaar ze dan ook graag in mijn familiearchief.

Sommigen dichtten tot op het laatste moment van hun leven, getuige  het volgende gedicht van Koenraad van Vondel (1866-1935) uit Valthermond:

 

De èchte Joost van den Vondel, geboren op 17 november 1587 in Keulen, ging nogal makkelijk met zijn verscheiden om, getuige zijn grafdicht hieronder.
Hij overleed op 5 februari 1679 in Amsterdam.

 

 

Joost van den Vondel in zijn laatste levensdagen(1679)
(Tekening uit: 'Ik probeer mijn pen' Amsterdam 1979
én zoals afgebeeld in Rijksmuseum Amsterdam)

Hij schreef zijn eigen simpel grafdicht:

    Hier leit Vondel, zonder rouw
   Hy is gestorven van de kouw


Hieronder een overzicht van de nakomelingen van één van mijn voorouders met de voornaam Joost, die zich de achternaam 'van Vondel' liet aanmeten.


Joost Annes van Vondel en zijn nazaten

Generatie I

(van 1776 tot 1827)

In deze generatie is 1 gezin bekend met 5 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1797 en 1806. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Niebert (2x), Tolbert, Nuis en Niebert.

I  Joost Annes van Vondel, zoon van Anne Roels en Antje Joostes, arbeider, wonende in Tolbert, is geboren in november 1776 in Niebert, is overleden op woensdag 5 december 1827 in Tolbert. Joost werd 51 jaar en 1 maand.

naam: ook aangeduid als: Joest Annes

"Voor 1813 werden Joest en Wytske nooit vermeld met hun familienamen", schrijft de rijksarchivaris van Groningen op 12-12-'77 aan drs. H. van Vondel, de Geer 9 te Ameide.*)
Joost Annes verkocht (mede namens zijn vrouw Wijtske Roelfs) op 22 maart 1809 voor ƒ 375,- aan Harm Buigt en Kimje Esgers Ehb. te Niebert, een Behuisinge en tuin staande en gelegen aan het Nieberdermeenscheer No. 48, benevens een koeweide op gemelde meenscheer, doende 's jaarlijks tot grondpagt aan W. Wolthuis een somma van ƒ 4.=. Er was tot dan toe voor het onroerend goed geen heerstede-geld betaald,"aangezien er voor dezen een armwoning is geweest". De notariële akte daarvan is te vinden in het Rijksarchief Groningen nr. 1158, Gerechten in het Westerkwartier nr. 642.

Joost trouwde op zondag 24 april 1796 in de kerk van Niebert met
Wietske Roelfs (van der Scheer), (ook: Wytske) dochter van Roelf Pieters en Sjoukje Baukes. Wietske, wonende in Tolbert, is gedoopt op zondag 15 september 1765 in Niebert, is overleden op dinsdag 29 september 1829 in Tolbert. Wietske werd 64 jaar en 14 dagen.

 
Van Joost en Wietske zijn vier kinderen bekend:

1  Anne Joostes van Vondel is geboren op vrijdag 24 februari 1797 in Niebert, is ned.hervormd gedoopt, zie II-A.

2  Sjouktje Joostes van Vondel is geboren in Nuis, is gedoopt op zondag 17 maart 1799, zie II-B.

3  Roelf Joostes van Vondel is geboren in Niebert, is gedoopt op zondag 2 mei 1802, zie II-C.

4  Grietje Joostes van Vondel is geboren op zaterdag 1 juni 1805  is gedoopt op zondag 6 juli 1806 in Tolbert, zie II-D.

Generatie II

(van 1797 tot 1883)

In deze generatie zijn 4 gezinnen bekend met in totaal 14 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1816 en 1842. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Zevenhuizen (5x), Tolbert (5x) en aldaar.

II-A  Anne Joostes van Vondel, zoon van Joost Annes van Vondel (I) en Wietske Roelfs van der Scheer, arbeider, wonende in Tolbert en in Zevenhuizen, is geboren op vrijdag 24 februari 1797 in Niebert, is ned.hervormd gedoopt, is overleden op woensdag 18 maart 1868 in Appelscha. Anne werd 71 jaar en 23 dagen.
 

Hij woonde volgens de volkstelling 1830 aan de Veldstreek, ongenummerd. Inwonende was ook Pieter Annes van Vondel, 17 jaar, geboren te Marum.(Info Oege Bergsma:) Dit zou Pieter Veenma kunnen zijn, een zoon van Trientje Pieters en Anne Veenma. Trientje was voordat zij trouwde(?) met Anne Joostes gehuwd(?) met deze Anne Veenma. Deze is na de geboorte van Pieter overleden.

Anne van Vondel woonde in 1862 in Appelscha. Hij kwam in financiële problemen en vroeg “onderstand” aan. Vroeger moest de geboorteplaats voor de kosten van onderhoud opdraaien. Bij Anne van Vondel was dat niet Appelscha. Maar welke plaats dan wel? Volgens Anne zelf was hij geboren in Niebert in de gemeente Marum. In Marum werd dit echter ontkend. Anne zou wel zijn geboren in Niebert, maar een deel daarvan lag in de gemeente Marum en een ander deel in de gemeente Leek. Toen probeerde men heel precies vast te stellen in welk huis Anne geboren was.
Volgens de gemeente  Ooststellingwerf was Anne in het huis genaamd “het Hoendernest” geboren. Volgens Marum hadden de ouders van Anne wel gewoond in het Hoendernest, waren daarna in een ander huis gaan wonen (waar in 1862 Hendrik Heuker in woonde) en daarna verhuisd naar een huis genaamd “de Joostentuin”, dat in de gemeente Leek stond, op de derde optrek (gang) ten oosten van de Boerakkers. Volgens Marum was Anne of in het Hoendernest of in het “Heuker”-huis geboren. Dat “Heuker”-huis stond in Leek (Tolbert). Er volgde een speurtocht in oude boeken. Men vond in het Diaconieboek van Niebert dat daar op 24 april 1796 waren getrouwd Joost Annes en Wietske Roelfs, de ouders van Anne. In datzelfde diaconieboek vond men ook een vermelding dat op “19 martiuus 1797” in het bekken (collecteschaal) was ontvangen twee stuivers bij de doop van Anne, de zoon van Joost Annes en Wietske Roelfs.

Ooststellingwerf had Anne zelf gehoord en deze had verklaard dat zijn ouders hem hadden verteld dat hij op 25 februari 1797 was geboren in Niebert, in het huis “op den vijfden of zesden intrek” ten westen van de Boerakkers, het Hoendernest genaamd. Zijn ouders huurden dat huis van Roelof Simons. Kort na zijn geboorte was het gezin verhuisd naar het “Heuker”-huis en nog later naar de Joostentuin in de gemeente Leek (Tolbert). Anne noemde verder nog drie namen van mensen die meer zouden kunnen vertellen. Dat waren zijn halfzuster Roelofke Popkes, zijn volle zuster Grietje van Vondel en zijn tante Iebeltje Roelfs. Deze laatste was 80 jaar toen ze gehoord werd in Friesland.

Volgens tante Iebeltje was Anne niet in het Hoendernest geboren.
Halfzuster Roelofke Popkes, 70 jaar oud, verklaarde zeer stellig te weten dat Anne wel in het Hoendernest was geboren, westelijk van de Boerakkers, eerst eigendom van Jan Oebels en pas later van Roelof Simons. Verder waren haar ouders kort na de geboorte van Anne verhuisd naar het huis van de weduwe van Roelof Elskes, later door Hendrik Heuker bewoond. Weer later waren ze naar de Joostentuin verhuisd.
Zuster Grietje van Vondel was zelf in het “Heuker”-huis geboren evenals een reeds overleden broer Roelf van Vondel. Haar broer Anne was in het Hoendernest geboren.
De gemeente Leek deelde mee dat het dorp Niebert altijd in zijn  geheel bij Marum had behoord en dat er pas na de invoering van het kadaster slechts drie huizen overgegaan waren naar Leek (Tolbert).

De Raad van State was gauw klaar. Niebert behoorde onder Marum en werd als onderhoudsplichtig aangewezen.

(info: Weblog Geert Sines)


Anne heeft een relatie met Trientje Pieters. Trientje is geboren op donderdag 24 juli 1788 in Opeinde, is overleden op dinsdag 7 september 1880 in Appelscha. Trientje werd 92 jaar, 1 maand en 14 dagen. naam: in bevolkingsregister ook aangeduid als: Trijntje Selmajes (met de toevoeging "niet verwant") Zie voor meer informatie over deze vrouw, de voortreffelijke weblog van Geert Zijlstra.
Van het huwelijk werd geen akte gevonden. Het eerste kind, Wietske, werd door vader Anne bij de geboorteaangifte erkend.

Van Anne en Trientje zijn zeven natuurlijke kinderen bekend:

1  Wietske van Vondel is geboren op zaterdag 30 november 1816 in Tolbert (akte nr.35), zie III-A.

2  Joost Annes van Vondel is geboren op woensdag 12 januari 1820, is overleden op maandag 12 april 1824 in Zevenhuizen. Joost werd 4 jaar en 3 maanden.

3  Willem Annes van Vondel is geboren op zondag 21 december 1823 in Zevenhuizen, is chr.afgescheiden gedoopt, zie III-B.

4  Kerst Annes van Vondel is geboren in 1826.

Hij zou een tweelingbroer van Joost Annes geb. 26 november 1826 zijn. Nadere gegevens over hem ontbreken.

5  Joost Annes van Vondel is geboren op zondag 26 november 1826 in Zevenhuizen, is ned.hervormd gedoopt, zie III-C.

6  Roelf Annes van Vondel is geboren op woensdag 30 december 1829 in Zevenhuizen, is overleden op vrijdag 8 januari 1830 aldaar. Roelf werd 9 dagen.

7  Willemke Annes van Vondel is geboren op woensdag 30 december 1829 in Zevenhuizen (Leek) is overleden op woensdag 4 mei 1904 in Barger-Oosterveen (Emmen), 74 jaar, 4 maanden en 4 dagen oud. Barger-Oosterveen is een buurtschap in de Nederlandse provincie Drenthe, gemeente Emmen, dat hoort bij Klazienaveen.

Willemke trouwt op woensdag 18 maart 1857 in Ooststellingwerf op 27-jarige leeftijd met Heinze Freerks Homan, zoon van Freerk Heinses Homan en Jantje Eites Drent, geboren op zondag 31 januari 1830 in Zevenhuizen (Leek), overleden op dinsdag 16 augustus 1898 in Barger-Oosterveen, 68 jaar, 6 maanden en 16 dagen oud. Van dit echtpaar zijn acht kinderen bekend.

II-B  Sjouktje Joostes van Vondel, dochter van Joost Annes van Vondel (I) en Wietske Roelfs van der Scheer, arbeidster, wonende in Tolbert, is geboren in Nuis, is gedoopt op zondag 17 maart 1799, is overleden op zondag 20 juli 1828 in Tolbert. Sjouktje werd 29 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

Gegevens over Sjouktje, haar man en kind verkregen uit brief gem.Leek d.d. 27.11.1984 HJ/LM die als geboorteplaats Niebert, gem. Marum vermeldt.

Van Sjouktje en een onbekende man is een natuurlijk kind bekend:

1  Joost Jans van Vondel is geboren op zaterdag 21 oktober 1820 in Tolbert (akte nr.58).

De geboorteaangifte van Joost werd gedaan door zijn grootvader Joost Annes van Vondel.

Sjouktje trouwt op zaterdag 2 juli 1825 in Leek op 26-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 22-jarige Jan Hendriks Kooy, zoon van Hendrik Harms Kooy en Klaaske Pieters. Jan, arbeider, wonende in Niebert, is geboren rond 1803 in Leek.

Huwelijksafkondigingen te Marum op de zondagen, 5 juni en 12 juni 1825.

Van Jan en Sjouktje is een kind bekend:

2  Sjouwke Kooy is geboren op dinsdag 19 augustus 1828, is overleden op donderdag 6 november 1828 in Niebert, 3 maanden en 18 dagen oud..

II-C  Roelf Joostes van Vondel, zoon van Joost Annes van Vondel (I) en Wietske Roelfs van der Scheer, arbeider, wonende in Tolbert en in Zevenhuizen, is geboren in Niebert, is gedoopt op zondag 2 mei 1802, is overleden op zondag 19 april 1857 in Zevenhuizen. Roelf werd 54 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

Info Oege Bergsma: In het Rechterlijk Archief (nr. 1514) in het Rijksarchief in Groningen vond ik over Roelf Joestes nog de volgende stukken:
Order tot gevangenzetting:
De conciërge in het huis van verzekering, zal in verzekerde bewaring nemen den persoon van Roelf Joosten van Vondel, Deserteur van den 2e Afdeling Mobile Schutters, uit de provincie Groningen. Groningen, den 14 September 1831.
en
Order tot ontslag of transport:
De conciërge in het huis van verzekering zal op vertoon dezes ontslaan, den Deserteur Roelf Joosten van Vondel, als zullende getransporteerd worden naar Leeuwarden.
Groningen den 16 September 1831.

Beide aktes zijn getekend door de Kolonel Plaatselijke Kommandant Kniphausen.
Zou de desertie iets te maken hebben gehad met de geboorte van Joost op 4 september van dat jaar?

In 1845 neemt Roelf Joostens van Vondel deel aan de publieke verhuring van boekweitland gelegen te Zevenhuizen door de landeigenaar en vervener J.H. Leuringh wonende te Tolbert. Hij (Roelf) huurt dan ruim 30 roeden veld voor vijf jaren, samen met Pieter Roelfs van der Scheer(zijn oom ?), beide wonende te Zevenhuizen, voor een bedrag van ƒ 17,00.(Bron:Not.archief 18/87/123 van not.Mr. Cornelis de Ranitz, res.te Leek).In de rubriek Noorder Rondblik van het Nieuwsblad van het Noorden van 8 oktober 1986 wordt over deze verhuring melding gemaakt. De boekweitlanden lagen bij het Bolmeer te Zevenhuizen. Er wordt in het artikel uiteengezet hoe de boekweitteelt werd gedaan.
De aangifte van zijn overlijden werd op 20 april 1857 mede gedaan door "Coenraad Hendriks Winter", 43 jaar, arbeider te Zevenhuizen; dat moet ongetwijfeld zijn: Simon Henrich Conrad Winter, geboren 10 april 1814 te Hillentrup, wiens dochter Wilhelmina trouwde met Harm(Roelofs)van Vondel, zoon van de overleden Roelf.

Roelf was gehuwd (1) met Aaltje Popkes de Vries. Aaltje is geboren rond 1803, is overleden op woensdag 24 september 1828 in Leek. Aaltje werd dus ongeveer 25 jaar.

Van Roelf en Aaltje is een kind bekend:

1  Wietske van Vondel is geboren op maandag 16 januari 1826 in Tolbert, is overleden op vrijdag 11 december 1896 in Zevenhuizen. Wietske werd 70 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

Wietske verbleef ten tijde van haar overlijden kennelijk in het werkhuis te Zevenhuizen. De vader van het werkhuis, Harm Polling, deed namelijk aangifte van haar overlijden.

Roelf was gehuwd (2) met Ike Harms Kobes, dochter van Harm Jakobs en Hiltje Hendriks. Ike, arbeidster, wonende in Zevenhuizen en in Gieterveen, is geboren in Zevenhuizen, is gedoopt op zondag 17 januari 1796. Zij overleed op donderdag 14 augustus 1873 in de Peperstraat, wijk 2, nr.100 in Hoorn op de leeftijd van 77 jaar.

 

 

 

 

Zij woonde vanaf 1860 in bij haar natuurlijke zoon Harm in Bonnerveen en was aanwezig bij diens huwelijk op 21 november 1860 te Gieten, maar vertrok op 9 juli 1866 weer naar de gemeente Leek. Ike vertrok op 24 april 1873 vanuit de gemeente Onstwedde naar Hoorn (Noord-Holland). Gegevens over haar (overlijden) ontving ik pas onlangs van het Westfries Archief.

Haar naam vond ik ook terug in de huwelijksakte van haar zoon Hendrik Harms Kobes, die in Hoorn op 4 juni 1852 trouwde met Grietje Zwaab. Hij deed ook aangifte van Ike's overlijden.

 

 

(Bron: ' 2e Exloërmond 125 jaar in beeld'; foto toegeschreven aan de grootmoeder van Jacob van Vondel,plm.100 jaar.)


Van Roelf en Ike zijn twee kinderen bekend:

2  Hiltje van Vondel is geboren op zondag 14 juni 1835 in Tolbert, is overleden op vrijdag 7 juni 1844 in Zevenhuizen. Hiltje werd 8 jaar, 11 maanden en 24 dagen.

Bij de aangifte van haar geboorte was mede aanwezig: Harm Bartels Kamerling, 31 jaar, arbeider wonende te Tolbert.

3  Harm van Vondel is geboren op donderdag 16 november 1837 in Zevenhuizen om 20.00 uur, is ned.hervormd gedoopt, zie III-D.

II-D  Grietje Joostes van Vondel, dochter van Joost Annes van Vondel (I) en Wietske Roelfs van der Scheer, wonende in Niebert (N133), is geboren op zaterdag 1 juni 1805 in Tolbert, is overleden op vrijdag 3 augustus 1883 in Niebert (akte no.64). Grietje werd 78 jaar, 2 maanden en 2 dagen.

Grietje trouwt op zondag 8 juli 1838 in Leek op 33-jarige leeftijd met de ongeveer 60-jarige Jan Louwes Dijkstra. Jan, kastelein te Tolbert, is geboren rond 1778 in Kollumerland en Nieuwkruisland, is overleden op zaterdag 15 maart 1856. Jan werd ongeveer 78 jaar.

Gegevens ontleend aan brief gem. Marum d.d. 14.11.1984, III/PS. De geboorteplaats wordt hierin aangegeven als Tolbert, gem. Leek. In brief van gem.Leek d.d. 27.11.1984 wordt als geboorteplaats Kollumerland & Nieuwkruisland vermeld.
Hij deed op 13 september 1829 aangifte van het overlijden van zijn schoonmoeder Wietske Roelfs van der Scheer, de weduwe van Joost Annes van Vondel.

Van Jan en Grietje is een kind bekend:

1  Louwe Dijkstra is geboren op vrijdag 23 december 1842 in Tolbert, zie III-E.

Generatie III

(van 1816 tot 1898)

In deze generatie zijn 5 gezinnen bekend met in totaal 30 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1849 en 1890. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Appelscha (15x), Musselkanaal (4x), Niebert (2x), Gieterveen (2x), Bonnerveen (2x), 2e Exloërmond (2x) en Exloërveen.

III-A  Wietske van Vondel, natuurlijke dochter van Anne Joostes van Vondel (II-A) en Trientje Pieters, is geboren op zaterdag 30 november 1816 in Tolbert, is overleden op zondag 24 april 1859 in Appelscha. Wietske werd 42 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

Wietske trouwt op donderdag 15 april 1858 in Ooststellingwerf op 41-jarige leeftijd met de 39-jarige Tymen Wilts Idema, zoon van Wilt Gurbes Idema en Egbertje Jans. Tymen is geboren op donderdag 29 oktober 1818 in Ureterp, is overleden op dinsdag 26 april 1881 in Appelscha. Tymen werd 62 jaar, 5 maanden en 28 dagen.

Van Tymen en Wietske is een kind bekend:

1  doodgeboren kind  op zaterdag 25 december 1858, is overleden op zaterdag 25 december 1858.

III-B  Willem Annes van Vondel, natuurlijke zoon van Anne Joostes van Vondel (II-A) en Trientje Pieters, veenarbeider, wonende in Appelscha, is geboren op zondag 21 december 1823 in Zevenhuizen, is chr.afgescheiden gedoopt, is overleden op zondag 17 januari 1886 in Appelscha. Willem werd 62 jaar en 27 dagen.

Signalement: 1.63 m, blauwe ogen, blond haar. Hij was vijf jaar bij het 8e regiment infanterie ingedeeld.

Willem trouwt op woensdag 12 mei 1847 in Ooststellingwerf op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Antje Abels de Vries, dochter van Abel Roels de Vries en Sytske Hepkes Zandstra. Antje, arbeidersche, is geboren op woensdag 26 mei 1824 in Hemrik, is overleden op dinsdag 31 maart 1891 in Appelscha. Antje werd 66 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

 

Van Willem en Antje zijn acht kinderen bekend:

1  Sietske Willems van Vondel is geboren op zaterdag 1 september 1849

 in Appelscha, is overleden op zaterdag 8 januari 1859 aldaar. Sietske werd ongeveer 9 jaar, 4 maanden en 7 dagen.

2  Trijntje Willems van Vondel, arbeidster, is geboren op zondag 13 april 1851 in Appelscha, is overleden op maandag 30 januari 1928 in Haulerwijk. Trijntje werd 76 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

Trijntje trouwt op donderdag 12 april 1877 in Ooststellingwerf (akte nr.17) op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Fedde Willems Kies, zoon van Willem Feddes Kies en Aaltje Klazes Smit. Fedde, arbeider, is geboren op maandag 14 juni 1852 in Haulerwijk, is overleden op dinsdag 11 januari 1916 in Emmen, 63 jaar, 6 maanden en 28 dagen oud.

3  Albertje Willems van Vondel is geboren op dinsdag 5 juli 1853 in Appelscha.

4  Anna Willems van Vondel is geboren op vrijdag 19 oktober 1855 in Appelscha, is overleden op maandag 22 april 1889. Anna werd 33 jaar, 6 maanden en 3 dagen.

Anna trouwt op vrijdag 25 maart 1881 in Ooststellingwerf op 25-jarige leeftijd met Ebel Gooitzens Klein, geboren op zondag 26 juli 1857 in Appelscha is overleden op woensdag 6 oktober 1937 aldaar, 80 jaar, 2 maanden en 10 dagen oud. Van dit huwelijk zijn 3 kinderen bekend.

5  Abel Willems van Vondel is geboren op dinsdag 26 oktober 1858 in Appelscha, zie IV-A.

6  Sietske van Vondel is geboren op vrijdag 28 december 1860 in Appelscha, is overleden op dinsdag 23 mei 1911 in Emmen, 50 jaar, 4 maanden en 25 dagen oud. Zij trouwde op vrijdag 14 oktober 1881 in Ooststellingwerf met Jan Aukes Kootstra, geboren op dinsdag 10 april 1855 in Appelscha, overleden op woensdag 8 mei 1918 in Emmen, 63 jaar en 28 dagen oud.

7  Pieter van Vondel is geboren op donderdag 6 augustus 1863 in Appelscha, zie IV-B.

8  Harmke van Vondel is geboren op woensdag 31 januari 1866 in Appelscha, is overleden op woensdag 4 oktober 1944 in Roswinkel, 78 jaar oud. Zij was getrouwd met Jan van Riezen, geboren op maandag 14 april 1862 in Appelscha en overleden op maandag 14 februari 1944 in Roswinkel, 81 jaar oud. Van dit echtpaar zijn 9 kinderen bekend.

III-C  Joost Annes van Vondel, zoon van Anne Joostes van Vondel (II-A) en Trientje Pieters, arbeider, wonende in Appelscha, is geboren op zondag 26 november 1826 in Zevenhuizen, is ned.hervormd gedoopt, is overleden op zaterdag 27 december 1884 in Appelscha, is begraven aldaar. Joost werd 58 jaar, 1 maand en 1 dag. Zie voor nog meer interessante informatie de betreffende fraaie pagina op de weblog van Geert Zijlstra

In het bevolkingsregister had de betreffende ambtenaar in de kolom (nr.12) voor beroep behalve "arbeider" ook toegevoegd "dichter".

Joost trouwt op woensdag 5 maart 1851 in Ooststellingwerf op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Janke Hendriks Binnema, dochter van Hendrik Binnema en Willemke Jans Jansma. Janke is geboren op dinsdag 19 september 1826 in Hemrik, is overleden op vrijdag 15 september 1911 in Appelscha, is begraven aldaar. Janke werd 84 jaar, 11 maanden en 27 dagen.
 
Klik op de afbeelding voor grotere foto Grafsteen van Joost (fotocollectie Geert Zijlstra)

Janke gaf leiding aan een vrouwenstaking in de venen rond Appelscha. Zij was secretaris van een vrouwenvereniging 'Vooruit' en was actief betrokken bij de vrouwenstaking in mei 1890 voor meer loon voor veenarbeidsters. Zij is ook de enige vrouw die in 1891 is gehoord door een Staatscommissie die onderzoek deed naar de sociale situatie in de veengebieden van Friesland, Groningen en Drenthe. Klik hier voor een verslag van dat verhoor.
Een mooie transcriptie hiervan vindt u ook op de betreffende pagina op het weblog van Geert Zijlstra.

Van Joost en Janke zijn zeven kinderen bekend:

1  Willemke Joostes van Vondel, zonder beroep, is geboren op zondag 1 februari 1852 in Appelscha, is overleden op zondag 15 mei 1892 in Ooststellingwerf. Willemke werd 40 jaar, 3 maanden en 14 dagen. Zij woonde volgens het bevolkingsregister in bij Anne Joost van Vondel en Trijntje Selmajes op huisnummer 16 te Appelscha.

Willemke trouwt op dinsdag 21 maart 1882 in Smilde (akte nr. 8) (huwelijksgetuige was Joost Annes van Vondel arbeider 55 jaar) op 30-jarige leeftijd met de 27-jarige Derk Boverhof, zoon van Hilbert Boverhof en Ebeltje Hoogeveen. Derk, arbeider, wonende in Smilde, is geboren op dinsdag 25 juli 1854 aldaar, is overleden op maandag 13 april 1936 in Ooststellingwerf. Derk werd 81 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

2  Hendrikje van Vondel is geboren op maandag 16 februari 1857 in Appelscha, overleden op maandag 13 juli 1885, 28 jaar oud. Zij was op vrijdag 23 december te Ooststellingwerf getrouwd met Barteld Wietzes van der Veer, geboren op donderdag 4 december 1856 in Appelscha. Hij trouwde later (in1889) met Antje Kornelis Stuiver.

3  Trijntje van Vondel is geboren op maandag 15 augustus 1859 in Appelscha.

Trijntje trouwt op vrijdag 20 maart 1885 in Ooststellingwerf (akte nr.13) op 25-jarige leeftijd met Berend de Vries zoon van Willem Wiebes de Vries en Jantje Berends Holtrop, geboren in 1860, overleden op vrijdag 21 augustus 1925 in Ooststellingwerf, op de leeftijd van 65 jaar.

Van dit echtpaar zijn drie kinderen bekend:
1. Janke de Vries, geboren op maandag 26 september 1887 in Appelscha. Zij trouwde in 1913 met Louw Drok.

2. Willemke de Vries, geboren op donderdag 31 augustus 1893 in Appelscha. Zij trouwde in 1916 met Sietze Venema.

3. Joost de Vries, geboren op zaterdag 12 april 1902 in Appelscha.

4  Anna van Vondel is geboren op donderdag 26 juni 1862 in Appelscha, is overleden op donderdag 22 februari 1866 aldaar. Anna werd 3 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

5  Wijtze van Vondel is geboren op zondag 2 oktober 1864 in Appelscha, zie IV-C.

6  Anna van Vondel is geboren op dinsdag 22 oktober 1867 in Appelscha . Ze overleed op zondag 11 april 1915 in Appelscha op de leeftijd van 47 jaar, 5 maanden en 20 dagen. Zij trouwde op vrijdag 20 maart 1891 te Ooststellingwerf met Lolke Sikke Bos, geboren op 7 juni 1867 in Appelscha en daar overleden op 6 mei 1922.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:
1  Joost Bos is geboren op zaterdag 30 december 1893 in Appelscha, zie II-A.
2  Aaltje Bos is geboren op dinsdag 17 december 1895 in Appelscha, is overleden op vrijdag 3 april 1914 aldaar. Zij werd 18 jaar, 3 maanden en 17 dagen.
3  Janke Bos is geboren op zondag 20 november 1898 in Appelscha, zie II-B.
4  Hendrikje Bos is geboren op maandag 28 oktober 1901 in Appelscha, is overleden op donderdag 3 oktober 1929 aldaar. Zij werd 27 jaar, 11 maanden en 5 dagen.
Zij was gehuwd met Renze Venema. Renze is geboren op maandag 23 augustus 1897 in Appelscha, is overleden op vrijdag 2 mei 1958 in Heerenveen. Hij werd 60 jaar, 8 maanden en 9 dagen.
5  Sijke Bos is geboren op woensdag 20 juli 1904 in Appelscha, zie II-C.
II-A  Joost Bos, zoon van Lolke Sikke Bos en Anna van Vondel (I), is geboren op zaterdag 30 december 1893 in Appelscha, is overleden op zaterdag 11 april 1964 in Groningen. Hij werd 70 jaar, 3 maanden en 12 dagen.
Hij trouwt op vrijdag 12 december 1919 in Ooststellingwerf op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Maaike de Jong. Maaike is geboren op zondag 11 december 1898 in Appelscha, is overleden op vrijdag 18 november 1994 in Haulerwijk. Zij werd 95 jaar, 11 maanden en 7 dagen.
Van hen zijn twee kinderen bekend:
1  Anna Bos is geboren op donderdag 16 december 1920 in Appelscha, is overleden op zaterdag 13 maart 1943 aldaar. Zij werd 22 jaar, 2 maanden en 25 dagen.
2  Wiebe Bos is geboren op woensdag 12 september 1923 in Appelscha, is overleden op dinsdag 30 juni 1942 aldaar. Hij werd 18 jaar, 9 maanden en 18 dagen.
II-B  Janke Bos, dochter van Lolke Sikke Bos en Anna van Vondel (I), is geboren op zondag 20 november 1898 in Appelscha, is overleden op vrijdag 24 april 1981 aldaar. Zij werd 82 jaar, 5 maanden en 4 dagen.
Zij trouwt op vrijdag 28 mei 1920 in Ooststellingwerf op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Hendrik Gaukes Jonkers, zoon van Gauke Everts Jonkers en Andriesje Rinses de Groot. Hendrik is geboren op zondag 14 juni 1896 in Appelscha, is overleden op zondag 30 mei 1954 in Assen. Hij werd 57 jaar, 11 maanden en 16 dagen.
Van hen zijn acht kinderen bekend:
1  Andriesje Jonkers is geboren op vrijdag 10 december 1920 in Appelscha, is overleden op donderdag 3 oktober 1974 in Wenen (Or.). Zij werd 53 jaar, 9 maanden en 23 dagen.
2  Anna Jonkers is geboren op zondag 3 december 1922 in Appelscha, is overleden op vrijdag 4 oktober 1946 in Arnhem. Zij werd 23 jaar, 10 maanden en 1 dag.
3  Aaltje (Ali) Jonkers is geboren op zondag 26 april 1925 in Arnhem, is overleden op vrijdag 10 januari 1997 in Nijmegen. Zij werd 71 jaar, 8 maanden en 15 dagen.
4  Sijke Jonkers is geboren in 1929, zie III.
5  Gauke Jonkers is geboren op maandag 6 juni 1932 in Appelscha.
6  Lolke Jonkers is geboren op zondag 10 juni 1934 in Appelscha.
7  Abel (Appi) Jonkers is geboren op vrijdag 27 maart 1936 in Appelscha.
8  Hendrikje (Henny) Jonkers is geboren op zaterdag 19 juni 1937 in Appelscha, is overleden op vrijdag 12 december 1941 aldaar. Zij werd 4 jaar, 5 maanden en 23 dagen.
III  Sijke Jonkers, dochter van Hendrik Gaukes Jonkers en Janke Bos (II-B), is geboren in 1929.
Zij trouwt op vrijdag 29 maart 1957 in Ooststellingwerf op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Harm van der Schaaf. Harm is geboren op woensdag 28 juni 1933 in Katlijk.
Van hen zijn twee kinderen bekend:
1  Anna van der Schaaf.
2  Ronald van der Schaaf.
II-C  Sijke Bos, dochter van Lolke Sikke Bos en Anna van Vondel (I), is geboren op woensdag 20 juli 1904 in Appelscha, is overleden op dinsdag 17 mei 1932 aldaar. Zij werd 27 jaar, 9 maanden en 27 dagen.
Zij trouwt op vrijdag 23 mei 1930 in Ooststellingwerf op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Jan Posthumus. Jan is geboren op woensdag 22 januari 1902 in Appelscha, is overleden op zondag 7 juni 1981 aldaar. Hij werd 79 jaar, 4 maanden en 16 dagen.
Van hen is een kind bekend:
1  Jochum Posthumus is geboren op dinsdag 16 juni 1931 in Appelscha, is overleden op maandag 29 februari 1932 aldaar. Hij werd 8 maanden en 13 dagen.

Info: H&S van der Schaaf, dec.2008

 

7  Jan van Vondel is geboren op vrijdag 13 mei 1870 in Appelscha, is geref. gedoopt, is overleden op zondag 23 juli 1899 in Harderwijk in het militair hospitaal aldaar, is begraven aldaar. Jan werd 29 jaar.

Hij vertrok in april 1897 naar Harderwijk. Hij was niet gehuwd en is als militair naar Ned. Oost Indie gegaan. Hij is daar ziek geworden en ook ziek teruggekeerd naar Nederland. Waarschijnlijk was het de bedoeling dat hij terug zou gaan naar Appelscha maar hij is beland in het militair hospitaal in Harderwijk en daar in juli 1899 overleden en begraven.(info Oege Bergsma)

III-D  Harm van Vondel, zoon van Roelf Joostes van Vondel (II-C) en Ike Harms Kobes, arbeider en veenarbeider, wonende in Gieterveen, in Musselkanaal, in 1e Exloërmond en in 2e Exloërmond, is geboren op donderdag 16 november 1837 in Zevenhuizen om 20.00 uur, is ned.hervormd gedoopt, is overleden op vrijdag 21 oktober 1898 in 2e Exloërmond om 07.00 uur. Harm werd 60 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

In het bevolkingsregister Leek 1850 wordt hij met de geslachtsnaam Kobes aangeduid.
Hij vestigde zich op 12 maart 1860 vanuit de gem.Leek met zijn vrouw in de gem.Gieten, aan de Bonnerstraat 230a, waar (volgens het bevolkingsregister) een dag na hun huwelijk op 22 november van dat jaar een zoon Roelf werd geboren. Moeder Ike werd er op 4 mei 1863 ingeschreven. Harm vertrok op 20 februari 1868 met vrouw, moeder en 4 kinderen naar Mussel/Musselkanaal in de gemeente Onstwedde. In 1883 was het gezin gevestigd in de gemeente Odoorn (op diverse adressen in 1e en 2e Exloërmond).

Harm trouwt op woensdag 21 november 1860 in Gieten (akte no.12) op 23-jarige leeftijd met de 19-jarige Wilhelmina Winter, dochter van Simon He(i)nrich Conrads Winter en Jantje Siebes Jager. Wilhelmina, zonder, wonende in Gieterveen, is geboren op zondag 12 september 1841 in Den Ham (akte no.50), is overleden op donderdag 31 december 1908 in 2e Exloërmond om. Wilhelmina werd 67 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

Van Harm en Wilhelmina zijn elf kinderen bekend:

1  Roelf van Vondel is geboren op donderdag 22 november 1860 in Bonnerveen, is overleden op zaterdag 9 mei 1868 in Onstwedde. Roelf werd 7 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

2  Jantje van Vondel is geboren op maandag 24 november 1862 in Bonnerveen, zie IV-D.

3  Joost van Vondel is geboren op vrijdag 2 september 1864 in Gieterveen, is overleden op zaterdag 31 mei 1873 in Onstwedde. Joost werd 8 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

4  Koenraad van Vondel is geboren op vrijdag 1 juni 1866 in Gieterveen, zie IV-E.

5  Roelf van Vondel, wonende in 1e Exloërmond, is geboren op zaterdag 9 mei 1868 in Musselkanaal, is overleden op vrijdag 11 april 1890 in 1e Exloërmond. Roelf werd 21 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

6  Ike van Vondel is geboren op zaterdag 27 augustus 1870 in Exloërveen, zie IV-F.

7  Wilhelmina van Vondel is geboren op maandag 15 september 1873 in Musselkanaal, zie IV-G.

8  Teeke van Vondel is geboren op zondag 8 april 1877 in Musselkanaal, zie IV-H.

9  Jakob van Vondel is geboren op maandag 25 augustus 1879 in Musselkanaal (akte nr.208), zie IV-I.

10  Hendrik van Vondel is geboren op zaterdag 17 maart 1883 in 2e Exloërmond, zie IV-J.

11  Harmke van Vondel is geboren op dinsdag 31 maart 1885 in 2e Exloërmond (aktenr.61), zie IV-K.

III-E  Louwe Dijkstra, zoon van Jan Louwes Dijkstra en Grietje Joostes van Vondel (II-D), arbeider en landbouwer, is geboren op vrijdag 23 december 1842 in Tolbert. Hij overleed op vrijdag 1 december 1922 in Marum en werd begraven in Niebert, 79 jaar, 11 maanden en 8 dagen oud.
Collectie Margreet Pol (http://gw.geneanet.org/margreetp)

Louwe trouwt op zaterdag 27 mei 1871 in Marum op 28-jarige leeftijd (1) met de 19-jarige Martje Hazenberg, dochter van Ties Meertens Hazenberg en Hendrikje Vos. Martje, dienstbode, is geboren op maandag 15 september 1851 in Midwolde, is overleden op woensdag 25 april 1894 in Niebert, 42 jaar, 7 maanden en 12 dagen oud.

Martje is dezelfde als de Martje Tieses Hazenberg, geboren te Midwolde, genoemd op blz. 106 onder nr. 315 van het familieboek Hazenberg, december 1957. Zie genealogie Familieboek Hazenberg.

Van Louwe en Martje zijn acht kinderen bekend:

1  Grietje Dijkstra is geboren op vrijdag 29 maart 1872 te Niebert, is overleden op dinsdag 23 februari 1875 aldaar. Grietje werd 2 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

2  Jan Dijkstra is geboren op vrijdag 18 september 1874 te Niebert, is overleden op zaterdag 8 september 1894 aldaar. Jan werd 19 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

3  Ties Dijkstra, veekoopman, is geboren op zondag 11 maart 1877 te Niebert, is overleden op zondag 5 november 1944 te Tolbert (Leek). Ties werd 67 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

4  Grietje Dijkstra is geboren op woensdag 25 februari 1880 te Niebert. Grietje trouwt op zaterdag 18 mei 1901 te Marum op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Ebbel van der Velde, zoon van Hendrik van der Velde en Luikje Oldenburger. Ebbel, dienstknecht en landbouwer, is geboren op donderdag 20 april 1876 te Noordwijk, is overleden op woensdag 28 maart 1962, is begraven te Marum . Ebbel werd 85 jaar, 11 maanden en 8 dagen. Van Ebbel en Grietje zijn zes kinderen bekend (info Margreet Pol)

5  Hendrikje Dijkstra is geboren op maandag 12 februari 1883 te Niebert.

Hendrikje trouwt op zaterdag 16 mei 1903 te Marum op 20-jarige leeftijd met de 24-jarige Jakob Pol, zoon van Doede Pol en Grietje Rademaker. Jakob, arbeider, landbouwer en voerman, is geboren op maandag 2 december 1878 te Niebert, is overleden op zondag 17 april 1955 te Rotterdam. Jakob werd 76 jaar, 4 maanden en 15 dagen. Van Jakob en Hendrikje zijn twaalf kinderen bekend (bron: Margreet Pol, nazaat van dit echtpaar)

Notitie: Op de boerderij aan de Rodenburg 3 te Leek (bestaat nog steeds, viel toen onder Tolbert) woonde Jakob Pol met zijn gezin van 1913-1951 Jakob ging op zijn 72e, na de dood van zijn vrouw Hendrikje in Rotterdam wonen, waarschijnlijk bij zijn zoon Louwe.

6  Kornelius Dijkstra is geboren op maandag 21 juni 1886 te Niebert, is overleden op zaterdag 16 maart 1907 aldaar. Kornelius werd 20 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

7  Trientje Dijkstra is geboren op zondag 3 maart 1889 te Niebert, is overleden op dinsdag 24 december 1974 te Doezum, is begraven aldaar. Trientje werd 85 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

Trientje trouwt op zaterdag 24 januari 1914 te Grootegast op 24-jarige leeftijd met de 40-jarige Evert Terpstra, zoon van Auke Terpstra en IJktje Gorter. Evert, landbouwer en veehouder, is geboren op dinsdag 2 september 1873 te Doezum, is overleden op donderdag 8 december 1955 aldaar, is begraven aldaar. Evert werd 82 jaar, 3 maanden en 6 dagen.

8  Jannes Dijkstra is geboren op dinsdag 22 maart 1892 te Marum, is overleden op woensdag 1 juni 1892 aldaar. Jannes werd 2 maanden en 10 dagen.
 

Louwe trouwt op zaterdag 10 oktober 1896 in Marum op 53-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 24-jarige Anke van der Velde, dochter van Hendrik van der Velde en Luikje Oldenburger. Anke, dienstmeid, is geboren op woensdag 18 september 1872 in Noordwijk, is overleden op woensdag 8 juni 1960 in Noordwijk en werd begraven in Niebert,87 jaar, 8 maanden en 21 dagen oud.

Van Louwe en Anke zijn acht kinderen bekend:

9  Luikje Dijkstra is geboren op donderdag 24 juni 1897 te Niebert.

Luikje trouwt op zaterdag 2 april 1921 te Marum op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Alle Brink. Alle is geboren in 1895 te Roden, is overleden op donderdag 30 juni 1955 te Groningen. Alle werd 60 jaar.

10  Jantje Dijkstra is geboren op vrijdag 1 juli 1898 te Niebert.

Jantje trouwt op zaterdag 11 juni 1921 te Marum op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Jan Langedijk. Jan, arbeider, is geboren in 1897 te Norg.

11  Henderika Dijkstra is geboren op zondag 1 juni 1902 te Niebert.

Henderika trouwt op zaterdag 22 mei 1926 te Marum op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Jakob Oldenburger. Jakob, arbeider, is geboren op donderdag 30 december 1897 te Noordwijk.

12  Jan Dijkstra is geboren op woensdag 4 mei 1904 te Niebert, is overleden op vrijdag 9 september 1904 aldaar. Jan werd 4 maanden en 5 dagen.

13  Derktje Dijkstra is geboren op zondag 19 november 1905 te Niebert.

Derktje trouwt op zaterdag 23 november 1929 te Marum op 24-jarige leeftijd met de 40-jarige Willem Boerema. Willem, landbouwer, is geboren op zaterdag 21 september 1889 te Zevenhuizen (Leek).

14  Jan Dijkstra, landarbeider, is geboren op zaterdag 29 augustus 1908 te Niebert.

Jan trouwt op donderdag 14 mei 1936 te Hoogkerk op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Pieterke Groefsema. Pieterke is geboren op dinsdag 1 februari 1910 te Ezinge.

15  Tietje Dijkstra is geboren op maandag 20 september 1909 te Niebert.

Tietje trouwt op zaterdag 22 maart 1930 te Marum op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige Klaas Pijpker. Klaas is geboren op donderdag 27 oktober 1904 te De Wilp.

16  Hendrik Dijkstra is geboren op vrijdag 26 januari 1912 te Niebert.

 

Collectie Margreet Pol (http://gw.geneanet.org/margreetp)

 

Generatie IV

(van 1849 tot 1949)

In deze generatie zijn 11 gezinnen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1882 en 1922. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Odoorn (20x), Exloërmond (10x), Appelscha (10x), Valthermond (6x), Emmen (6x), Onstwedde (5x), 2e Exloërmond (4x), Vlagtwedde, Oude Pekela en Barger Oosterveen. Er zijn momenteel nog 4 van de 74 kinderen in leven.

IV-A  Abel Willems van Vondel, zoon van Willem Annes van Vondel (III-B) en Antje Abels de Vries, arbeider, wonende in Appelscha, in Bargeroosterveen en in Emmer-Compascuum, is geboren op dinsdag 26 oktober 1858 in Appelscha, is overleden op vrijdag 22 februari 1952 in Emmen. Abel werd ongeveer 93 jaar en 119 dagen.

Abel trouwt op vrijdag 18 maart 1881 in Ooststellingwerf op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Klaaske Willems Kies, dochter van Willem Feddes Kies en Aaltje Klazes Smit. Klaaske is geboren op maandag 3 mei 1858 in Haulerwijk.

Van Abel en Klaaske zijn acht kinderen bekend:

1  Willem van Vondel is geboren op zaterdag 10 juni 1882 in Appelscha, zie V-A.

2  Fedde van Vondel is geboren op zaterdag 8 augustus 1885 in Appelscha, zie V-B.

3  Pieter van Vondel is geboren op dinsdag 30 augustus 1887 in Appelscha, is overleden op woensdag 10 februari 1897. Pieter werd 9 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

4  Aaltje van Vondel is geboren op dinsdag 29 oktober 1889 in Emmen, is overleden op woensdag 20 juni 1945 in Emmen. Aaltje werd 55 jaar en 234 dagen.

Aaltje trouwt op donderdag 21 april 1910 in Emmen op 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Gezinus Mulder, zoon van Jan Mulder (scheepsjager) en Anje Sijpkens. Gezinus is geboren op woensdag 16 februari 1887 in Musselkanaal.

5  Kast van Vondel is geboren op maandag 16 mei 1892 in Barger-Oosterveen, zie V-C.

6  Antje van Vondel is geboren op zaterdag 25 augustus 1894 in Emmen, is overleden op vrijdag 18 januari 1895 aldaar. Antje werd 4 maanden en 24 dagen.

7  Pieter van Vondel is geboren op donderdag 23 december 1897 in Emmen, zie V-D.

8  Jan van Vondel is geboren op maandag 14 januari 1901 in Emmen.

Jan trouwt op zaterdag 17 maart 1923 in Emmen op 22-jarige leeftijd met Janna Alberts.

IV-B  Pieter van Vondel, zoon van Willem Annes van Vondel (III-B) en Antje Abels de Vries, arbeider, is geboren op donderdag 6 augustus 1863 in Appelscha, is overleden op vrijdag 31 augustus 1945 in Emmen. Pieter werd 82 jaar en 25 dagen.

Hij vertrok met zijn gezin in 1897 naar de gemeente Emmen. Inwonende bij het gezin was: de schoonmoeder Tjipke de Jong-de Haan, geboren op 25 augustus 1826.

Pieter trouwt op vrijdag 18 april 1884 in Ooststellingwerf op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Korneliske de Jong, dochter van Wijtze Albartus de Jong en Tjipke Kornelis de Haan. Korneliske is geboren op woensdag 8 januari 1862 in Appelscha. Zij overleed op zondag 29 januari 1933 in Emmen, 71 jaar en 21 dagen oud.

 

Van Pieter en Korneliske zijn acht kinderen bekend:

1  Willem van Vondel is geboren op donderdag 2 juli 1885 in Appelscha, is overleden op dinsdag 14 september 1897 aldaar. Willem werd 12 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

2  Tjipke van Vondel is geboren op zaterdag 1 oktober 1887 in Appelscha, zie V-E.

3  Wietze van Vondel is geboren op zaterdag 22 november 1890 in Appelscha, zie V-F.

4  Abel van Vondel, melkventer, is geboren op zaterdag 3 juni 1893 in Appelscha, is overleden op zondag 24 oktober 1937 aldaar. Abel werd 44 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

Abel trouwt op donderdag 22 juni 1916 in Emmen op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Antje Veling, dochter van Reinder Veling en Grietje Haak. Antje is geboren op zondag 13 januari 1895 in Ter Apelkanaal, is overleden op dinsdag 1 april 1980 in Emmen. Antje werd 85 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

5  Renze van Vondel is geboren op zondag 24 november 1895 in Appelscha, is overleden op vrijdag 29 november 1895 aldaar. Renze werd 5 dagen.

6  Rense van Vondel is geboren op donderdag 10 december 1896 in Appelscha, zie V-G.

7  Antje van Vondel is geboren op zondag 16 april 1899 in Emmen, zie V-H.

8  Willem van Vondel is geboren op vrijdag 15 augustus 1902 in Emmen, is overleden op zaterdag 27 december 1980, is begraven in Hoogkerk. Willem werd 78 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

Willem was gehuwd met Geertje Kuik. Geertje is geboren op dinsdag 14 mei 1901, is overleden op zaterdag 19 september 1964, is begraven in Hoogkerk . Geertje werd 63 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

IV-C  Wijtze van Vondel, zoon van Joost Annes van Vondel (III-C) en Janke Hendriks Binnema, veenarbeider en iemker, wonende in Appelscha en in Ravenswoud, is geboren op zondag 2 oktober 1864 in Appelscha (akte nr.227), is overleden op dinsdag 16 januari 1945 in Ravenswoud. Wijtze werd 80 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

Over hem het onderstaande verhaal uit: Et hunnigt goed van S.Bloemhoff, K.S. Gerritsen, Peter de Vries (1988)

Wijtze van Vondel

Wijtze van Vondel en zien vrouw Sjoukje de Vos woonden in een arbeidershusien in de Appelschester wieken. Van Vondel wodde geboren 2 oktober 1864. Ze hadden een gezin mit zes kiender, waor ze al vroeg twieje van missen mossen. Van Vondel was veenarbeider. Dat et weren lange daegen. Et daggeld was winters 65 centen en zommers iene gulden. Ok zien vrouw hulp mit, as et meugelik was. D'r wodde onderling een protte praot over de lege lonen en et zwaore wark. De arbeiders zollen es bi'j mekaander kommen moeten. Van Vondel vieterde de arbeiders an om naor die bijienkomst te kommen. D'r kwammen stokken pepier mit de bekendmaeking op bomen en turfbulten. De verveners wodden onder drok zet en et risseltaot van disse aktie was een verhoging van 10 cent de roe. Een roe is vier bij vier meter. Van Vondel was ok bekend om zien kennis van de netuur. Alderdeegst meester Lok van Raevenswoold kreeg op dat terrein alderhaande inlichtings van Van Vondel. Van Vondel hadde ok een klein kaampien laand mit wat kleinvee en hij verbouwde netuurlik ok et ien en aander. Dat mos hi'j d'r nog naost doen. In 1898 hadde Van Vondel al zoe'n zestig boogkörven mit bijen. Zundags was vaeke de dag dat hij mit et wark veur de bijen an de gang was. le konnen him Jan de hide dag bij de bijestal vienen. Mit de bijen en de opbrengst van de hunnig kon hij nog mooi wat bijverdienen. Zeune Sietse wodde ok iemker. Hij gong laeter naor Hengelo. Dochter Janke gruuide ok tussen de bijen op. As ooldste dochter mos ze vaeke de huusholinge beredderen, omreden mem in et vene an et wark was. In de zwaarmtied mos Janke ok op 'e bijen passen. Ze hulp ok mit et hunnigpassen. De hunnig wodde vaeke verkocht an een opkoper uut Gelderlaand. Janke trouwde laeter mit Johannes Jongsma en eerst woonden ze in Appelsche-Boven. Laeter kwammen ze naost Wijtze van Vondel te wonen. Janke en Johannes kregen twie kiender: Sjoukje en Harm. Sjoukje kreeg netuurlik van pake goed onderricht in alles wat de netuur angong. Heur heit gong ok uut aende mit et holen van bijen. Wijtze van Vondel het nog tot 1942 iemkerd. In 1945 raekte hij weg. Johannes Jongsma gong d'r mit deur tot 1971. Hij raekte in 1975 weg. Mar et iemkeren bleef in de femilie omreden Abele, kleinzeune van Wijtze, now nog iemkerd. Ze bin trouwens allegere lid van de iemkersverieninge west

. Wijtze (rechts) in zijn bijenstal

Wijtze trouwt op vrijdag 6 mei 1898 in Ooststellingwerf (akte nr.29) op 33-jarige leeftijd met de 19-jarige Sjoukje de Vos, dochter van Sietze Wobbes de Vos en Janke Lammerts Bruinsma. Sjoukje is geboren op vrijdag 25 oktober 1878 in Appelscha, is overleden op zondag 31 juli 1960. Sjoukje werd 81 jaar, 9 maanden en 6 dagen.

Van Wijtze en Sjoukje zijn zes kinderen bekend:

1 

1  Janke van Vondel is geboren op maandag 21 augustus 1899 in Appelscha (akte nr.214), zie V-I.

2  Joost van Vondel is geboren op zaterdag 10 mei 1902, zie V-J.

3  Sietse van Vondel is geboren op maandag 12 september 1904, zie V-K.

4  Janke van Vondel is geboren in maart 1907 in Appelscha, is overleden op vrijdag 7 februari 1908 in Appelscha. Janke werd 11 maanden.

5  Jan van Vondel is geboren op vrijdag 21 mei 1909, is overleden op donderdag 28 maart 1935 (Info Oege Bergsma: Jan is relatief jong overleden. Hij leed aan tbc en is uiteindelijk gestorven aan hartfalen). Jan werd 25 jaar, 10 maanden en 7 dagen.

6  Wobbe van Vondel is geboren op dinsdag 31 december 1912, zie V-L.

IV-D  Jantje van Vondel, dochter van Harm van Vondel (III-D) en Wilhelmina Winter, wonende in 1e Exloërmond, is geboren op maandag 24 november 1862 in Bonnerveen, is overleden op maandag 28 november 1938 in Emmen. Jantje werd 76 jaar en 4 dagen. Jantje zou zijn verdronken doordat zij voorover was gevallen met het uitspoelen van de was in een veenkanaal (wieke).
Jantje trouwt op vrijdag 23 maart 1888 in Odoorn op 25-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Marten Kleinman, zoon van Hendrik Kleinman en Niestje de Wit. Marten, arbeider, is geboren op dinsdag 6 mei 1862 in Borger, is overleden op dinsdag 18 december 1900 in Valthermond. Marten werd 38 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

Van Marten en Jantje zijn vijf kinderen bekend:

1  Harm Kleinman is geboren op vrijdag 8 november 1889 in Exloërmond, is overleden op vrijdag 13 maart 1891 aldaar. Harm werd 1 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

2  Hendrik Kleinman is geboren op donderdag 21 mei 1891, zie V-M.

3  doodgeboren kind is doodgeboren op donderdag 9 juni 1892 in Exloërmond.

4  Harm Kleinman is geboren op maandag 25 september 1893 in Exloërmond, is overleden op zondag 5 juni 1955 en werd begraven in Stadskanaal, 61 jaar, 8 maanden en 11 dagen oud.

Harm trouwt op zaterdag 15 juni 1918 in Onstwedde op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Ariena (Riena) Vlap, dochter van Harm Vlap en Ariena Bouwina Meltgertdina de Groot. Ariena is geboren op maandag 20 juli 1896 aan boord van een schip gelegen in Windeweer gem. Hoogezand, is overleden op donderdag 18 juli 1963 in Groningen, is begraven op donderdag 25 juli 1963 aldaar. Ariena werd 66 jaar, 11 maanden en 26 dagen oud..

5  Wilhelmina (Mina) Kleinman is geboren op maandag 18 februari 1895 in Exloërmond, is overleden op dinsdag 12 april 1988 en werd begraven in Valthermond, 93 jaar, 1 maand en 25 dagen oud.

Wilhelmina trouwt op vrijdag 22 augustus 1913 in Odoorn op 18-jarige leeftijd met de 23-jarige Klaas Scheepstra, zoon van Jacob Scheepstra en Zwaantje Brouwer. Klaas is geboren op maandag 14 oktober 1889 in Odoorn.

Jantje trouwt op dinsdag 18 februari 1902 in Odoorn op 39-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 26-jarige Jan Bos, zoon van Folkert Hendriks Bos en Wiebrigje Jans de Graaf. Jan is geboren op vrijdag 24 september 1875 in Ooststellingwerf, is overleden op donderdag 21 april 1949 in Emmen, 73 jaar, 6 maanden en 28 dagen oud. Hij was eerder getrouwd met Henderika Hilgen.

IV-E  Koenraad van Vondel, zoon van Harm van Vondel (III-D) en Wilhelmina Winter, arbeider, wonende in Valthermond, is geboren op vrijdag 1 juni 1866 in Gieterveen, is overleden op zondag 10 maart 1935 in Valthermond, is begraven op vrijdag 15 maart 1935 aldaar. Koenraad werd 68 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

Koenraad trouwt op vrijdag 25 maart 1892 in Odoorn op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Marchien Dik, dochter van Jan Dik en Zwaantje Blaak. Marchien, wonende in Valthermond, is geboren op woensdag 10 juli 1867 in Gasselte, is overleden op maandag 2 maart 1931 in Valthermond. Marchien werd 63 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

Van Koenraad en Marchien zijn acht kinderen bekend:

1  Harm van Vondel is geboren op zondag 27 november 1892 in 2e Exloërmond, zie V-N.

2  Jan van Vondel is geboren op zondag 25 maart 1894 in Odoorn, zie V-O.

3  Wilhelmina van Vondel, wonende in Valthermond, is geboren op donderdag 21 november 1895 in 2e Exloërmond.

4  Johannes van Vondel is geboren op dinsdag 12 oktober 1897 in Odoorn, zie V-P.

5  Roelf van Vondel is geboren op maandag 18 juni 1900 in Odoorn, zie V-Q.

6  Zwaantje van Vondel is geboren op woensdag 30 december 1903 in Valthermond, zie V-R.

7  Jantje van Vondel is geboren op vrijdag 10 november 1905 in Odoorn, is geref. gedoopt, zie V-S.

8  Wiebe van Vondel is geboren op woensdag 24 januari 1902 in Odoorn, zie V-T.

IV-F  Ike van Vondel, dochter van Harm van Vondel (III-D) en Wilhelmina Winter, wonende in 1e Exloërmond, is geboren op zaterdag 27 augustus 1870 in Exloërveen, is overleden op vrijdag 25 augustus 1933 in Groningen. Ike werd 62 jaar, 11 maanden en 29 dagen.
Ike trouwt op vrijdag 11 augustus 1893 in Odoorn op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige
Eeuwe Elsinga, zoon van Melle Elsinga en Maria Raad. Eeuwe is geboren op vrijdag 19 mei 1871 in Loppersum en is overleden op zaterdag 12 maart 1938 in Smilde. Hij was binnenschipper.

Echtpaar Elsinga-van Vondel

 Van Eeuwe en Ike zijn drie kinderen bekend:

1  Melle Elsinga is geboren op maandag 24 april 1893 in Odoorn.

2. Harm Elsinga is geboren op woensdag 9 januari 1895 in Appingedam.

3. Maria Wilhelmina Elsinga is geboren op zaterdag 8 februari 1896 in Groningen.

IV-G  Wilhelmina van Vondel, dochter van Harm van Vondel (III-D) en Wilhelmina Winter, arbeidster, wonende in 1e Exloërmond, is geboren op woensdag 8 oktober 1873 in Musselkanaal, is overleden op zondag 20 juli 1902 in Valthermond. Wilhelmina werd 28 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

Wilhelmina trouwt op vrijdag 16 maart 1894 in Odoorn op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Frederik Kort, zoon van Jacob Kort en Jantje Manroh. Frederik, arbeider, wonende in Valthermond, is geboren op vrijdag 11 augustus 1871 in Gasselterboerveenschemond, is overleden op woensdag 13 januari 1943 in Stadskanaal, 71 jaar oud.


Van Frederik en Wilhelmina zijn vijf kinderen bekend:

1  Jacob Kort is geboren op woensdag 15 april 1896 in Exloërmond, is overleden op dinsdag 24 juni 1919 in Musselkanaal, 23 jaar oud.

2  Harm Kort is geboren op zondag 25 juli 1897 in Exloërmond, is overleden op dinsdag 9 oktober 1956 en begraven in Stadskanaal Brugstraat, 59 jaar oud.

3  Jantje Kort is geboren op dinsdag 28 februari 1899 in Exloërmond is overleden op dinsdag 22 september 1959 in Groningen op 60-jarige leeftijd. Zij trouwde op 24 maart 1917 in Onstwedde met de 19-jarige Hendrik Drenth, zoon van Hendrik Drenth en Hinderika Beerthuis met toestemming van haar voogd Jakob van Vondel.

4  Koenraad Kort is geboren op zondag 15 april 1900 in Valthermond.

5  Poppe Kort is geboren op zondag 3 november 1901 in Valthermond, is overleden op maandag 4 mei 1903 in Stadskanaal, 1 jaar oud.

IV-H  Teeke van Vondel, dochter van Harm van Vondel (III-D) en Wilhelmina Winter, wonende in 1e Exloërmond, is geboren op zondag 8 april 1877 in Musselkanaal, is overleden op vrijdag 18 december 1942 in Groningen (aktenr.100 Odoorn). Teeke werd 65 jaar, 8 maanden en 10 dagen. Zij werd begraven in Valthermond.

Haar broer Jakob -mijn grootvader- schreef op 16 december 1942 een brief aan zijn zus Harmke in Coevorden dat Teeke ernstig ziek was. Hij heeft dat gehoord van een zoon van Jan Leewinga uit Valthermond. Hij schrijft: " 'k ben er dadelijk naar toe gegaan en heb haar bezocht en met haar gebeden, voor herstel of als de Heer het anders had besloten of Hij haar dan wou opnemen in zijne heerlijkheid."
Teeke trouwt op vrijdag 25 februari 1898 in Odoorn op 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Jan Leeuwinga, zoon van Kornelis Leeuwinga en Lammechien Ubels. Jan is geboren op zondag 27 december 1874 in Exloërveen, is overleden op dinsdag 30 oktober 1945 in Emmen. Jan werd 70 jaar en 307 dagen. Hij werd begraven in Valthermond.

Van Jan en Teeke zijn zeven kinderen bekend:

1  Harm Leeuwinga is geboren op vrijdag 3 juni 1898 in Exloërmond.

Harm trouwt op vrijdag 18 februari 1921 in Odoorn op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Antje Kamps, dochter van Jakob Kamps en Grietje van Lottum. Antje is geboren rond 1899 in Valthermond, is overleden op donderdag 25 februari 1926 aldaar. Antje werd ongeveer 27 jaar.  Harm hertrouwt op 22 oktober 1926 met Fokje van der Pers

2  Lammechien Leeuwinga is geboren op dinsdag 13 juni 1899 in Exloërmond, zie V-U.

3  Cornelis Leeuwinga is geboren op zaterdag 17 november 1900 in Exloërmond.

4  Wilhelmina Leeuwinga is geboren op vrijdag 16 mei 1902 in Exloërmond.

5  Teunis Leeuwinga is geboren op dinsdag 16 augustus 1904.

6  doodgeboren kind is doodgeboren op dinsdag 6 juli 1920 in Valthermond.

7  doodgeboren kind is doodgeboren op zondag 11 december 1921 in Valthermond.

IV-I  Jakob van Vondel, zoon van Harm van Vondel (III-D) en Wilhelmina Winter, voorman/opzichter bij het waterschap, wonende in 1e Exloërmond en in 2e Exloërmond, is geboren op maandag 25 augustus 1879 in Musselkanaal, is overleden op vrijdag 14 april 1944 in 2e Exloërmond, is begraven op dinsdag 18 april 1944 aldaar. Jakob werd 64 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

Straatmakers bezig in 2e Exloërmond ter hoogte van "het koffiehuis", met Jakob van Vondel als opzichter (2e van links)
V.l.n.r.: (zoon:) Coenraad van Vondel, Jakob van Vondel, E. de Haan, G. Hulshof, G. de Haan, (zoon:)Jan van Vondel, F. Lamain, Jan Niemeijer(schoonzoon)

Dezelfde situatie in november 2006: De straatklinkers zijn vervangen door asfalt en een bakkerskar ("Tjakko bie nacht")  rijdt er ook niet meer....

 

 

Opa van Vondel was sterk betrokken bij het sociaal-kerkelijk leven in 2e Exloërmond. Hij leidde jeugdclubs, was diaken en kerkenraadslid en zo meer. Ook was hij "dienaar van politie in de gemeente Odoorn", als zodanig aangesteld door de burgemeester van Odoorn bij akte van 21 augustus 1923; erg streng trad hij niet op: z'n sabel hing thuis aan de muur.
Jakob en Engeltje van Vondel-Timpener

Jakob trouwt op zaterdag 18 februari 1899 in Onstwedde op 19-jarige leeftijd met de 18-jarige Engeltje Timpener, dochter van Berend Timpener en Hadewich Potze. Engeltje, wonende in 2e Exloërmond, is geboren op zondag 30 mei 1880 in Horsten (akte nr. 153), is overleden op zondag 15 september 1968 in Musselkanaal "De Beukenhof", is begraven op donderdag 19 september 1968 in 2e Exloërmond. Engeltje werd 88 jaar, 3 maanden en 16 dagen. (Klik hier voor een overzicht van Engeltje's voorouders)

    Handtekening Jakob van Vondel in 1904 bij geboorte dochter Hadewich

Het rouwbericht:
Heden nam de Heere van onze zijde weg, na een langdurige ziekte, onze innig geliefdden Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader - Jakob van Vondel - in den ouderdom van 64 jaar en 8 maanden. - De Heere sterke ons in dit voor ons zoo zware verlies. - 2e Exloërmond, 14 april 1944, - Uit aller naam: - E. van Vondel - Timpener - De begrafenis heeft plaats a.s. Dinsdag, vertrek 2 uur (off.tijd), waarvoor wij U uitnodigen om 1 uur aan 't sterfhuis te komen, den overledene de laatste eer te bewijzen, alsmede terug.

 

    Het gezin van Vondel bewoonde dit brugwachtershuisje

Van Jakob en Engeltje zijn zeventien kinderen bekend:

1  Berend van Vondel, wonende in 2e Exloërmond, is geboren op vrijdag 29 december 1899 in Exloërmond om 12.30 uur, is overleden op zaterdag 27 januari 1900 aldaar om 09.00 uur. Berend werd 29 dagen.

2  Harm van Vondel, wonende in 2e Exloërmond, is geboren op maandag 28 januari 1901 in Odoorn, is verdronken op maandag 13 januari 1913 aldaar tijdens het schaatsen. Harm werd 11 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

3  Berend van Vondel, wonende in 2e Exloërmond, is geboren op vrijdag 21 maart 1902 in Odoorn, is verdronken op maandag 13 januari 1913 aldaar tijdens het schaatsen. Berend werd 10 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

4  Wilhelmina van Vondel, wonende in 2e Exloërmond, is geboren op dinsdag 28 april 1903 in Odoorn, is overleden op zondag 12 juli 1903 aldaar. Wilhelmina werd 2 maanden en 14 dagen.

5  Hadewich van Vondel is geboren op zondag 25 september 1904 in Musselkanaal, zie V-V.

6  Coenraad van Vondel is geboren op maandag 16 oktober 1905 in Musselkanaal, zie V-W.

7  Wilhelmina van Vondel is geboren op zaterdag 13 juli 1907 in Musselkanaal, zie V-X.

8  Jan van Vondel is geboren op woensdag 16 september 1908 in Odoorn, is overleden op woensdag 18 november 1908 aldaar. Jan werd 2 maanden en 2 dagen.

9  Ike van Vondel is geboren op donderdag 14 oktober 1909 in Odoorn, zie V-Y.

10  Jan van Vondel is geboren op vrijdag 14 oktober 1910 in Odoorn, is overleden op maandag 25 november 1912 in Exloërmond om 01.00 uur. Jan werd 2 jaar, 1 maand en 11 dagen.

11  Hendrik van Vondel is geboren op woensdag 21 februari 1912 in Odoorn, is overleden op zaterdag 11 mei 1912 in Exloërmond om 08.30 uur. Hendrik werd 2 maanden en 20 dagen.

12  Harm Berend van Vondel, wonende in 2e Exloërmond, is geboren op zaterdag 29 maart 1913 in Odoorn, is overleden op dinsdag 5 oktober 1920 aldaar. Harm werd 7 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

13  Grietje van Vondel, wonende in 2e Exloërmond, is geboren op zaterdag 20 juni 1914 in Odoorn, is jong overleden op donderdag 3 september 1914 aldaar. Grietje werd 2 maanden en 14 dagen.

14  Berend Harm van Vondel, wonende in 2e Exloërmond, is geboren op zaterdag 23 december 1916 in Odoorn, is overleden op maandag 8 maart 1920 aldaar. Berend werd 3 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

15  Jan van Vondel is geboren op zaterdag 5 januari 1918 in Odoorn, zie V-Z.

16  Teke van Vondel is geboren op donderdag 17 februari 1921 in 2e Exloërmond, zie V-AA.

17  Berend van Vondel is geboren op zaterdag 6 mei 1922 in 2e Exloërmond, zie V-AB.

IV-J  Hendrik van Vondel, zoon van Harm van Vondel (III-D) en Wilhelmina Winter, kruidenier te Valthermond, wonende in 1e Exloërmond en in Valthermond, is geboren op zaterdag 17 maart 1883 in 2e Exloërmond, is overleden op woensdag 1 november 1933 in Valthermond, is begraven op maandag 6 november 1933 aldaar. Hendrik werd 50 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

Hendrik trouwt op vrijdag 26 juli 1907 in Odoorn (akte nr.46) op 24-jarige leeftijd met de 19-jarige Bertha Martens, dochter van Martinus Martens en Geertje Wever. Bertha is geboren op donderdag 22 september 1887 in Borger, is overleden op maandag 16 maart 1981. Bertha werd 93 jaar, 5 maanden en 22 dagen.

Van Hendrik en Bertha zijn vier kinderen bekend: Martinus, Harm en Mientje

1  Wilhelmina (Mientje) van Vondel is geboren op vrijdag 24 januari 1908 in Exloërmond, zie V-AC.

2  Martinus Lucas van Vondel is geboren op donderdag 12 mei 1910 in Valthermond, zie V-AD.

3  Harm van Vondel is geboren op dinsdag 10 september 1912, zie V-AE.

4  Geert van Vondel is geboren op woensdag 1 december 1920 in Odoorn, zie V-AF.

IV-K  Harmke van Vondel, dochter van Harm van Vondel (III-D) en Wilhelmina Winter, wonende in 1e Exloërmond en in Coevorden, is geboren op dinsdag 31 maart 1885 in 2e Exloërmond (aktenr.61), is overleden op dinsdag 28 september 1948 in Coevorden. Harmke werd 63 jaar, 5 maanden en 28 dagen.

 

 

Harmke trouwt op zaterdag 9 september 1905 in Onstwedde (aktenr.75) op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Martinus Vlap, zoon van Harm Vlap en Ariena Bouwina Meltgertdina de Groot. Martinus, schipper en koster herv.kerk Coevorden, is geboren op vrijdag 15 augustus 1884 in Onstwedde, is overleden op vrijdag 8 januari 1960 in Coevorden, is begraven op woensdag 13 januari 1960 aldaar. Martinus werd 75 jaar, 4 maanden en 24 dagen.

 

 

 

 

Van Martinus en Harmke zijn vijf kinderen bekend:

1  Harm Vlap is geboren op vrijdag 8 december 1905 in Onstwedde, is overleden op dinsdag 3 december 1940 in Rotterdam op het hospitaalschip, is begraven aldaar. Harm werd 34 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

Harm trouwt op vrijdag 16 maart 1928 in Odoorn op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Sietschke de Jong. Sietschke is geboren op zondag 23 februari 1908 in Odoorn, is overleden op zaterdag 23 december 1989 in Zwolle, is gecremeerd op donderdag 28 december 1989 aldaar. Sietschke werd 81 jaar en 10 maanden.

2  Harm (Appie) Vlap, kapper, is geboren op vrijdag 10 januari 1908, is overleden op donderdag 14 december 1961 in Kloosterhaar, is begraven in Sibculo. Harm werd 53 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Harm trouwt op vrijdag 21 oktober 1938 in Hardenberg op 30-jarige leeftijd met de 26-jarige Hendrika van Nuil. Hendrika is geboren op zaterdag 20 juli 1912, is overleden op zondag 27 november 1977 in Westerhaar, is begraven op donderdag 1 december 1977 in Sibculo. Hendrika werd 65 jaar, 4 maanden en 7 dagen.

3  Ariena Vlap is geboren op zaterdag 22 april 1911 in Onstwedde, is overleden op dinsdag 22 juni 1971 in Delfzijl, is begraven op zaterdag 26 juni 1971 aldaar. Ariena werd 60 jaar en 2 maanden.

Ariena was gehuwd met Berend Bilder. Berend, schipper, is geboren op zaterdag 31 augustus 1907, is overleden op zondag 21 juni 1998 in Delfzijl, is begraven op donderdag 25 juni 1998 aldaar. Berend werd 90 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

4  Wilhelmina Vlap is geboren op donderdag 21 oktober 1915 in Oude Pekela, is overleden op woensdag 6 augustus 1997 in Rotterdam. Wilhelmina werd 81 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

Wilhelmina was gehuwd met Adriaan Middel. Adriaan, schipper, is geboren op maandag 16 augustus 1909 in Oude Pekela, is overleden op vrijdag 17 april 1981 in Rotterdam, is gecremeerd op woensdag 22 april 1981 aldaar. Adriaan werd 71 jaar, 8 maanden en 1 dag.

5  Trientje Vlap is geboren op zondag 25 februari 1917 in Vlagtwedde, zie V-AG.

Generatie V

(van 1882 tot heden)

In deze generatie zijn 33 gezinnen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1906 en 1963. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Emmen (31x), Odoorn (14x), Rotterdam (11x), Onstwedde (9x), Valthermond (9x), 2e Exloërmond (7x), Emmer-Compascuum (5x), Franeker (5x), Schinveld (4x), Appelscha (4x), IJmuiden (3x), Hengelo (3x), Utrecht (2x), Boekelo (2x), Westerbork (2x), Exloërkijl (2x), Den Helder, Deventer, Coevorden, Enschede, Leek, Zutphen, Lonneker, Oude Pekela, Slochteren, Veendam en Hoofddorp. Er zijn momenteel nog 84 van de 141 kinderen in leven.

V-A  Willem van Vondel, zoon van Abel Willems van Vondel (IV-A) en Klaaske Willems Kies, arbeider, is geboren op zaterdag 10 juni 1882 in Appelscha (akte nr.134 Ooststellingwerf), is overleden op zondag 2 mei 1971. Willem werd 88 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

Willem trouwt op donderdag 1 maart 1906 in Emmen (akte nr.28) op 23-jarige leeftijd met de 17-jarige Grietje Bos, dochter van Gerrit Bos en Anna Vriezema. Grietje, arbeidster, is geboren op woensdag 25 april 1888 in Emmercompascuum (aktenr.206), is overleden op vrijdag 18 september 1970. Grietje werd 82 jaar, 4 maanden en 24 dagen.

Van Willem en Grietje zijn zes kinderen bekend:

1  Abel van Vondel is geboren op zaterdag 3 maart 1906 in Emmen, is overleden op donderdag 11 december 1924 aldaar (aktenr.387). Abel werd 18 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

2  Gerrit van Vondel, arbeider, is geboren op dinsdag 3 maart 1908 in Emmen, is overleden op woensdag 11 mei 1938 aldaar (aktenr.120). Gerrit werd 30 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Gerrit was gehuwd met Alberdina Kuiper.

3  Fedde van Vondel is geboren op woensdag 4 augustus 1909 in Emmen, zie VI-A.

4  Anna van Vondel is geboren op donderdag 5 oktober 1911 in Emmen.

5  Klaasje van Vondel, wonende in Emmen, is geboren op zondag 15 november 1914 aldaar, is overleden op woensdag 14 juli 2004 aldaar (Tekst in rouwadvertentie "Er is een land van louter licht" uit Gezang 290), is gecremeerd op maandag 19 juli 2004 in het crematorium "De Meerdijk" te Emmen. Klaasje werd 89 jaar, 7 maanden en 29 dagen. Zij werd verzorgd in het verpleeghuis "De Horst" in Emmen.

Klaasje was gehuwd met Jan Eisinga. Jan is overleden op donderdag 16 juni 1994.

6  Aaltje van Vondel is geboren op dinsdag 12 december 1916 in Emmen.

V-B  Fedde van Vondel, zoon van Abel Willems van Vondel (IV-A) en Klaaske Willems Kies, grondwerker,  wonende in Emmen/Heerlen, is geboren op zaterdag 8 augustus 1885 in Appelscha (akte nr.183), is overleden op zondag 17 oktober 1926  in Heerlerheide (doodgestoken bij een steekpartij). Fedde werd 41 jaar, 2 maanden en 9 dagen. De begrafenis van het slachtoffer heeft in alle stilte plaats gehad op het kerkhof te Heerlen.

Fedde trouwt op donderdag 7 november 1907 in Emmen (akte nr.184) op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Tjipke van Vondel, zie V-E.

 

Van Fedde en Tjipke zijn zes kinderen bekend:

1  Klaasje van Vondel is geboren op zaterdag 7 maart 1908 in Emmen, is overleden op vrijdag 28 augustus 1908 aldaar (aktenr.333). Klaasje werd 5 maanden en 21 dagen.

2  Pieter van Vondel is geboren op vrijdag 26 november 1909 in Emmen.

3  Abel van Vondel is geboren op woensdag 22 januari 1913 in Emmen.

4  Wietse van Vondel is geboren op dinsdag 31 maart 1914 in Emmen, zie VI-B.

5  Willem van Vondel is geboren op woensdag 27 december 1916 in Emmen.

6  Korneliske van Vondel is geboren op dinsdag 15 januari 1918 in Emmen. Korneliske trouwt op zaterdag 19 november 1938 in Emmen op 20-jarige leeftijd met N.N..

V-C  Kast van Vondel, zoon van Abel Willems van Vondel (IV-A) en Klaaske Willems Kies, is geboren op maandag 16 mei 1892 in Barger Oosterveen (aktenr.241), is overleden op donderdag 16 december 1976 in Emmen, is begraven in Emmer-Compascuum. Kast werd 84 jaar en 7 maanden.

Kast trouwt op donderdag 7 december 1911 in Emmen op 19-jarige leeftijd met de 22-jarige Alida Siebum, dochter van Johannes Hendrikus Siebum en Arentje Gringhuis. Alida is geboren op dinsdag 19 november 1889 in Munsterscheveld (Emmen).

Van Kast en Alida zijn vier kinderen bekend:

1  Klaaske van Vondel is geboren op donderdag 1 februari 1912 in Emmen, is overleden op vrijdag 4 september 1992 aldaar, is begraven in Emmercompascuum. Klaaske werd 80 jaar, 7 maanden en 3 dagen. Klaaske trouwt op zaterdag 21 mei 1932 in Emmen op 20-jarige leeftijd met Eeuwe Ketelaar. Eeuwe is overleden op dinsdag 23 maart 1976.

2  Arentje van Vondel is geboren op zondag 31 augustus 1913 in Emmen.

Arentje trouwt op zaterdag 3 december 1932 in Emmen op 19-jarige leeftijd met Pieter Lasker.

3  Aaltje van Vondel is geboren op woensdag 30 augustus 1916 in Emmen, zie VI-C.

4  Karst van Vondel is geboren op dinsdag 14 december 1926 in Emmen, zie VI-D.

V-D  Pieter van Vondel, zoon van Abel Willems van Vondel (IV-A) en Klaaske Willems Kies, is geboren op donderdag 23 december 1897 in Emmen, is overleden op zondag 2 januari 1949 aldaar. Pieter werd 51 jaar en 10 dagen.

Pieter trouwt op donderdag 8 maart 1917 in Emmen (akte nr.45) op 19-jarige leeftijd met de 17-jarige Albertje Kuiper, dochter van Lubbert Kuiper en Tetske Muskee. Albertje is geboren op donderdag 3 augustus 1899 in Emmen, is overleden aldaar.


Van Pieter en Albertje zijn zeven kinderen bekend:

1  Klaasje van Vondel is geboren op woensdag 20 juni 1917 in Emmen, zie VI-E.

2  Lubbert van Vondel is geboren op woensdag 9 juli 1919 in Emmen, zie VI-F.

3  Aaltje van Vondel is geboren op maandag 24 oktober 1921 in Emmen. Zij trouwt met Sietse Schrik, geboren op woensdag 18 juni 1919.Zij kregen twee kinderen.

Aaltje en Sietse Schrik-van Vondel

 

4  Tetske van Vondel is geboren op vrijdag 15 februari 1924 in Emmen.

Tetske trouwt op zaterdag 26 augustus 1944 in Emmen op 20-jarige leeftijd met Jan Bos(1923-1969) . Zij kregen twee zoons.

5  Abeltje van Vondel is geboren op vrijdag 1 april 1927 in Emmen. Zij trouwde met P. Lossche en kregen drie kinderen.

6  Willem van Vondel is geboren op woensdag 6 september 1933 in Emmen, zie VI-G.

7  Albertje van Vondel is geboren op woensdag 6 september 1933 in Emmen. Zij overleed op zondag 23 augustus 1981, op 47-jarige leeftijd. Zij was getrouwd met Albert (Ab) de Jong uit welk huwelijk twee kinderen bekend zijn.

 

V-E  Tjipke van Vondel, dochter van Pieter van Vondel (IV-B) en Korneliske de Jong, arbeidster, wonende in Emmen, is geboren op zaterdag 1 oktober 1887 in Appelscha, is overleden op maandag 18 februari 1957, is begraven in Emmer-Compascuum. Tjipke werd 69 jaar, 4 maanden en 17 dagen. De aangifte van haar geboorte werd gedaan door Gerritdina Johanna Wilhelmina Bakker, 25 jaar, vroedvrouw te Appelscha, omdat de vader afwezig was.

Tjipke trouwt op donderdag 7 november 1907 in Emmenop 20-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Fedde van Vondel, zie V-B.

Tjipke was gehuwd (2) met Cornelis Johannes Cremer. Cornelis is geboren op zondag 31 augustus 1884, is overleden op woensdag 29 mei 1968, is begraven in Emmer-Compascuum. Cornelis werd 83 jaar, 8 maanden en 28 dagen.

V-F  Wietze van Vondel, zoon van Pieter van Vondel (IV-B) en Korneliske de Jong, arbeider, is geboren op zaterdag 22 november 1890 in Appelscha, is overleden op dinsdag 17 augustus 1943 in Emmen. Wietze werd 52 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

Wietze trouwt op donderdag 8 mei 1913 in Emmen op 22-jarige leeftijd (1) met de 19-jarige Annechien Woortman, dochter van Jakob Woortman en Mettje Bakker. Annechien is geboren op dinsdag 5 september 1893 in Gasselte, is overleden op donderdag 21 november 1918 in Emmen. Annechien werd hoogstens 25 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

Van Wietze en Annechien zijn twee kinderen bekend:

1  Pieter van Vondel is geboren op zondag 19 oktober 1913 in Emmen, zie VI-H.

2  Abeltje van Vondel is geboren op dinsdag 3 augustus 1915 in Emmen.

Wietze trouwt op zaterdag 17 december 1921 in Emmen op 31-jarige leeftijd (2) met de 35-jarige Janna Steenkamp, dochter van Daniël Steenkamp en Leentje Venema. Janna is geboren op vrijdag 5 februari 1886 in Borger, is overleden op zondag 13 november 1966 in Emmen, is begraven in Emmer-Compascuum. Janna werd 80 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

V-G  Rense van Vondel, zoon van Pieter van Vondel (IV-B) en Korneliske de Jong, is geboren op donderdag 10 december 1896 in Appelscha.

Rense trouwt op donderdag 16 augustus 1917 in Emmen  op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 19-jarige Saartje Dekens, dochter van Teunis Dekens en Harmke Kroeze. Saartje is geboren op zondag 13 maart 1898 in Exloërmond.

Van Rense en Saartje zijn vier kinderen bekend:

1  Pieter van Vondel, zie VI-I.

2  Harmke van Vondel.

3  Corrie van Vondel.

4  Annie van Vondel.

V-H  Antje van Vondel, dochter van Pieter van Vondel (IV-B) en Korneliske de Jong, is geboren op zondag 16 april 1899 in Emmen.

Antje trouwt op zaterdag 18 september 1920 in Emmen (akte nr.387) op 21-jarige leeftijd met de 20-jarige Jakob Breider, zoon van Jan Breider en Marchien Baas. Jakob is geboren op vrijdag 20 april 1900 in Emmen.

V-I  Janke van Vondel, dochter van Wijtze van Vondel (IV-C) en Sjoukje de Vos, is geboren op maandag 21 augustus 1899 in Appelscha (akte nr.214), is overleden op donderdag 5 november 1970. Janke werd 71 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

 

 

 

 

 

Janke was gehuwd met Johannes Jongsma. Johannes, wonende in Appelscha-Boven en in Ravenswoud, is geboren op woensdag 14 december 1898, is overleden op woensdag 15 januari 1975. Johannes werd 76 jaar, 1 maand en 1 dag.

 

 

 

 

 

Johannes en Janke Jongsma-van Vondel

 

 

 

Van Johannes en Janke zijn twee kinderen bekend:

    1  Sjoukje Jongsma, zie VI-J.    

    2  Harmen Jongsma, geboren op zaterdag 18 augustus 1928 in Appelscha, technisch bedrijfscontroleur,wonende in Leeuwarden.Hij trouwde op vrijdag 6 april 1951 te Ooststellingwerf met Martje Leemburg, geboren op vrijdag 6 april 1928 in Appelscha, overleden op dinsdag 16 september 2003 in Leeuwarden, 75 jaar, 5 maanden en 1 dag oud.
 
Van dit echtpaar zijn drie kinderen bekend:

1. Sijke Janke (Sita) Jongsma, geboren op maandag 31 maart 1952 in Zoetermeer, adjunct directeur school in Franeker.

2. Sjoukje Hendrikje (Sjoukje) Jongsma, geboren op vrijdag 5 augustus 1960 in Bedum, adjunct directeur scholengemeenschap Grouw.

3. Hendrikje Fetje (Henny) Jongsma, geboren op dinsdag 20 augustus 1963 in Bedum, verpleegkundige

   

Harmen bij ons bezoek (op 22nov07)

   

V-J  Joost van Vondel, zoon van Wijtze van Vondel (IV-C) en Sjoukje de Vos, wonende in Ravenswoud en in Hemrik, is geboren op zaterdag 10 mei 1902 in Appelscha en is daar overleden op dinsdag 11 maart 1986. Joost werd 83 jaar, 10 maanden en 1 dag.

Klik op afbeelding voor vergrotingJoost gaat in ondertrouw op vrijdag 28 maart 1924 in Appelscha, trouwt op vrijdag 11 april 1924 aldaar op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Joukje Steg. Joukje is geboren op zaterdag 27 januari 1900 in Appelscha, is overleden op vrijdag 10 februari 1984 in Drachten. Joukje werd 84 jaar en 14 dagen.

Van Joost en Joukje zijn vier kinderen bekend:

    1  Wytze van Vondel is geboren op vrijdag 8 augustus 1924 in Appelscha, zie VI-K.

    2  Geert van Vondel is geboren op maandag 12 juli 1926 in Appelscha, zie VI-L.

    3  Sietse van Vondel is geboren op donderdag 25 juli 1929 in Appelscha, zie VI-M.

    4  Abele van Vondel is geboren op zondag 27 augustus 1933 in Appelscha, zie VI-N.

 

V-K  Sietse van Vondel, zoon van Wijtze van Vondel (IV-C) en Sjoukje de Vos, iemker, wonende in Hengelo, is geboren op maandag 12 september 1904, is overleden op maandag 27 februari 1984. Sietse werd 79 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

Sietse trouwt op donderdag 23 september 1926 op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Jacobje van der Duin. Jacobje is geboren op zaterdag 1 juli 1905 in Appelscha, is overleden op vrijdag 17 juli 1998 in Hengelo. Jacobje werd 93 jaar.

Van Sietse en Jacobje is een kind bekend:

1  Jansje van Vondel geboren in maart 1926.

Jansje was gehuwd met Jitze Herder. Jitze is geboren in Emmen.

V-L  Wobbe van Vondel, zoon van Wijtze van Vondel (IV-C) en Sjoukje de Vos, wonende in in Australië, is geboren op zaterdag 31 augustus 1912 in Appelscha. Hij overleed op zondag 21 september 2008 in Tralagon (Australië) 96 jaar en 21 dagen oud.


    Wobbe en zijn neef Sietse samen aan  de borrel

Wobbe was gehuwd met Aaltje van Wijk. Aaltje is geboren op donderdag 12 augustus 1915 in Norg, is overleden op dinsdag 19 november 1991 in Traralgon, Australië. Aaltje werd 76 jaar, 3 maanden en 7 dagen.

Van Wobbe en Aaltje zijn drie kinderen bekend:

1  Feikje van Vondel, wonende in in Australië, is geboren op dinsdag 4 augustus 1936.

Feikje was gehuwd met Jan Oosterkamp. Jan, wonende in in Australië.

2  doodgeboren kind  op woensdag 28 oktober 1942.

3  Wietze Jan van Vondel is geboren op zondag 24 juni 1945, zie VI-O.

V-M  Hendrik Kleinman, zoon van Marten Kleinman en Jantje van Vondel (IV-D), zakenman o.a. in vlees, vis en levensmiddelen, is geboren op donderdag 21 mei 1891, is overleden op donderdag 15 maart 1956 in IJmuiden, is begraven op maandag 19 maart 1956 in Santpoort. Hendrik werd 64 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

Hendrik trouwt op vrijdag 1 maart 1912 in Odoorn op 20-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Eelje Scheepstra, dochter van Harm Scheepstra en Fennegien Bunskoek. Eelje is geboren op maandag 8 februari 1892 in Odoorn, is overleden op zaterdag 7 december 1940 in IJmuiden, is begraven aldaar. Eelje werd 48 jaar, 9 maanden en 29 dagen.

Van Hendrik en Eelje zijn twaalf kinderen bekend:

1  N.N. is geboren op vrijdag 29 november 1912 in Valthermond, is overleden op zaterdag 30 november 1912 aldaar. N werd 1 dag.

2  Jantje (Jaantje) Kleinman is geboren op zaterdag 29 november 1913 in Valthermond, is overleden op zaterdag 12 mei 2001 in IJmuiden. Jantje werd 87 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

Jantje trouwt op donderdag 27 oktober 1932 in Velsen op 18-jarige leeftijd met Wolter Huigen.

3  Fennechien Kleinman is geboren op zondag 2 december 1917 in Valthermond, is overleden op zondag 9 december 1917 in Odoorn. Fennechien werd 7 dagen.

4  Harm Kleinman is geboren op donderdag 13 maart 1919 in Emmer-Compascuum, is overleden op zaterdag 3 juni 1989 in IJmuiden. Harm werd 70 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

Harm trouwt op donderdag 24 februari 1944 in Velsen op 24-jarige leeftijd met Christina Jantina (Stien) van der Laan.

5  Marten Kleinman is geboren op zaterdag 17 april 1920 in Emmer-Compascuum, is overleden op donderdag 20 augustus 1925 in Den Helder. Marten werd 5 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

6  Klaas Kleinman is geboren op maandag 11 juli 1921 in Emmer-Compascuum, is overleden op zaterdag 25 mei 1996 in IJmuiden. Klaas werd 74 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

Klaas trouwt op donderdag 15 juli 1943 in Velsen op 22-jarige leeftijd met Helena (Lena) Olivier.

7  Harm (Ap) Kleinman is geboren op vrijdag 18 augustus 1922 in Emmer-Compascuum, is overleden op vrijdag 6 januari 1989 in Heemskerk. Harm werd 66 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

Harm trouwt op donderdag 14 oktober 1943 in Velsen op 21-jarige leeftijd met Willemina (Mien) de Ruiter.

8  Hendrik (Henk) Kleinman is geboren op maandag 7 juli 1924 in Emmer-Compascuum, is overleden op maandag 13 juli 1970 in IJmuiden. Hendrik werd 46 jaar en 6 dagen.

Hendrik trouwt op donderdag 11 augustus 1949 in Velsen op 25-jarige leeftijd met Duifje (Duif) Bosman.

9  Martha (Zus) Kleinman is geboren op woensdag 10 maart 1926 in Den Helder, is overleden op woensdag 25 januari 1989 in Haarlem. Martha werd 62 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

Martha was gehuwd met Jacob (Jaap) de Bruin.

10  Fennegien (Fennie) Kleinman is geboren op zaterdag 8 september 1928 in IJmuiden.

Fennegien trouwt op donderdag 22 september 1949 op 21-jarige leeftijd met Jolle (Jol) Jansma.

11  Marten (Maarten) Kleinman is geboren op dinsdag 22 juli 1930 in IJmuiden, is overleden op vrijdag 16 december 1988 aldaar. Marten werd 58 jaar, 4 maanden en 24 dagen.

12  Aalderik (Kik) Kleinman is geboren op maandag 28 september 1931 in IJmuiden.

Hendrik trouwt in 1942 in Velsen op 51-jarige leeftijd (2) met de 40-jarige Janna de Ruiter. Janna is geboren op vrijdag 11 april 1902 in Amersfoort, is overleden op vrijdag 17 februari 1984 in IJmuiden, is gecremeerd op dinsdag 21 februari 1984 in Driehuis-Westerveld. Janna werd 81 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

V-N  Harm van Vondel, zoon van Koenraad van Vondel (IV-E) en Marchien Dik, wonende in Valthermond, is geboren op zondag 27 november 1892 in 2e Exloërmond, is overleden in Velp. Hij woonde bij zijn geboorte in bij zijn grootvader Harm in 1e Exloërmond.

Harm trouwt op dinsdag 26 maart 1918 in Odoorn  op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Gezina Ottens, dochter van Roelf Ottens en Harmke van Wijk. Gezina is geboren op vrijdag 16 november 1894 in 2e Exloërmond.

Van Harm en Gezina zijn vier kinderen bekend:

1  Koenraad van Vondel is geboren op vrijdag 11 juli 1919 in 2e Exloërmond, zie VI-P.

Harmke van Vondel, geboren in 1923, overleden in 1996. Zij was getrouwd met Gerrit Hendrik (Henk) Kool, geboren in 1926, overleden in 2006, 80 jaar oud.

    Van dit echtpaar zijn twee kinderen bekend:

    1. Ineke Kool, getrouwd met N.N. Nieman.
 2. .......  Kool  

Mien van Vondel

Marchien van Vondel

V-O  Jan van Vondel, zoon van Koenraad van Vondel (IV-E) en Marchien Dik, vervener en fabrieksarbeider, wonende in Valthermond, is geboren op zondag 25 maart 1894 in Odoorn, is overleden op maandag 17 oktober 1949 in Groningen (aktenr.94). Jan werd 55 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

Jan trouwt op donderdag 16 september 1920 in Scheemda op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Hendriktje Dusseljee, dochter van Albartus Dusseljee en Trijntje Bont. Hendriktje is geboren rond 1894.

Van Jan en Hendriktje is een kind bekend:

1  Marchien van Vondel is geboren op donderdag 13 oktober 1921 in Valthermond, zie VI-Q.

V-P  Johannes van Vondel, zoon van Koenraad van Vondel (IV-E) en Marchien Dik, havenarbeider, wonende in Valthermond en in Rotterdam, is geboren op dinsdag 12 oktober 1897 in Odoorn, is overleden op zondag 11 december 1983 in Rotterdam, is begraven in Loppersum. Johannes werd 86 jaar, 1 maand en 29 dagen.

Foto 1924 (collectie Jan van Vondel, Loppersum)

Hij verhuisde met gezin (toen bestaande uit vader en moeder en twee tweelingen) in 1924 naar Rotterdam. In de oorlogstijd (1944) vertrok het gezin naar familie in Franeker. Eind december 1945 ging men terug naar Rotterdam, waar het gezin in de wijk Charlois een woonplaats kreeg.

Johannes trouwt op dinsdag 4 april 1922 in Odoorn op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Aaltina Grooten, dochter van Jan Grooten en Geessien Deen. Aaltina, huisvrouw, is geboren op dinsdag 13 augustus 1901 in 2e Exloërmond, is overleden op maandag 4 januari 1993 in Loppersum, is begraven aldaar . Aaltina werd 91 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

Foto van huwelijksjubileum in 1972 (collectie Jan van Vondel,Loppersum)

Boven vlnr: Koenraad, Jan Geert Tonnis, Martha Tammechina, Klaziena Aaltina, Wilhelmina, Aaltina, Zwaantje Jantje, Bernhard Johannes, Jan

Zittend vlnr: Juliana Wilhelmina Beatrix Irene, Marchien, vader Johannes, moeder Aaltina, Geessien

Van Johannes en Aaltina zijn veertien kinderen bekend:

1  Marchien van Vondel, huisvrouw, wonende in Rotterdam, is geboren op woensdag 28 februari 1923 in 2e Exloërmond, is overleden op zaterdag 6 december 1975 in Rotterdam. Marchien werd 52 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

Marchien trouwt op woensdag 1 maart 1950 in Rotterdam op 27-jarige leeftijd met Piet Goedhardt. Piet was vertegenwoordiger.

2  Geessien van Vondel, verpleegkundige in Ermelo, wonende in Valthermond, is geboren op woensdag 28 februari 1923 in 2e Exloërmond, is overleden op zaterdag 27 september 2003 en werd begraven in Valthermond. Geessien werd 80 jaar, 6 maanden en 30 dagen oud.

Geessien trouwt op woensdag 28 juli 1954 in Rotterdam op 31-jarige leeftijd met de 32-jarige Bartholomeus Toebak. Bartholomeus, schilder en beeldend kunstenaar, is geboren op donderdag 27 juli 1922 in Rotterdam, is overleden op zondag 7 juli 1991 in Valthermond. Bartholomeus werd 68 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

3  Jan van Vondel, postbesteller en bankbediende, wonende in Rotterdam en in Loppersum, is geboren op dinsdag 15 april 1924 in Exloërkijl. Hij overlijdt op zondag 31 juli 2005 in Loppersum, 81 jaar 3 maanden en 16 dagen oud. Hij werd begraven op de begraafplaats Hofstraat in Loppersum.

Jan trouwt op vrijdag 4 juni 1965 in Loppersum op 41-jarige leeftijd met de 30-jarige Limke Geut. Limke, apothekersassistente in Groningen, is geboren op dinsdag 26 maart 1935 in Loppersum.
Graf Jan van Vondel, Loppersum

4  Koenraad van Vondel is geboren op dinsdag 15 april 1924 in Exloërkijl, is overleden op woensdag 23 mei 1928 in Rotterdam. Koenraad werd 4 jaar, 1 maand en 8 dagen.

5  Wilhelmina van Vondel is geboren op zondag 26 juli 1925 in Rotterdam, is overleden op dinsdag 19 februari 1929 aldaar. Wilhelmina werd 3 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

6  Jan Geert Tonnis van Vondel is geboren op vrijdag 4 maart 1927 in Rotterdam, zie VI-R.

7  Wilhelmina van Vondel is geboren op vrijdag 22 maart 1929 in Rotterdam, zie VI-S.

8  Zwaantje Jantje van Vondel, medewerkster adm.kantoor, is geboren op zondag 27 juli 1930 in Rotterdam.

Zwaantje trouwt op woensdag 21 december 1955 in Rotterdam op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige A.M. Potuyt. A, PTT-functionaris te Rotterdam, is geboren op woensdag 31 oktober 1928.

9  Klaziena Aaltina van Vondel, huisvrouw, is geboren op woensdag 27 januari 1932 in Rotterdam.

Klaziena trouwt op woensdag 25 november 1959 in Rotterdam op 27-jarige leeftijd met Wim Toebak. Wim, administrateur te Rotterdam, is geboren in Rotterdam, is overleden aldaar.

10  Aaltina van Vondel is geboren op vrijdag 11 augustus 1933 in Rotterdam, zie VI-T.

11  Koenraad van Vondel, bankbediende te Rotterdam, is geboren op donderdag 4 juli 1935 in Rotterdam, is overleden op donderdag 12 november 1992 aldaar. Koenraad werd 57 jaar, 4 maanden en 8 dagen. Koenraad trouwt op woensdag 3 augustus 1960 in Rotterdam op 25-jarige leeftijd met Ina de Roodt. Ina, wonende in Rotterdam.

12  Martha Tammechina van Vondel, huisvrouw en verkoopster in een boekhandel in Oostvoorne, is geboren op maandag 16 mei 1938 in Rotterdam.

Martha trouwt op woensdag 25 mei 1966 in Rotterdam op 28-jarige leeftijd met A.W. Boller, graanexpert en commissionair in Europoort.

13  Juliana Wilhelmina Beatrix Irene van Vondel is geboren op woensdag 30 juli 1941 in Rotterdam, zie VI-U.

14  Bernhard Johannes van Vondel is geboren op vrijdag 28 april 1944 in Rotterdam, zie VI-V.

V-Q  Roelf van Vondel, zoon van Koenraad van Vondel (IV-E) en Marchien Dik, wonende in Valthermond, is geboren op maandag 18 juni 1900 in Odoorn, is overleden op woensdag 18 april 1979 in Kaapstad. Roelf werd 78 jaar en 10 maanden.

Roelf was gehuwd met Anna Dusseljee, dochter van Albartus Dusseljee en Trijntje Bont. Anna is geboren op dinsdag 5 januari 1904 in Scheemda, is overleden op dinsdag 6 augustus 1985 in Zutphen. Anna werd 81 jaar, 7 maanden en 1 dag.

Van Roelf en Anna zijn drie kinderen bekend:

1  Koenraad van Vondel is geboren op vrijdag 15 mei 1931, zie VI-W.

2  Hindrika Jantje (Henny) van Vondel is geboren op vrijdag 29 november 1935 in Zutphen, zie VI-X.

3  Jan van Vondel is geboren op dinsdag 18 mei 1948, zie VI-Y.

V-R  Zwaantje van Vondel, dochter van Koenraad van Vondel (IV-E) en Marchien Dik, wonende in Valthermond, is geboren op woensdag 30 december 1903 aldaar, is overleden op zondag 1 oktober 1989 in Rotterdam. Zwaantje werd 85 jaar, 9 maanden en 1 dag.

Zwaantje trouwt op vrijdag 24 juli 1925 in Odoorn op 21-jarige leeftijd met de 28-jarige Geert Jakobs Scheper, zoon van Jakob Willems (Jòbk) Scheper en Aaltje Scholtens. Geert, wonende in Franeker, is geboren op maandag 17 mei 1897 in Kopstukken, is overleden op woensdag 31 oktober 1951 in Franeker. Geert werd 54 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

Van Geert en Zwaantje zijn zes kinderen bekend:

1  Jakob Scheper is geboren op vrijdag 22 oktober 1926 in Schinveld.

2  Koenraad Scheper is geboren op woensdag 25 juli 1928 in Schinveld.

3  Willem Scheper is geboren op woensdag 3 juli 1929 in Schinveld.

4  Marchien (Giny) Scheper is geboren op dinsdag 24 maart 1931 in Schinveld, zie VI-Z.

5  Koenraad Scheper, wonende in Rotterdam, is geboren op zondag 16 februari 1936 aldaar.

6  Geert Folkert Scheper, wonende in Rotterdam, is geboren op zondag 23 april 1950 in Franeker.

V-S  Jantje van Vondel, dochter van Koenraad van Vondel (IV-E) en Marchien Dik, wonende in Valthermond en in Franeker, is geboren op vrijdag 10 november 1905 in Valthermond. Zij overleed op woensdag 8 augustus 2007 in Franeker en werd daar begraven op maandag 13 augustus 2007, na een dienst van Woord en Gebed in de Zilverstraatkerk. Jantje werd 101 jaar, 8 maanden en 29 dagen oud.

Jantje trouwt op dinsdag 1 juli 1930 in Odoorn op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Anne Zondag, zoon van Teunis Zondag en Aaltje Venema. Anne, hoofd arbeidstherapie psychiatrisch ziekenhuis Franeker, wonende in Franeker, is geboren op zaterdag 9 september 1905 in Valthermond, is overleden op donderdag 5 augustus 1999 in Franeker, is begraven op dinsdag 10 augustus 1999 aldaar. Anne werd 93 jaar, 10 maanden en 27 dagen.

Van Anne en Jantje zijn vier kinderen bekend:

1  Theunis (Teun) Zondag, architect, wonende in Hoogeveen, is geboren op vrijdag 10 april 1931 in Franeker, overleden in 2012.

Theun trouwt op dinsdag 10 augustus 1976 in Epe op 45-jarige leeftijd met de 33-jarige Johanneke Catharina (Joke) Logtenberg. Joke is geboren op dinsdag 8 december 1942 in Epe.

2  Marchien Zondag is geboren op zondag 9 september 1934 in Franeker. Zij woont in Sleeuwijk.

Marchien was gehuwd met Albert Timmerman. (overleden)

3  Koenraad (Koen) Zondag is geboren op maandag 19 december 1938 in Franeker, zie VI-AA.

4  Aaltje Wilhelmina (Aly) Zondag is geboren op donderdag 23 december 1943 in Franeker, wonende in Leeuwarden..

Aaltje is getrouwd met Wim Dullemond.

V-T  Wiebe van Vondel, zoon van Koenraad van Vondel (IV-E) en Marchien Dik, fotograaf, wonende in Valthermond en in Kampen, is geboren op woensdag 24 januari 1902 in Valthermond (Odoorn), is overleden op vrijdag 28 mei 1965 in Kampen (ook de data 31 mei en 1 juni 1965 werden genoemd). Wiebe werd 63 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

Wiebe was gehuwd met Josina Hartog. Josina is geboren op maandag 20 januari 1908 in Zuidbroek, is overleden op dinsdag 28 januari 1997 in Kampen. Josina werd 89 jaar en 8 dagen.

Van Wiebe en Josina zijn vier kinderen bekend:

1  Koenraad Jan van Vondel, wonende in Losser, is geboren op dinsdag 15 maart 1927, is overleden in juli 1992. Koenraad werd 65 jaar en 4 maanden.

2  Jan Koenraad van Vondel is geboren op woensdag 27 november 1929, zie VI-AB.

3  Marchien van Vondel, wonende in Roosendaal, is geboren in april 1933.

4  Joop (Joost) van Vondel is geboren op dinsdag 30 november 1937, is overleden op donderdag 25 januari 1990 in Kampen. Joop werd 52 jaar, 1 maand en 26 dagen.

V-U  Lammechien Leeuwinga, dochter van Jan Leeuwinga en Teeke van Vondel (IV-H), is geboren op dinsdag 13 juni 1899 in Exloërmond, is overleden op maandag 23 december 1935 in Valthermond. Lammechien werd 36 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

Lammechien trouwt op vrijdag 13 februari 1920 in Odoorn op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 32-jarige Derk van der Lei, zoon van Pieter van der Lei en Jantje Bakker. Derk is geboren op zaterdag 17 december 1887 in Valthermond. Derk was eerder gehuwd met Janneke Vos (1893-1917)

Van Derk en Lammechien is een kind bekend:

1  doodgeboren dochter is doodgeboren op vrijdag 20 december 1935 in Valthermond.

V-V  Hadewich van Vondel, dochter van Jakob van Vondel (IV-I) en Engeltje Timpener, wonende in Hengelo, is geboren op zondag 25 september 1904 in Onstwedde, is overleden op zondag 20 september 1942 in Hengelo. Hadewich werd 37 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

 
 

 

Hadewich trouwt op vrijdag 16 mei 1924 in Odoorn (akte no. 51) op 19-jarige leeftijd met de 26-jarige Abram Reinders, zoon van Albert Reinders kweker en Lummechien ten Kate, beiden wonende in Duitsland. Abram, koperslager, is geboren op zaterdag 9 april 1898 in Sappemeer, is overleden op woensdag 23 juni 1982 in Hengelo. Abram werd 84 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

Van Abram en Hadewich zijn zes kinderen bekend:

    1  Lummechien Reinders is geboren op maandag 30 maart 1925 in Odoorn, zie VI-AC.

    2  Jakob Reinders is geboren op dinsdag 16 maart 1926 in Hengelo, zie VI-AD.

    3  Albert Reinders is geboren op maandag 28 november 1927 in Hengelo, zie VI-AE.

    4  Harm Reinders is geboren op donderdag 5 december 1929 in Lonneker, zie VI-AF.

    5  Abram Reinders is geboren op dinsdag 30 juni 1931 in Enschede, zie VI-AG.

    6  Engeltje (Elly) Reinders is geboren op woensdag 15 juli 1936 in Hengelo, zie VI-AH.

 

    Hadewich met Abram

 

 

V-W  Coenraad van Vondel, zoon van Jakob van Vondel (IV-I) en Engeltje Timpener, landarbeider en fabrieksarbeider, wonende in 2e Exloërmond en in Enschede, is geboren op maandag 16 oktober 1905 in Onstwedde, is overleden op donderdag 10 november 1977 in Enschede, is begraven op maandag 14 november 1977 aldaar (Oosterbegraafplaats) Tekst op rouwkaart: "God is ons een toevlucht en sterkte". Coenraad werd 72 jaar en 25 dagen.

 

Zijn jongere broer Jan (1918-1992) bewaarde goede herinneringen aan zij 'oudste broer', waarvan hij blijk gaf in het door hem in 1985 geschreven gedicht:

Oldste Bruier
 - Hij gong huil wied van huus - Ik brochte hom noar traain - En wos ik zol hom wel - In lange tied nait zain - / Ik sluip aaltied bie hom - En miste hom nait geren - Het oafschaid vuil mie stoer - En mos mie slim verweren - / Ik gong weerom noar huus - Verdraiteg en verloaten - En dus der mit gain aine - Meer wieder over proaten. / februari 1985

Coenraad trouwt op donderdag 17 januari 1929 in Odoorn op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Jantje Kort, dochter van Poppe Kort en Trientje Zondag. Huwelijksgetuige was zijn zuster Wilhelmina van Vondel.

Jantje is geboren op maandag 9 maart 1908 in Odoorn, is overleden op donderdag 12 februari 1987 in Enschede, is begraven op maandag 16 februari 1987 aldaar (Oosterbegraafplaats)Tekst op rouwkaart: "De Heer is mijn Herder". Jantje werd 78 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Van Coenraad en Jantje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jacob (Jaap) van Vondel, zonder beroep, wonende in 2e Exloërmond, in Enschede en in Emmer-Compascuum, is geboren op zaterdag 14 februari 1931 in Boekelo, is overleden op dinsdag 27 november 2001 in Emmen, is begraven op maandag 3 december 2001 in 2e Exloërmond. Jacob werd 70 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

2  Poppe (Bob) van Vondel, wonende in Enschede, is geboren op dinsdag 10 oktober 1933 in Boekelo. Hij is overleden op dinsdag 7 maart 2006 in Enschede en wordt op 11 maart daaropvolgend begraven op de Westerbegraafplaats aldaar. Bob werd 72 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

Bob trouwt op zaterdag 7 december 1957 op 24-jarige leeftijd met de 19-jarige Fennechien (Fenny) Wassen, dochter van Wander Wassen en Janna Heikens. Fennechien is geboren op woensdag 17 augustus 1938 in Hoogeveen.

3  Trientje (Tiny) van Vondel, wonende in Enschede, is geboren op maandag 22 februari 1937 in 2e Exloërmond. Zij overleed op maandag 14 juni 2010 in Enschede en werd begraven op vrijdag 18 juni 2010 op de Westerbegraafplaats aldaar, na een uitvaartdienst bij het Leger des Heils; zij werd 73 jaar, 3 maanden en 23 dagen oud..

4  Engeltje (Elly) van Vondel is geboren op dinsdag 30 juni 1942 in Odoorn, zie VI-AI.

5  Wilhelmina (Mini)van Vondel is geboren op woensdag 29 december 1948 in Odoorn, zie VI-AJ.

V-X  Wilhelmina van Vondel, dochter van Jakob van Vondel (IV-I) en Engeltje Timpener, wonende in 2e Exloërmond en in Musselkanaal, is geboren op zaterdag 13 juli 1907 in Onstwedde, is overleden op dinsdag 6 maart 1979 in Stadskanaal, is begraven op zaterdag 10 maart 1979 in 2e Exloërmond. Wilhelmina werd 71 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

Wilhelmina trouwt op vrijdag 5 mei 1933 in Odoorn op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Jan Niemeijer, zoon van Hendrik Niemeijer en Zwaantje Wiegers. Jan, koster hervormde kerk, wisselloper Twentsche Bank en incasseerder woningb.ver. Stadskanaal, wonende in 2e Exloërmond en in Musselkanaal, is geboren op dinsdag 31 maart 1908 in Odoorn, is overleden op woensdag 18 september 1991 in Musselkanaal, is begraven op zaterdag 21 september 1991 in 2e Exloërmond. Jan werd 83 jaar, 5 maanden en 18 dagen.


Het  gezin Niemeijer-van Vondel ( jaren'60) in Musselkanaal

met v.l.n.r. Henk, Vader Jan, Moeder Wilhelmina,Jaap en Jan

Van Jan en Wilhelmina zijn vijf kinderen bekend:

1  Hendrik (Henk) Niemeijer is geboren op zondag 26 augustus 1934 in 2e Exloërmond, zie VI-AK.

2  Jakob (Jaap) Niemeijer is geboren op zaterdag 6 maart 1937 in 2e Exloërmond, is gedoopt op zondag 9 mei 1937 aldaar, zie VI-AL.

3  Zwaantje Niemeijer is geboren op woensdag 26 juni 1940 in 2e Exloërmond, is overleden op vrijdag 28 juni 1940 in Groningen (aktenr.69 d.d.4-7-1940 Odoorn), is begraven in 2e Exloërmond. Zwaantje werd 2 dagen.

4  doodgeboren zoon is doodgeboren op woensdag 26 juni 1940 in 2e Exloërmond, is begraven aldaar.

5  Jan Niemeijer is geboren op donderdag 3 januari 1946 in Odoorn, zie VI-AM.

V-Y  Ike van Vondel, dochter van Jakob van Vondel (IV-I) en Engeltje Timpener, wonende in Stadskanaal, is geboren op donderdag 14 oktober 1909 in Odoorn, is overleden op dinsdag 19 oktober 1993 in Stadskanaal. Ike werd 84 jaar en 5 dagen. Ze werd begraven op de gemeentelijke begraafplaats Brugstraat in Stadskanaal waar ook Tonnis werd begraven.

 

 

 

 

 

Ike trouwt op dinsdag 22 april 1930 op 20-jarige leeftijd met de 26-jarige Tonnis Timmer, zoon van Willem Timmer en Zwaantje Boelman. Tonnis is geboren op zaterdag 2 mei 1903 in Onstwedde, is overleden op dinsdag 17 januari 1967 in Stadskanaal. Tonnis werd 63 jaar, 8 maanden en 15 dagen. Huwelijksgetuigen waren zijn zus Engelina Timmer en zijn grootvader Tonnis Timmer.

 

 

 

 

 

 

Van Tonnis en Ike zijn negen kinderen bekend:

1  Willem Jakob (Willie) Timmer is geboren op vrijdag 23 januari 1931 in Onstwedde, zie VI-AN.

2  Engeltje (Elly) Timmer is geboren op maandag 16 mei 1932 in Onstwedde, zie VI-AO.

3  Zwaantje Engeliena (Zwaantje) Timmer is geboren op dinsdag 24 juli 1934 in Onstwedde, zie VI-AP.

4  Jakob Willem (Jaap) Timmer is geboren op zondag 19 januari 1936 in Onstwedde, zie VI-AQ.

5  Cornelia (Corry) Timmer is geboren op zondag 9 januari 1938 in Onstwedde, zie VI-AR.

6  Hadewich Timmer is geboren op zaterdag 29 juli 1944 in Onstwedde, zie VI-AS.

7  Coenraad Timmer, wonende in Ridderkerk, is geboren op zaterdag 29 juli 1944 in Onstwedde.

Coenraad trouwt op donderdag 5 september 1985 in Heerjansdam op 41-jarige leeftijd met de 41-jarige Willy Hoogendoorn. Willy is geboren op donderdag 4 november 1943.

8  Willem Hendrik Timmer is geboren op maandag 5 januari 1948 in Onstwedde, is overleden op dinsdag 6 januari 1948 aldaar. Willem werd 1 dag.

Het kind werd niet in het trouwboekje van de ouders vermeld.

9  Tonnis Timmer, betonwerker bij Frans Nooren, wonende in Stadskanaal en in Nieuw-Buinen, is geboren op maandag 19 juni 1950 in Onstwedde.

Tonnis trouwt op vrijdag 22 april 1994 in Stadskanaal op 43-jarige leeftijd met de 42-jarige Geertje Lutjes. Geertje is geboren op dinsdag 22 april 1952 in Groningen.

V-Z  Jan van Vondel, zoon van Jakob van Vondel (IV-I) en Engeltje Timpener, technisch(gemeente-)ambtenaar, wonende in Winschoten, is geboren op zaterdag 5 januari 1918 in Odoorn, is overleden op zaterdag 1 februari 1992 in Winschoten, is begraven op donderdag 6 februari 1992 in 2e Exloërmond. Jan werd 74 jaar en 27 dagen.

Jan op jeugdige leeftijd

Mijn oom Jan was erg bezig met de Grunniger toal. Hij dichtte zo nu en dan en zo ontstond na een bezoek aan mijn moeder, als een ode aan haar kookkunst, het volgende gedicht:
Aan mien zuster
op Knoal
Winschoot, okt. '84
Boontjesoep

Mien zuster dei hait Mientje
Ain flink en oardig wicht
Aaltied bin je doar welkom
Deur is der ook nooit dicht
Ze kin ook lekker koken
Het mainst wel koffie kloar
En 'n stukkie in de linkerhaand
Dei krieg je ook wel doar
 

Op 'n keer dou was 'k der weer ais
Ze ruip mie gastvrij tou
Ze zee ik heb de koffie klaor
Goa zitten en tast tou
Kin't ook wel bie ons eten
Moar treffen dust het nait
Ik heb allend maor boontjesoep
't Is moar veur die ain wait
Ik zee dat is nait slim heur
Ik eet wel wat der is
En nao het koffiedrinken
Dou schikten wie aan dis
Hoar laive tied wat dee mie
Dei boontjesoep doch deugd
'k Heb nooit zo lekker eten
't Het levenslaank mie heugt.
J.v.V.

Hun trouwfoto
Jan trouwt op woensdag 20 november 1940 in Utrecht op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Johanna Anthonia van Ommen. Johanna is geboren op maandag 8 december 1919 in Utrecht, is overleden op zaterdag 29 oktober 1977 in Winschoten, is begraven op woensdag 2 november 1977 in 2e Exloërmond. Johanna werd 57 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

De tekst bij haar overlijden was uit Psalm 126:5 :"Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich oogsten"

Van Jan en Johanna zijn negen kinderen bekend:

1  Jakob (Jaap) van Vondel is geboren op zondag 30 maart 1941 in 2e Exloërmond, zie VI-AT.

2  Anna (Anneke) van Vondel is geboren op vrijdag 8 mei 1942 in Utrecht, zie VI-AU.

3  Sophia Pieternella van Vondel is geboren op maandag 27 november 1944 in Utrecht, is overleden op maandag 8 januari 1945 aldaar, is begraven aldaar op de begraafplaats aan de Gansstraat. Sophia werd 1 maand en 12 dagen. Over haar schreef haar broer Bert het verhaal "Kleine Sophia, het meisje van vak 13-F-3", dat u kunt lezen door hier kunt klikken.

4  Engeltje (Ellie) van Vondel is geboren op vrijdag 22 maart 1946 in Odoorn, zie VI-AV.

5  Wichert Willem (Wim) van Vondel is geboren op maandag 21 juni 1948 in Odoorn, zie VI-AW.

6  Coenraad (Coen) van Vondel is geboren op zondag 3 december 1950 in Leek, zie VI-AX.

7  Sophia Pieternella van Vondel is geboren op woensdag 28 oktober 1953 in Slochteren, zie VI-AY.

8  Berend (Bert) van Vondel is geboren op vrijdag 22 november 1957 in Veendam, zie VI-AZ.

9  Jan Johannes (Jan) van Vondel is geboren op zondag 29 april 1962 in Hoofddorp, zie VI-BA.

V-AA  Teke van Vondel, dochter van Jakob van Vondel (IV-I) en Engeltje Timpener, wonende in Valthermond, in Westerbork en in Oude Pekela, is geboren op donderdag 17 februari 1921 in 2e Exloërmond.

 

 Teke trouwt op dinsdag 11 mei 1943 in Odoorn op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige
Harminus (Minus) Warris, zoon van Hendrik Warris en Geertien van der Schoot. Harminus, wonende in Oude Pekela, is geboren op maandag 13 september 1920 in Odoorn, is overleden op donderdag 3 november 2005 in Oude Pekela, is gecremeerd op dinsdag 8 november 2005 in Winschoten na dienst (ds. S. v.d. Vrie) in uitvaartcentrum "Oost Groningen". Tekst: De Heer is bij mij, ik zal niet vrezen.. Harminus werd 85 jaar, 1 maand en 21 dagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minus en Tekie

 

Van Harminus en Teke zijn vijf kinderen bekend:

    1  Geertien (Gé) Warris is geboren op donderdag 10 augustus 1944 in Odoorn, zie VI-BB.

    2  Jakob (Jaap) Warris is geboren op donderdag 24 januari 1946 in Odoorn, zie VI-BC.

    3  Hendrik (Henk) Warris is geboren op woensdag 11 mei 1949 in Westerbork, is overleden op donderdag 12 maart 1970 in Oude Pekela. Hendrik werd 20 jaar, 10 maanden en 1 dag.

    4  Coenraad Jan Berend (Coen) Warris is geboren op zaterdag 12 april 1952 in Westerbork. Coen is ondernemer van  Waborg, bouwadvies en projectmanagement in Oude Pekela.

Coen trouwt op vrijdag 20 december 1974 op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Johanna Mik. Johanna is geboren op woensdag 24 februari 1954 in Nieuwe Pekela.

Van Coen en Johanna zijn twee kinderen bekend:

    1. Harminus (Hans) Warris, geboren op dinsdag 20 juli 1982. Hij trouwt op vrijdag 22 september in Leeuwarden met Karin Keuning, geboren op vrijdag 17 juni 1977 in Zwolle.

        Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend:

        1. Hielke Coen Warris, geboren op dinsdag 9 oktober 2007
        2. Nienke Annette Warris, geboren op maandag 19 april 2010.

    2. Marleen Warris, geboren op dinsdag 4 februari 1986. Zij woont in Stadskanaal samen met Robert Mooibroek,, geboren op zondag 2 september 1984.

 

    5  Engeltje (Elly) Warris is geboren op maandag 3 oktober 1955 in Oude Pekela, zie VI-BD.

 

V-AB  Berend van Vondel, zoon van Jakob van Vondel (IV-I) en Engeltje Timpener, koster hervormde kerk, wonende in 2e Exloërmond en in Musselkanaal, is geboren op zaterdag 6 mei 1922 in 2e Exloërmond, is overleden op woensdag 7 april 2004 in Emmen in het Scheperziekenhuis, is begraven op dinsdag 13 april 2004 in 2e Exloërmond na een uitvaartdienst in de SOW-kerk te 2e Exloërmond. Berend werd 81 jaar, 11 maanden en 1 dag.

Berend van Vondel, de dorpsdichter Koninklijke onderscheiding voor Bé van Vondel door burgemeester drs.Jaap van Zorge

   

Berend van Vondel was erg actief als auteur van revues en andere schrifturen. Bekend was zijn feuilleton/streekroman "Strijd om het geluk" over plaatselijke omstandigheden in 2e Exloërmond. Hij had functies in (hervormd) kerkenland. Ook vervulde hij andere maatschappelijke functies w.o. voorzitter van de algemene invaliden bond Odoorn. Natuurlijk werd hij voor dat alles beloond met een Koninklijke onderscheiding !

Als rechtgeaarde van Vondel dichtte hij ook veel. In één daarvan beschreef hij de eenvoud maar ook de kracht van de paardenbloem. Hij beschreef dat in zijn eigen dialect: het veenkoloniaals-Gronings. Nog niet zo lang geleden las hij mij het gedicht helemaal voor:

Peerdebloumen

 1. ‘k Luip in ‘t veld en keek in ’t rond,
‘k zag overaal peerdebloumen.
Veul wòrt der over die nait proat,
men heurt nait over die roumen
Doe peerdebloum bist zo gewoon,
nait weerd om noar te kieken.
Bist nait in tel, doe most aaltied
veur aander bloumen wieken.
2. Men dut die onrecht aan
want bist het kieken echt wel weerd.
De mìnsen hebben van die
nog bitter waaineg leert.
Men behandelt die aaltied slecht
en trapt die op de kop.
Doe kikst den treurig
mor richtst die ook weer op.
 
3. Want doe bist staark,
kist tegen störm, onweer en regen.
In ‘t waailaand bie de sloot of baarm,
men komt die overaal tegen.
En ieder jaor zörgst doe mor weer
veur ain talriek noageslacht.
Bist ainvoudeg mor waist wast wist,
doarin ligt ook dien kracht.
 
4. Hest doe ‘t bluien doan
en begunt het haard te waaien.
Den nemt de wind dien zoadjes mit
en begunt ze uut te zaaien.
Doe peerdebloum ‘k bewonder die
oal wòrst doe den veracht.
5. Doe zetst mor deur, ik stoa verboasd
over dien ainvoud en dien pracht.

As ik die zo zai, den denk ik voak:
“doe bist ain beeld van ’t leven”.
Doe vragst nait veul, mor doe hest mie
ain grote riekdom geven.
6. Doe hest mie leerd, gain pracht en proal,
doar komt het nait op aan.
Al bist doe den nait veul in tel,
in ainvoud staaist veuraan.

B. van Vondel
 

                                                                                       

 

 

Berend trouwt op vrijdag 3 juni 1949 op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Albertje Plaggenborg, dochter van Henno Plaggenborg en Frouwina Ots. Albertje, wonende in Musselkanaal, is geboren op maandag 21 december 1925 in Onstwedde. Zij overleed op maandag 16 november 2009 in Musselkanaal in woon- en zorgcentrum de Heggerank., 83 jaar, 10  maanden en 26 dagen oud. Zij werd begraven op zaterdag 21 november 2009 in 2e Exloërmond na dienst van Woord en Gebed in de Protestantse kerk.

Van Berend en Albertje zijn vier kinderen bekend:

    1  Engeltje (Ellie) van Vondel is geboren op zaterdag 29 april 1950 in Odoorn, zie VI-BE.

     2  Frouwina (Frouwien) van Vondel is geboren op zaterdag 18 oktober 1952 in Odoorn, zie VI-BF.

     3  Wilhelmina (Mina) van Vondel is geboren op woensdag 24 februari 1960 in Odoorn, zie VI-BG.

     4  Henno van Vondel is geboren op zondag 13 oktober 1963 in Odoorn, zie VI-BH.

 

 

 

V-AC  Wilhelmina (Mientje) van Vondel, dochter van Hendrik van Vondel (IV-J) en Bertha Martens, is geboren op vrijdag 24 januari 1908 in Exloërmond, is overleden op donderdag 23 april 1992 in Valthermond en daar begraven, 84 jaar, 2 maanden en 30 dagen oud.

Mientje was getrouwd met Geert Dik, geboren op zaterdag 29 juli 1905 in Valthermond, is overleden op vrijdag 14 december 1962 in Valthermond en daar begraven, 57 jaar, 4 maanden en 15 dagen oud.

Van Geert en Mientje zijn twee kinderen bekend:

1  Evert Dik, zie VI-BI.

2  Bertha Dik, zie VI-BJ.

V-AD  Martinus Lucas van Vondel, zoon van Hendrik van Vondel (IV-J) en Bertha Martens, (hoef)smid, winkelier huish.artikelen en fietsenmaker, wonende in Valthermond, is geboren op donderdag 12 mei 1910 aldaar, is overleden op maandag 10 januari 1983 in Odoorn. Martinus werd 72 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

Martinus was (hoef)smid en had een smederij, met later een winkel in huishoudelijke artikelen erbij, aan het Zuiderdiep 348. De smederij werd later een fietsenmakerij. Tot eind jaren zeventig heeft het echtpaar de winkel en fietsenmakerij nog gerund. Het pand is afgebroken in 1981.

Martinus trouwt op vrijdag 24 december 1937 in Odoorn op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Klaziena Doek, dochter van Roelof Doek en Aafke Kroes. Klaziena is geboren op zaterdag 1 april 1911 in Nieuw Amsterdam, is overleden op woensdag 16 mei 1990 in Emmen. Klaziena werd 79 jaar, 1 maand en 15 dagen.

Van Martinus en Klaziena zijn drie kinderen bekend:

1  doodgeboren dochter is doodgeboren rond 1941 in Valthermond, is begraven aldaar.

2  Hendrik van Vondel is geboren op zaterdag 7 november 1942 in Valthermond, zie VI-BK.

3  Roelof van Vondel, muzikant, landmeter en verzorgt reparatie computer- en audioapparatuur, wonende in Ter Apel, is geboren op zaterdag 25 mei 1957 in Valthermond.

Roelof woonde samen met Tineke Venema.

V-AE  Harm van Vondel, zoon van Hendrik van Vondel (IV-J) en Bertha Martens, wonende in Valthermond, is geboren op dinsdag 10 september 1912, is overleden op dinsdag 21 oktober 1969. Harm werd 57 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Harm trouwt op vrijdag 3 mei 1940 op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Roelfien Prins. Roelfien is geboren op vrijdag 15 januari 1915. Zij overleed op maandag 29 januari 2007 in Emmen op de leeftijd van 92 jaar en 14 dagen. Zij werd begraven in Valthermond-West.

Van Harm en Roelfien zijn vier kinderen bekend:

1  Hendrik (Henk) van Vondel is geboren op donderdag 13 maart 1941, zie VI-BL.

2  Hendrik Frans (Frans) van Vondel, wonende in Valthermond, is geboren op zondag 14 maart 1943, is overleden op zaterdag 10 augustus 2002 aldaar. Hendrik werd 59 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

3  Bertus van Vondel is geboren op zondag 21 oktober 1945 in Valthermond, zie VI-BM.

4  Janneke van Vondel is geboren op donderdag 23 september 1948, zie VI-BN.

V-AF  Geert van Vondel, zoon van Hendrik van Vondel (IV-J) en Bertha Martens, wonende in Deventer, is geboren op woensdag 1 december 1920 in Odoorn. Hij overleed op zaterdag 5 november 2011 in Deventer en werd gecremeerd op donderdag 10 november 2011 in Diepenveen; hij werd 90 jaar, 11 maanden en 4 dagen oud.

 

 

 

Geert trouwt op dinsdag 3 juli 1945 in Odoorn met Antje Wever, dochter van Daniël Wever en Roelfje Peters. Antje is geboren op donderdag 24 oktober 1918 in Odoorn.
 

Van Geert en Antje zijn twee kinderen bekend:

    1  drs. Hendrik (Henk) van Vondel, econoom in de gezondheidszorg, wonende in Ameide, is geboren op maandag 29 april 1946 in 2e Exloërmond. Hij overleed op zaterdag 19 juni 2010 in Ameide en werd begraven in Nijmegen, begraafplaats Daalseweg. Hij werd 64 jaar, 1 maand en 21 dagen oud.

    2  Roelfina Bertha (Erna) van Vondel, wonende in Nijmegen, is geboren op maandag 13 november 1961 in Deventer.

 

 

 

 

Trouwfoto echtpaar van Vondel-Wever in 1945

 

V-AG  Trientje Vlap, dochter van Martinus Vlap en Harmke van Vondel (IV-K), is geboren op zondag 25 februari 1917 in Vlagtwedde, is overleden op woensdag 14 juli 1999 in Coevorden, is begraven op maandag 19 juli 1999 aldaar. Trientje werd 82 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

Trientje trouwt op maandag 7 juli 1941 in Groningen op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Geert Oelen, zoon van Hendrik Oelen en Lammichje Pals. Geert, melk- en zuivelhandelaar, is geboren op zaterdag 6 december 1913 in Coevorden, is overleden op dinsdag 15 december 1987 aldaar, is begraven op maandag 21 december 1987 aldaar. Geert werd 74 jaar en 9 dagen.

Van Geert en Trientje is een kind bekend:

Klik hier voor een vergroting

1  Hendrik (Henk) Oelen, zelfstandig ondernemer rijdende winkelwagen, is geboren op zaterdag 9 juni 1945 in Coevorden.

Hendrik trouwt op donderdag 18 december 1969 in Coevorden op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Willemtien Albertje (Willy) Roelofs, dochter van Roelof Roelofs en Aaltje Vrielink. Willemtien is geboren op donderdag 29 mei 1947 in Stieltjeskanaal.

 

Generatie VI

(van 1906 tot heden)

In deze generatie zijn 66 gezinnen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1931 en 2004. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Emmen (14x), Onstwedde (13x), Winschoten (13x), Hengelo (12x), Groningen (9x), Odoorn (7x), Wijnjeterp (5x), Enschede (5x), Den Helder (4x), Tilburg (3x), Oude Pekela (3x), Haarlem (3x), Bosvoorde (2x), Almelo (2x), Leiden (2x), Midwolda (2x), Roden (2x), Rotterdam (2x), Loppersum, Hendrik-Ido-Ambacht, Nieuwe Pekela, Ferwerd, Eelde, Drachten, Slochteren, Deersum, Veendam, Appelscha en Kampen. Er zijn momenteel nog 145 van de 166 kinderen in leven.

VI-A  Fedde van Vondel, zoon van Willem van Vondel (V-A) en Grietje Bos, is geboren op woensdag 4 augustus 1909 in Emmen, is overleden op zaterdag 13 maart 1976, is begraven in Emmercompascuum. Fedde werd 66 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

Fedde was gehuwd met Henderika Weidijk. Henderika is geboren op donderdag 25 november 1915, is overleden op vrijdag 23 maart 1979. Henderika werd 63 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

Van Fedde en Henderika is een kind bekend:

1  Willem (Wim) van Vondel is geboren op zaterdag 17 januari 1931, zie VII-A.

VI-B  Wietse van Vondel, zoon van Fedde van Vondel (V-B) en Tjipke van Vondel (V-E), is geboren op dinsdag 31 maart 1914 in Emmen.

Wietse is gehuwd met Janna Frederika Vrughtveen. Janna is geboren op zondag 5 maart 1905.

Van Wietse en Janna zijn drie kinderen bekend:

1  Jan van Vondel is geboren op zondag 18 september 1938, zie VII-B.

2  Pieter van Vondel is geboren op woensdag 4 juni 1941, zie VII-C.

3  Henk van Vondel is geboren op zondag 27 mei 1945, zie VII-D.

VI-C  Aaltje van Vondel, dochter van Kast van Vondel (V-C) en Alida Siebum, wonende in Hoogeveen, is geboren op woensdag 30 augustus 1916 in Emmen.

Aaltje trouwt op zaterdag 10 november 1934 in Emmen op 18-jarige leeftijd met Hermannus Denekamp. Hermannus is overleden in Emmer-Compascuum.

Van Hermannus en Aaltje zijn twee kinderen bekend:

1  Henk Denekamp.

2  Alida Denekamp.

VI-D  Karst van Vondel, zoon van Kast van Vondel (V-C) en Alida Siebum, los arbeider, musicus en fabr.arbeider, wonende in Emmer-Compascuum, is geboren op dinsdag 14 december 1926 in Emmen.

Karst trouwt op zaterdag 2 april 1949 in Emmen op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Antje de Jong. Antje is geboren op woensdag 19 september 1928 in Barger-Compascuum.

Van Karst en Antje zijn vier kinderen bekend:

1  Alida van Vondel is geboren op vrijdag 14 oktober 1949 in Emmen.

2  Jan van Vondel, horeca-medewerker, is geboren op donderdag 12 april 1951 in Emmen.

3  Maria (Marja) van Vondel is geboren op vrijdag 11 maart 1955 in Emmen, zie VII-E.

4  Klaaske van Vondel is geboren op zondag 15 juni 1958 in Emmen.

VI-E  Klaasje van Vondel, dochter van Pieter van Vondel (V-D) en Albertje Kuiper, is geboren op woensdag 20 juni 1917 in Emmen, is overleden op vrijdag 23 april 2004 aldaar, is begraven op woensdag 28 april 2004 in op te Emmen "De Wolfsbergen". Klaasje werd 86 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

Klaasje trouwt op zaterdag 7 december 1935 in Emmen op 18-jarige leeftijd met Harm van Ginkel. Harm is overleden op donderdag 20 februari 1964.

Van Harm en Klaasje zijn vijf kinderen bekend:

1  Arend van Ginkel.

Arend is gehuwd met Zwaantje. Zwaantje, wonende in Emmen.

2  Piet van Ginkel.

Piet was gehuwd met Alie.

3  Trientje van Ginkel.

4  Bertus van Ginkel.

Bertus is gehuwd met Hennie.

5  Anno van Ginkel.

Anno is gehuwd met Annie.

VI-F  Lubbert van Vondel, zoon van Pieter van Vondel (V-D) en Albertje Kuiper, is geboren op woensdag 9 juli 1919 in Emmen, is overleden op dinsdag 29 oktober 1985 aldaar. Lubbert werd 66 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Lubbert trouwt op zaterdag 13 december 1941 in Emmen op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 19-jarige Aaltje Martens. Aaltje is geboren rond 1922, is overleden op zaterdag 23 augustus 2003 in Emmen (Zij werd verzorgd in "De Schans" te Emmen), is gecremeerd op woensdag 27 augustus 2003 aldaar. Aaltje werd ongeveer 81 jaar.

Van Lubbert en Aaltje zijn vier kinderen bekend:

1  Piet van Vondel.

Piet is gehuwd met Ida.

2  Rika van Vondel.

Rika is gehuwd met Hendrik.

3  Jan van Vondel.

Jan is gehuwd met Janet.

4  Betty van Vondel.

Betty is gehuwd met Ate.

VI-G  Willem van Vondel, zoon van Pieter van Vondel (V-D) en Albertje Kuiper, wonende in Emmer-Compascuum, is geboren op woensdag 6 september 1933 in Emmen.

Willem trouwt in Emmen met Wemmechien Jansina (Wemmie) de Vries, dochter van Cornelis de Vries en Wiechertje Kuipers. Wemmechien, wonende in Emmer-Compascuum, is geboren op dinsdag 1 februari 1938 in Emmen, is overleden op vrijdag 22 oktober 2004 aldaar verpleeghuis "De Horst", is gecremeerd op woensdag 27 oktober 2004 aldaar. Wemmechien werd 66 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

Van Willem en Wemmechien zijn drie kinderen bekend:

1  Pieter (Piet) van Vondel is geboren op zaterdag 26 oktober 1957 in Emmen, zie VII-F.

2  Cornelis (Cees) van Vondel is geboren op woensdag 12 november 1958 in Emmen.

Cornelis was gehuwd met Johanna N.N..

3  Albert Jan van Vondel is geboren op maandag 16 juli 1962 in Emmen, zie VII-G.

VI-H  Pieter van Vondel, zoon van Wietze van Vondel (V-F) en Annechien Woortman, kolenboer, wonende in Emmer-Compascuum, is geboren op zondag 19 oktober 1913 in Emmen, is overleden op zondag 25 mei 1997. Pieter werd 83 jaar, 7 maanden en 6 dagen.
Pieter trouwt op zaterdag 1 mei 1937 in Emmen op 23-jarige leeftijd met de 19-jarige
Jantje Dubbelboer. Jantje, wonende in Emmen, is geboren op dinsdag 15 mei 1917 aldaar, is overleden op woensdag 8 juni 2011. Jantje werd 94 jaar en 24 dagen.

Van Pieter en Jantje zijn twee kinderen bekend:
1  Wietze van Vondel is geboren op zondag 22 november 1942 in Emmererfscheidenveen, zie II-A.
2  Jantje Engeltje (Jannie) van Vondel is geboren op woensdag 15 december 1948 in Emmen, zie II-B.

II-A  Wietze van Vondel, zoon van Pieter van Vondel (I) en Jantje Dubbelboer, eigenaar van Vondel installatiebureau b.v., wonende in Norg, is geboren op zondag 22 november 1942 in Emmererfscheidenveen.

Wietze trouwt op vrijdag 15 augustus 1969 in Haren op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Gretha (Gre) Lameijer. Gretha is geboren op dinsdag 14 juli 1942 in Assen.

Van Wietze en Gretha zijn drie kinderen bekend:

1  Pieter (Peter) van Vondel is geboren op zaterdag 2 oktober 1971 in Den Helder, zie III-A.

2  Erik Cristian (Erik) van Vondel is geboren op donderdag 14 april 1977 in Groningen, zie III-B.

3  Nienke Laura Susan (Nienke) van Vondel is geboren op dinsdag 16 september 1980 in Groningen, zie III-C.

III-A  Pieter (Peter) van Vondel, zoon van Wietze van Vondel (II-A) en Gretha (Gre) Lameijer, wonende in Norg, is geboren op zaterdag 2 oktober 1971 in Den Helder.

Pieter trouwt op donderdag 16 maart 2000 op 28-jarige leeftijd met de 27-jarige Linda Meijer. Linda is geboren op zondag 2 april 1972 in Assen.

Van Pieter en Linda zijn twee kinderen bekend:

1  Kirsten Nienke van Vondel is geboren op zondag 25 juni 2000 in Assen.

2  Kyra Lynn van Vondel is geboren op donderdag 14 februari 2002 in Norg.

III-B  Erik Cristian (Erik) van Vondel, zoon van Wietze van Vondel (II-A) en Gretha (Gre) Lameijer, wonende in  Vleuten, is geboren op donderdag 14 april 1977 in Groningen.

Erik woont samen met Marloes Roelfs.

Van Erik en Marloes is een kind bekend:

1  Stijn Wietze Harrie van Vondel is geboren op zondag 26 september 2010 in Groningen.

III-C  Nienke Laura Susan (Nienke) van Vondel, dochter van Wietze van Vondel (II-A) en Gretha (Gre) Lameijer, wonende in Norg, is geboren op dinsdag 16 september 1980 in Groningen.

Nienke woont samen met Jorg Visser. Jorg is geboren op woensdag 19 oktober 1977 in Norg.

Van Jorg en Nienke zijn twee kinderen bekend:

1  Maud Visser is geboren op zondag 15 november 2009 in Assen.

2  Lars Pieter Visser is geboren op dinsdag 16 augustus 2011 in Assen.

II-B  Jantje Engeltje (Jannie) van Vondel, dochter van Pieter van Vondel (I) en Jantje Dubbelboer, wonende in Emmen, is geboren op woensdag 15 december 1948 aldaar.

Jantje trouwt op vrijdag 11 april 1969 in Emmen op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Johannes Gerardus Bernardus (Bennie) Borghuis. Johannes, wonende in Emmen, is geboren op zondag 6 april 1947 aldaar.

Van Johannes en Jantje zijn twee kinderen bekend:

1  Edith A. Borghuis is geboren op woensdag 23 februari 1972 in Emmen.

2  Leony Borghuis is geboren op maandag 9 juni 1975 in Emmen. Leony heeft op donderdag 10 juni 2010 in Utrecht een zoon gekregen genaamd Nout Léon Odine Benjamin (Nout)Borghuis

VI-I  Pieter van Vondel, zoon van Rense van Vondel (V-G) en Saartje Dekens is geboren op dinsdag 3 september 1918. Hij overleed op zaterdag 30 januari 1999 in Alkmaar, 80 jaar, 4 maanden en 27 dagen oud.

    Hun trouwfoto (collectie Jolande Meijer-van Vondel)

Pieter trouwt op donderdag 5 augustus 1943 in Andijk met Aaltje Singer geboren op maandag 18 oktober 1920. Zij overleed op zaterdag 25 oktober 1997 in Castricum, 77 jaar en 7 dagen oud.

Van Pieter en Aaltje zijn twee kinderen bekend:

1  Jolande van Vondel is geboren op dinsdag 4 juli 1944 in Enkhuizen, wonende in Zaandam. Zij trouwt op vrijdag 18 december 1964 in Castricum met Jan Meijer geboren op woensdag 21 oktober 1936 in Amsterdam.
    Jolande en Jan (collectie Jolande Meijer-van Vondel)

2  Ragnhild Conny van Vondel is geboren op woensdag 2 juli 1952. Zij trouwde op vrijdag 16 augustus 1974 met Jan W.B. de Vries, waarvan zij in 1989 scheidde.
Uit dit huwelijk is een zoon bekend:
1. Wouter Rense de Vries is geboren op vrijdag 30 maart 1979.

    Ragnhild trouwde later, in Zutphen, met Louis Verschure, geboren op woensdag 3 augustus 1960.

 

VI-J  Sjoukje Jongsma, dochter van Johannes Jongsma en Janke van Vondel (V-I)., is geboren op woensdag 5 maart 1924 in Appelscha.

Sjoukje is op vrijdag 28 oktober 1949 te Ooststellingwerf getrouwd met Johannes Oeges Bergsma, geboren op 14 november 1917 in Appelscha en overleden op zondag 13 augustus 1967 in Heerenveen, 49 jaar, 8 maanden en 30 dagen oud.

Van Johannes en Sjoukje zijn twee kinderen bekend:

1  Janke Bergsma is geboren op zondag 21 november 1954, zie VII-H.

2  Oege Bergsma is geboren op donderdag 29 maart 1962, zie VII-I.

VI-K  Wytze van Vondel, zoon van Joost van Vondel (V-J) en Joukje Steg, is geboren op vrijdag 8 augustus 1924 in Appelscha.

Wytze trouwt op zaterdag 6 mei 1950 op 25-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Janna Thalen. Janna is geboren op zaterdag 3 september 1921, is overleden op dinsdag 19 oktober 1965. Janna werd 44 jaar, 1 maand en 16 dagen.

Van Wytze en Janna is een kind bekend:

1  Geesje van Vondel.

Geesje was gehuwd met Wobbe Westra.

Wytze was gehuwd (2) met Bontsje (Bonnie) Klaver. Bontsje is geboren op maandag 29 april 1935, is overleden op donderdag 16 juni 1988, is begraven in Duurswoude . Bontsje werd 53 jaar, 1 maand en 18 dagen.

VI-L  Geert van Vondel, zoon van Joost van Vondel (V-J) en Joukje Steg, is geboren op maandag 12 juli 1926 in Appelscha en wonende aldaar. Hij overleed op maandag 12 augustus 2013 in Leeuwarden en werd gecremeerd op maandag 19 augustus 2013 in het crematorium Wâldhôf; hij werd 87 jaar en 1 maand oud.

Geert trouwt op woensdag 2 mei 1951 in Ooststellingwerf op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Marie Oosterloo, dochter van Eise Oosterloo (Eise is op 69 jarige leeftijd overledenen) Leentje van der Ley.( Zij overleed op 38-jarige leeftijd) Marie is geboren op donderdag 13 oktober 1927.

Van Geert en Marie zijn zeven kinderen bekend:

1  Leentje (Lenie) van Vondel is geboren op woensdag 19 september 1951 in Appelscha.

Leentje trouwt op vrijdag 8 december 1972 op 21-jarige leeftijd met de 26-jarige Harmen Frizo. Harmen is geboren op woensdag 16 oktober 1946.

2  Joukje (Joke) van Vondel is geboren op maandag 7 september 1953 in Wijnjeterp. Zij is werkzaam bij de politie in Kennemerland. Zij woont in Haarlem. Na ongeveer 12½ met hem te hebben samengewoond is zij op vrijdag 2 mei 2003 in Beetsterzwaag getrouwd met Gerardus Johannes van Bakel, geboren te Haarlem op zaterdag 16 mei 1942, zoon van Johannes van Bakel, geboren te Heemstede op 13 april 1907 ( overleden op 01-06-1986 te Haarlem) en Antonia Adriana van Velzen, geboren te Haarlemmermeer op 29-11-1910 ( overleden op 07-01-1997 te Heemstede).Uit een eerdere relatie heeft Gerard twee zoons, namelijk Robertus Gerardus Cornelis van Bakel, geboren op 24 augustus 1965 en Dennis Alexander van Bakel, geboren op 24 juni 1967.

3  Joost van Vondel is geboren op donderdag 25 november 1954 in Wijnjeterp, zie VII-J.

4  Geertje van Vondel is geboren op woensdag 8 februari 1956 in Wijnjeterp. Zij heeft een relatie met Marcel Detmers.

5  Eise van Vondel is geboren op dinsdag 16 juli 1957 in Wijnjeterp, zie VII-K.

6  Wietske van Vondel is geboren op maandag 11 mei 1959 in Wijnjeterp.

Wietske trouwt op vrijdag 10 oktober 1980 op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Willem Clevering. Willem is geboren op donderdag 26 juni 1958 in Een.

7  Anna (Annie) van Vondel is geboren op zaterdag 3 maart 1962 in Drachten.

Anna trouwt op vrijdag 1 november 1985 op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Henk Tjitze (Henk) Olivier. Henk is geboren op donderdag 16 november 1961 in Groningen.

VI-M  Sietse van Vondel, zoon van Joost van Vondel (V-J) en Joukje Steg, wonende in Ravenswoud, in Wijnjeterp en in Hemrik, is geboren op donderdag 25 juli 1929 in Appelscha, is overleden op maandag 11 oktober 2004 in Gorredijk, is gecremeerd op vrijdag 15 oktober 2004 in Heerenveen. Sietse werd 75 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

Sietse trouwt op zaterdag 16 mei 1953 in Oosterwolde op 23-jarige leeftijd met de 19-jarige Roelofke (Roeli) Bijlsma, dochter van Ruud Bijlsma en Jantje Walda. Roelofke, wonende in Donkerbroek, in Wijnjeterp en in Gorredijk, is geboren op dinsdag 4 juli 1933.

Van Sietse en Roelofke zijn drie kinderen bekend:

1  Jantje van Vondel is geboren op vrijdag 10 december 1954, is overleden op woensdag 18 mei 1960 in Sneek. Jantje werd 5 jaar, 5 maanden en 8 dagen.

2  Joost van Vondel is geboren op woensdag 8 januari 1958, zie VII-L.

3  Jantje (Janny) van Vondel is geboren op woensdag 22 november 1961 in Deersum, zie VII-M.

VI-N  Abele van Vondel, zoon van Joost van Vondel (V-J) en Joukje Steg, iemker, is geboren op zondag 27 augustus 1933 in Appelscha.

Abele was gehuwd met Geesje Grutter.

Van Abele en Geesje zijn drie kinderen bekend:

1  Boukje van Vondel.

Boukje is gehuwd met Sierd Hornstra.

2  Joukje van Vondel.

Joukje is gehuwd met Jan Verwey.

3  Jan van Vondel, zie VII-N.

VI-O  Wietze Jan van Vondel, zoon van Wobbe van Vondel (V-L) en Aaltje van Wijk, wonende in in Australië, is geboren op zondag 24 juni 1945.

Wietze trouwt op zaterdag 9 april 1966 op 20-jarige leeftijd met Lynette Langley.

Van Wietze en Lynette zijn vier kinderen bekend:

1  Martha van Vondel is geboren op vrijdag 26 mei 1967. Zij trouwde in 1990 (in Australië) met Andrew O'Connor, zoon van Mervyn O'Connor en Lorraine Cahoon. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend:
1. Rachel O'Connor, geboren in 1993
2. Rebecca O'Connor, geboren in 1995

2  Raelene van Vondel is geboren op zaterdag 31 oktober 1970.

3  Rhonda van Vondel is geboren op donderdag 7 februari 1974.

4  Helen van Vondel is geboren op donderdag 14 oktober 1976.

VI-P  Koenraad van Vondel, zoon van Harm van Vondel (V-N) en Gezina Ottens, is geboren op vrijdag 11 juli 1919. in 2e Exloërmond. Hij overleed op zondag 12 november 1989 in Oldehove. Hij werd 70 jaar, 4 maanden en 1 dag oud.

Koenraad was gehuwd met Maria (Marie) Huizinga. Marie, wonende in Oldehove, is geboren op maandag 7 juni 1920 in 2e Exloërmond, is overleden op maandag 17 november 2003 in Oldehove. Marie werd 83 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Harm Koenraad van Vondel (Harry) is geboren op vrijdag 1 februari 1946 in Brunssum, zie II-A.

2  Anne Maria van Vondel, wonende in Spijkenisse, is geboren op dinsdag 11 februari 1947 in Brunssum.

Zij is gehuwd met R.Split. R.Split, wonende in Spijkenisse.

3  Jacob Jan van Vondel (Jaap) is geboren op woensdag 29 december 1948 in Breda, zie II-B.

II-A  Harm Koenraad van Vondel (Harry), zoon van Koenraad van Vondel (I) en Maria Huizinga (Marie), econoom en beeldend kunstenaar, wonende in Deventer, is geboren op vrijdag 1 februari 1946 in Brunssum. Hij overleed op dinsdag 13 april 2010 's avonds om acht uur aan een hartstilstand, in Deventer op de leeftijd van 64 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

Hij schrijft mij o.m.: NB: mijn grootouders, zowel van mijn vaders als van mijn moeders kant zijn in de crisisjaren (zoals overigens zo veel Drenten uit het veengebied) rond 1927-1930 naar de mijnstreek verhuisd. Daardoor ben ik in Brunssum geboren, evenals mijn zusje.
En: Als u mijn naam 'googlet' vind u van alles en nog wat: ik ben beeldend kunstenaar en econoom (ik leid al ruim 35 jaar een dubbel leven!). In heb een atelier te Deventer (het laatste atelier is tezamen met 9 andere ateliers in een schoolgebouw geheel afgebrand…: ook die gegevens kunt u op internet vinden); als 'econoom' ben ik thans verbonden aan een concept voor een nieuwe onderneming (Auxilior), waarvan ik thans CFO ben.

Hij trouwt rond 1968 op ongeveer 22-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 22-jarige Inez Ouboter. Inez is geboren op zaterdag 8 juni 1946 in Rotterdam.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  E. T. van Vondel is geboren in 1969 in Maassluis.
Van haar zijn drie kinderen bekend:
1. M.N.I.  is geboren in 2002
2. F.A.M. is geboren in 2004
3. R.B.H. is geboren in 2006

2  Paolo Irene van Vondel is geboren op maandag 17 mei 1971 in Maassluis, zie III-B.

3  Tycho Ramon van Vondel, wonende in Zwijndrecht, is geboren op maandag 6 januari 1975 in 't Harde.

Hij begint een relatie in 1977 op 31-jarige leeftijd (2) met de 40-jarige Loes Kersten. Loes is geboren op dinsdag 26 januari 1937 in Naarden.

Hij begint een relatie in 1987 op 41-jarige leeftijd (3) met de 46-jarige Ursula van Rijn. Ursula is geboren in 1941 in Utrecht.

Hij trouwt op woensdag 21 juni 1995 op 49-jarige leeftijd (4) met de 41-jarige Anne Elise Hilde van den Berg. Anne Elise Hilde, wonende in Deventer, is geboren op vrijdag 30 oktober 1953 in Hattem.

III-B  Paolo Irene van Vondel, dochter van Harm Koenraad van Vondel (Harry) (II-A) en Inez Ouboter, wonende in Doornspijk, is geboren op maandag 17 mei 1971 in Maassluis.

Zij was gehuwd met Hessel Joustra, wonende in Doornspijk.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Hidde Joustra.

2  Jorrit Joustra.

3  Myke Joustra.

II-B  Jacob Jan van Vondel (Jaap), zoon van Koenraad van Vondel (I) en Maria Huizinga (Marie), is geboren op woensdag 29 december 1948 in Breda, is overleden op woensdag 26 december 2007. Hij werd 58 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

Hij was gehuwd met Jaema Ismael.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Shirin van Vondel is geboren op zaterdag 5 mei 1979.

Zij is gehuwd met Chaim Leunissen.

2  Jeffry van Vondel is geboren op zaterdag 6 juni 1981.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

 

VI-Q  Marchien van Vondel, dochter van Jan van Vondel (V-O) en Hendriktje Dusseljee, is geboren op donderdag 13 oktober 1921 in Valthermond, is overleden op donderdag 3 april 1997 in Groningen. Marchien werd 75 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

Marchien trouwt op dinsdag 9 oktober 1951 in Odoorn op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Harm Holwerda. Harm, procuratiehouder te Groningen, is geboren op donderdag 7 juli 1927 in Groningen.

Van Harm en Marchien zijn drie kinderen bekend:

1  Willem Jan Holwerda is geboren op zaterdag 23 mei 1953 in Groningen, zie VII-P.

2  Jan Einte Holwerda is geboren op vrijdag 14 december 1956 in Groningen, zie VII-Q.

3  Jeichina Holwerda is geboren op dinsdag 8 augustus 1961 in Groningen.

VI-R  Jan Geert Tonnis van Vondel, zoon van Johannes van Vondel (V-P) en Aaltina Grooten, politiefunctionaris, wonende in Bergen op Zoom, is geboren op vrijdag 4 maart 1927 in Rotterdam, is overleden op zaterdag 15 januari 2000 in Bergen op Zoom. Jan werd 72 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

Jan trouwt op donderdag 26 april 1956 in Woubrugge op 29-jarige leeftijd met de 26-jarige Adriana (Jany) van der Laan, dochter van Gerard van der Laan en Anna Dientje Kooiman. Adriana is geboren op maandag 9 december 1929 in Woubrugge.

Van Jan en Adriana is een kind bekend:

                             

    1  Jeroen Gerard Tonnis (Jeroen) van Vondel, autoverkoper in Roosendaal, wonende in Bergen op Zoom, is geboren op maandag 27 juli 1970 in Rotterdam.

   Jeroen draagt zorg voor de verkoop van personen- en bedrijfsauto's in Roosendaal. Jeroen is voor de zakelijke markt regelmatig in de buitendienst te vinden.

 

 

 

VI-S  Wilhelmina van Vondel, dochter van Johannes van Vondel (V-P) en Aaltina Grooten, huisvrouw, is geboren op vrijdag 22 maart 1929 in Rotterdam.

Wilhelmina trouwt op woensdag 4 oktober 1950 in Rotterdam op 21-jarige leeftijd met Leendert Kleingeld. Leendert, metaaltechniker bij Verolme, wonende in Rotterdam-Hoogvliet.

Van Leendert en Wilhelmina is een kind bekend:

1  Plony Kleingeld.

VI-T  Aaltina van Vondel, dochter van Johannes van Vondel (V-P) en Aaltina Grooten, huisvrouw, is geboren op vrijdag 11 augustus 1933 in Rotterdam.

Aaltina trouwt op woensdag 26 mei 1954 in Rotterdam op 20-jarige leeftijd met Cor Houkamp. Cor, theeproever, wonende in Rotterdam, is overleden op zondag 18 december 1983 aldaar.

Van Cor en Aaltina zijn twee kinderen bekend:

1  Karin Houkamp.

2  Wim Houkamp.

VI-U  Juliana Wilhelmina Beatrix Irene van Vondel, dochter van Johannes van Vondel (V-P) en Aaltina Grooten, kleuteronderwijzeres in Hoogvliet, is geboren op woensdag 30 juli 1941 in Rotterdam.

Juliana trouwt op woensdag 16 december 1964 in Rotterdam op 23-jarige leeftijd met Piet Dielemans, bankbediende.

Van Piet en Juliana zijn twee kinderen bekend:

1  Frans Dielemans.

2  Linda Dielemans.

VI-V  Bernhard Johannes van Vondel, zoon van Johannes van Vondel (V-P) en Aaltina Grooten, bouwkundige, wonende in Hendrik-Ido-Ambacht, is geboren op vrijdag 28 april 1944 in Rotterdam.

Bernhard trouwt op vrijdag 29 juni 1973 in Emmen op 29-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Harmina Anskje Vos. Harmina is geboren op maandag 10 januari 1949 in Grootegast, is overleden op donderdag 26 februari 1998 in Hendrik-Ido-Ambacht. Harmina werd 49 jaar, 1 maand en 16 dagen.

Van Bernhard en Harmina zijn twee kinderen bekend:

1  Joachim Johannes van Vondel is geboren op dinsdag 19 september 1978 in Rotterdam.

2  Rachel Anksje van Vondel is geboren op zondag 21 september 1980 in Hendrik-Ido-Ambacht.

Bernhard trouwt op vrijdag 1 september 2000 in Emmen op 56-jarige leeftijd (2) met de 52-jarige Ali van Bennekom. Ali is geboren op dinsdag 30 september 1947 in Curaçao.

VI-W  Koenraad van Vondel, zoon van Roelf van Vondel (V-Q) en Anna Dusseljee, is geboren op vrijdag 15 mei 1931.

Koenraad was gehuwd met Dorothea van der Haar. Dorothea is geboren op zaterdag 17 maart 1934, is overleden op zondag 17 april 1994. Dorothea werd 60 jaar en 1 maand.

Van Koenraad en Dorothea zijn twee kinderen bekend:

1  Roelf Peter van Vondel is geboren op donderdag 19 maart 1959, zie VII-R.

2  Gerhard Michel van Vondel is geboren op dinsdag 31 juli 1962.

Gerhard was gehuwd met Anneke van der Hellen.

VI-X  Hindrika Jantje (Henny) van Vondel, dochter van Roelf van Vondel (V-Q) en Anna Dusseljee, is geboren op vrijdag 29 november 1935 in Zutphen.

Hindrika was gehuwd met Lieven Cornelis (Leo) Douw. Lieven is geboren op zaterdag 28 september 1935 in Veere, is overleden op vrijdag 2 februari 2001. Lieven werd 65 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

Van Lieven en Hindrika zijn drie kinderen bekend:

1  Cornelis Marinus (Kees) Douw is geboren op zaterdag 11 maart 1961 in Tilburg, zie VII-S.

2  Anna Berbera (Anke) Douw is geboren op dinsdag 7 januari 1964 in Tilburg.

Anna was gehuwd met N.N. van Velzen.

3  Roelf Jan (Roel) Douw is geboren op zaterdag 21 mei 1966 in Tilburg, zie VII-T.

VI-Y  Jan van Vondel, zoon van Roelf van Vondel (V-Q) en Anna Dusseljee, wonende in Emmer-Compascuum, is geboren op dinsdag 18 mei 1948.

Jan is gehuwd met Roelfina Dost. Roelfina is geboren op maandag 7 januari 1946.

Van Jan en Roelfina zijn twee kinderen bekend:

1  Roelf van Vondel is geboren op woensdag 29 september 1971.

2  Filippus (Flip) van Vondel is geboren op vrijdag 5 april 1974.

VI-Z  Marchien (Giny) Scheper, dochter van Geert Jakobs Scheper en Zwaantje van Vondel (V-R), is geboren op dinsdag 24 maart 1931 in Schinveld, is overleden op zondag 9 juni 1985 in Groningen. Marchien werd 54 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

Marchien trouwt op donderdag 26 november 1953 in Franeker op 22-jarige leeftijd met de 35-jarige Berend Beekhuis. Berend, wonende in Groningen, is geboren op dinsdag 19 november 1918 in Vlagtwedde.

Van Berend en Marchien zijn drie kinderen bekend:

1  Hinderik Geert Beekhuis is geboren op maandag 13 december 1954 in Groningen.

2  Zwanette Stientje Beekhuis is geboren op zaterdag 20 oktober 1956 in Groningen.

3  Christina Zwanette Beekhuis is geboren op dinsdag 24 februari 1959 in Groningen.

VI-AA  Koenraad Zondag, zoon van Anne Zondag en Jantje van Vondel (V-S), is geboren op maandag 19 december 1938 in Franeker, wonende te Veenwouden.

Koenraad trouwt in Franeker met Reinie Westra. Reinie is geboren op dinsdag 2 november 1937 in Franeker.

VI-AB  Jan Koenraad van Vondel, zoon van Wiebe van Vondel (V-T) en Josina Hartog, wonende in Kampen, is geboren op woensdag 27 november 1929.

Hij is gehuwd met Willemptje Schipper. Willemptje is geboren op dinsdag 7 juli 1931 in Kampen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Josina (Jos) van Vondel is geboren op maandag 23 juni 1952 in Kampen.

Zij is gehuwd met Peter Aarden.

Van hen is een kind bekend:

1  Esmee Aarden is geboren op maandag 14 maart 1988 in Seoul (Kor.).

Zij werd door Jos en Peter geadopteerd.

2  Jaap van Vondel is geboren op vrijdag 11 februari 1955.

Hij woont samen met Rea van Os. Rea is geboren op donderdag 26 september 1968 in Maeshees.

3  Erika van Vondel is geboren op zondag 3 maart 1963 in Enschede, portretschilder, wonende in Kampen, is geboren op zondag 3 maart 1963 in Enschede.

Erika geeft schilderen en tekenen bij Quintus in Kampen, centrum voor Kunsteducatie.

Zij is gehuwd met Albert Romke van Schaik.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Ruben van Schaik is geboren op woensdag 1 juni 1988 in Kampen.

2  Malene Vera van Schaik is geboren op woensdag 25 september 1991 in Kampen.

Door hun moeder geschilderde portretten van Malena Vera en Ruben van Schaik

 

 

p  Lummechien ( Ginie) Reinders, dochter van Abram Reinders en Hadewich van Vondel (V-V), is geboren op maandag 30 maart 1925 in Odoorn. Zij is overleden op zondag 9 augustus 1992 en begraven te Duiven, 67 jaar, 4 maanden en 10 dagen oud.

Lummechien trouwt op dinsdag 2 december 1947 op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Hendrikus Jager. Hendrikus is geboren op zondag 28 december 1924 in Apeldoorn. Hij is overleden op vrijdag 12 augustus 2011 en begraven te Duiven, 86 jaar, 7 maanden en 15 dagen oud.

Graf van het echtpaar in Duiven, algemene begraafplaats

Van Hendrikus en Lummechien zijn vier kinderen bekend:

1  Johanna Jager is geboren op zondag 10 augustus 1952 in Hengelo.

2  Abram Jager, wonende in Zevenaar, is geboren op zondag 26 januari 1958 in Hengelo.

3  Hendrik Jager is geboren op dinsdag 28 juli 1959 in Hengelo.

4  Hetty Jager is geboren op zaterdag 12 februari 1966 in Hengelo.

VI-AD  Jakob (Jaap) Reinders, zoon van Abram Reinders en Hadewich van Vondel (V-V), is geboren op dinsdag 16 maart 1926 in Hengelo, is overleden op woensdag 5 november 2014 in Emmen en daar begraven op de begraafplaats 'de Wolfsbergen', na dankdienst voor zijn leven. Hij werd 88 jaar, 7 maanden en 20 dagen oud.

Jakob trouwt op donderdag 26 juli 1951 op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Sjoukje Visser. Sjoukje is geboren op zondag 2 maart 1924 in Harlingen, is overleden op zaterdag 28 juli 2007, 83 jaar, 4 maanden en 26 dagen oud.

Van Jakob en Sjoukje zijn drie kinderen bekend:

1  Geke Reinders is geboren op maandag 17 november 1952 in Emmen.

2  Hadewich Froukje Reinders is geboren op zaterdag 14 mei 1955 in Emmen, zie VII-V.

3  Abram Reinders is geboren op woensdag 24 juni 1964 in Emmen.

VI-AE  Albert Reinders, zoon van Abram Reinders en Hadewich van Vondel (V-V), wonende in Hoofddorp, is geboren op maandag 28 november 1927 in Hengelo, is overleden op vrijdag 20 april 2001 in Hoofddorp, is gecremeerd op dinsdag 24 april 2001. Albert werd 73 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

Albert trouwt op donderdag 11 januari 1951 op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Johanna Meutstege. Johanna is geboren op donderdag 26 april 1928 in Hengelo.

Van Albert en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  Wilhelm Albert Reinders is geboren op zaterdag 20 september 1952 in Haarlem.

2  Albert Abram Reinders is geboren op maandag 3 juni 1957 in Haarlem.

3  Hans Reinders is geboren op woensdag 6 april 1960 in Haarlem.

VI-AF  Harm Reinders, zoon van Abram Reinders en Hadewich van Vondel (V-V), is geboren op donderdag 5 december 1929 in Lonneker.

Harm is gehuwd met F. Keele.

Van Harm en zijn echtgenote zijn drie kinderen bekend:

1  Friedy Reinders.

Friedy is gehuwd met Jan Rohaan.

2  Bram Reinders.

Bram is gehuwd met Annelies Dokter.

3  Gerrit Reinders.

Gerrit is gehuwd met Irma ..?...

VI-AG  Abram Reinders, zoon van Abram Reinders en Hadewich van Vondel (V-V), is geboren op dinsdag 30 juni 1931 in Enschede, is overleden op woensdag 12 december 2001 in Hengelo. Abram werd 70 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

Abram trouwt rond zondag 23 september 1956 op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Janna Rohaan. Janna is geboren op donderdag 2 juli 1925 in Hengelo.

Van Abram en Janna zijn vijf kinderen bekend:

1  Abram Reinders is geboren op woensdag 7 augustus 1957 in Hengelo.

Abram is gehuwd met Ria Smit. Ria is geboren op vrijdag 15 mei 1959 in Hengelo.

2  Adrie Reinders is geboren op donderdag 24 juli 1958 in Hengelo, zie VII-W.

3  Hadewich Reinders is geboren op woensdag 17 mei 1961 in Hengelo.

4  Ellen Reinders is geboren op zondag 2 mei 1965 in Hengelo.

5  Helga Reinders is geboren op zondag 2 mei 1965 in Hengelo.

VI-AH  Engeltje (Elly) Reinders, dochter van Abram Reinders en Hadewich van Vondel (V-V), is geboren op woensdag 15 juli 1936 in Hengelo.

Engeltje trouwt op vrijdag 3 april 1959 op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Klaas Hollander. Klaas is geboren op zaterdag 30 oktober 1937 in Odoorn.

Van Klaas en Engeltje zijn drie kinderen bekend:

1  Everdina Hollander is geboren op vrijdag 29 januari 1960 in Hengelo, zie VII-X.

2  Karin Hollander is geboren op donderdag 7 mei 1964 in Hengelo, zie VII-Y.

3  Yvonne Hollander is geboren op maandag 2 maart 1970 in Hengelo, zie VII-Z.

VI-AI  Engeltje van Vondel, dochter van Coenraad van Vondel (V-W) en Jantje Kort, wonende in Enschede, is geboren op dinsdag 30 juni 1942 in Odoorn. Zij is overleden op  vrijdag 27 februari 2009 in Vriezenveen, 66 jaar oud.

Engeltje was gehuwd (1) met Henk Stuivenberg. Henk is geboren op zaterdag 5 november 1938, is overleden in 1965. Henk werd 27 jaar.

Van Henk en Engeltje is een kind bekend:

1  Janette Stuivenberg is geboren op dinsdag 31 januari 1961 in Enschede, zie VII-AA.

Engeltje was gehuwd (2) met Hennie van der Woning.

Van Hennie en Engeltje is een kind bekend:

2  Talitha van der Woning is geboren op zaterdag 13 januari 1973 in Enschede, zie VII-AB.

VI-AJ  Wilhelmina(Mini) van Vondel, dochter van Coenraad van Vondel (V-W) en Jantje Kort, is geboren op woensdag 29 december 1948 in Odoorn, wonende in Enschede.

Wilhelmina is gehuwd met Jan Bosch. Jan is geboren op woensdag 16 april 1941 in Enschede.

Van Jan en Mini zijn twee kinderen bekend:

1  Coen Bosch is geboren op zondag 20 april 1975 in Enschede.

2  Richard Bosch, projectmanager Rijkswaterstaat, is geboren op dinsdag 23 maart 1976 in Enschede.

VI-AK  Hendrik (Henk) Niemeijer, zoon van Jan Niemeijer en Wilhelmina van Vondel (V-X), kantoorbediende en bedrijfsleider, wonende in Musselkanaal, is geboren op zondag 26 augustus 1934 in 2e Exloërmond.

Hendrik trouwt op maandag 2 mei 1960 in Borger, trouwt (kerk) op maandag 2 mei 1960 in Musselkanaal op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Sjouktje Grietje Harmke (Sjoukje) Schipper, dochter van Jans Schipper en Grietje Rikstina Delger. Sjouktje is geboren op woensdag 19 mei 1937 in Borger. Zij overleed op donderdag 7 augustus 2014 in Musselkanaal, 77 jaar 2 maanden en 19 dagen oud. Zij werd op dinsdag 12 augustus 2014 in Stadskanaal, Cereshof, gecremeerd.

Van Hendrik en Sjouktje zijn twee kinderen bekend:

1  Grietje Rikstina Niemeijer is geboren op zaterdag 3 juni 1961 in Almelo, is gedoopt op zondag 3 juli 1966 in Exoduskerk Almelo, zie VII-AC.

2  Jan Hendrik Niemeijer is geboren op vrijdag 4 maart 1966 in Almelo, is gedoopt op zondag 3 juli 1966 in Exoduskerk Almelo, zie VII-AD.

VI-AL  Jakob (Jaap) Niemeijer, zoon van Jan Niemeijer en Wilhelmina van Vondel (V-X), ambtenaar gemeentesecretarie, is geboren op zaterdag 6 maart 1937 in 2e Exloërmond, is gedoopt op zondag 9 mei 1937 aldaar.

Jakob trouwt op dinsdag 29 maart 1960 in Odoorn (zij verloofden zich op 26 juli 1958) op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Arendiena (Diny) de Vries, dochter van Harmannus de Vries en Marchien Hulshof. Arendiena is geboren op maandag 18 april 1938 in Odoorn.

Haar kwartierstaat (31 pers.) werd gepubliceerd in Threant 9e jrg.nr. 1 1998,blz.7.

Van Jakob en Arendiena zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Niemeijer is geboren op woensdag 10 mei 1961 in Eelde, zie VII-AE.

2  Marchien Niemeijer is geboren op zaterdag 11 januari 1964 in Midwolda, zie VII-AF.

VI-AM  Jan Niemeijer, zoon van Jan Niemeijer en Wilhelmina van Vondel (V-X), journalist, wonende in Veendam, is geboren op donderdag 3 januari 1946 in Odoorn. Hij overleed op vrijdag 28 mei 20121 te Veendam op de leeftijd van 75 jaar, 4 maanden en 25 dagen. Hij werd in besloten kring gecremeerd. Geen condoleance, geen kaarten. Jan wilde geen poespas (aldus het bericht in de krant)

Jan trouwt op vrijdag 13 december 1968 in Onstwedde op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Dinie Groothuis, dochter van Willem Groothuis en Jakobje Steenwijk. Dinie, kantoorbediende, is geboren op donderdag 2 januari 1947 in Marum.

Van Jan en Dinie zijn twee kinderen bekend:

1  Ronald Marcel (Ronald) Niemeijer is geboren op vrijdag 7 januari 1972 in Roden, zie VII-AG.

2  Willem Jan (Wim) Niemeijer is geboren op zondag 1 december 1974 in Roden, zie VII-AH.

VI-AN  Willem Jakob (Willie) Timmer, zoon van Tonnis Timmer en Ike van Vondel (V-Y), wonende in Stadskanaal, is geboren op vrijdag 23 januari 1931 in Onstwedde, is overleden op woensdag 29 november 2000 in Stadskanaal (Tekst op rouwkaart: Laten wij stil zijn en Amen zeggen), is begraven op maandag 4 december 2000 aldaar. Willem werd 69 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

Willem trouwt op zaterdag 21 mei 1955 in Stadskanaal op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Hinderika Gezina Derkina (Rika) Norder. Rika, wonende in Onstwedde, is geboren op zondag 28 december 1930 in Nieuwe Pekela. Zij overleed op woensdag 23 september 2009 en werd begraven op maandag 28 september 2009 in Stadskanaal, Cereshof. Zij werd 78 jaar, 8 maanden en 26 dagen oud.

Het gezin Timmer-Norder bij 25-jarig huwelijksjubileum (collectie Ika Timmer)

Van Willy en Rika zijn drie kinderen bekend:

1  Henderika Ike (Henriëtte)Timmer is geboren op zaterdag 18 februari 1961 in Stadskanaal, is overleden op dinsdag 30 januari 1962 in Groningen. Henriëtte werd 11 maanden en 12 dagen.

2  Ike Hendrika (Ika) Timmer is geboren op maandag 30 december 1963 in Stadskanaal.

Ika trouwt op vrijdag 8 juni 1984 in Stadskanaal op 20-jarige leeftijd met Henk Hogenberg.

3  Boelo Tonnis (Bob) Timmer is geboren op donderdag 8 september 1966 in Stadskanaal, zie VII-AI.

VI-AO  Engeltje (Elly) Timmer, dochter van Tonnis Timmer en Ike van Vondel (V-Y), is geboren op maandag 16 mei 1932 in Onstwedde, is overleden op dinsdag 22 januari 1991 in Den Helder. Engeltje werd 58 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Engeltje trouwt op vrijdag 4 september 1953 op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Willem van de Berg. Willem is geboren op zondag 3 februari 1929 in Onstwedde.

Dit echtpaar schonk de familie Pierweijer het herinneringsbord bij de Pierewaaierboom te Roswinkel

    Elly van de Berg-Timmer met haar 2-jarige kleindochter Yvonne van de Berg

Van Willem en Elly zijn vier kinderen bekend:

1  Wiena van de Berg is geboren op maandag 15 februari 1954 in Den Helder.

2  Ike (Ika) van de Berg is geboren op maandag 16 mei 1955 in Den Helder, zie VII-AK.

3  Willem van de Berg is geboren op zondag 14 februari 1960 in Den Helder. Hij trouwt op vrijdag 23 augustus 1985 in Den Helder op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Astrid Lode. Astrid is geboren op woensdag 1 mei 1963 in Den Helder.
Van hen zijn twee kinderen bekend:
1 Yvonne van de Berg is geboren op zaterdag 10 september 1988 in Den Helder. Yvonne trouwt op vrijdag 17 mei 2013 in Den Helder op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige
Roy Nuninga (nu: Roy van de Berg) Roy is geboren op woensdag 23 november 1988 in Leiden.

    Trouwfoto van Yvonne en Roy (collectie Yvonne van de Berg)

Uit dit huwelijk werd geboren:
1. Joey van de Berg op woensdag 14 januari 2015 in Den Helder


2 Bart van de Berg is geboren op dinsdag 14 december 1993 in Den Helder.

4  Ronald van de Berg is geboren op vrijdag 20 juni 1969 in Den Helder.

VI-AP  Zwaantje Engeliena Timmer, dochter van Tonnis Timmer en Ike van Vondel (V-Y), is geboren op dinsdag 24 juli 1934 in Onstwedde.

Zwaantje trouwt op zaterdag 13 oktober 1956 op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Hendrik Grooten. Hendrik is geboren op vrijdag 21 september 1934 in Vlagtwedde.

Van Hendrik en Zwaantje is een kind bekend:

1  Hendrik Albert (Henk) Grooten is geboren op maandag 21 november 1960 in Onstwedde.

Hendrik trouwt op vrijdag 20 oktober 1989 in Schoonebeek op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Anita Voppen. Anita is geboren op woensdag 19 april 1961.

VI-AQ  Jakob Willem (Jaap) Timmer, zoon van Tonnis Timmer en Ike van Vondel (V-Y), stukadoor, is geboren op zondag 19 januari 1936 in Onstwedde, is overleden op maandag 28 september 1992 in Vlagtwedde. Jakob werd 56 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

Jakob trouwt op donderdag 21 november 1963 in Stadskanaal op 27-jarige leeftijd met Hillechiena Bleeker.

Van Jakob en Hillechiena zijn vier kinderen bekend:

1  Tonnis Timmer is geboren op dinsdag 9 juni 1964 in Emmen, zie VII-AL.

2  Jan Frederik Anton Timmer is geboren op vrijdag 20 augustus 1965 in Onstwedde.

3  Reindina Timmer is geboren op zaterdag 20 januari 1968 in Onstwedde.

4  Jacob Willem Timmer is geboren op dinsdag 21 oktober 1969 in Onstwedde.

VI-AR  Cornelia (Corry) Timmer, dochter van Tonnis Timmer en Ike van Vondel (V-Y), is geboren op zondag 9 januari 1938 in Onstwedde. Henk overleed op vrijdag 6 november 2020 in Stadskanaal op de leeftijd van 84 jaar, 4 maanden en 28 dagen.

.

Cornelia trouwt op zaterdag 26 september 1959 in Onstwedde op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Hendrik Hazewinkel, zoon van Harm Hazewinkel en Jacoba Klamer. Hendrik, schipper en medewerker suikerfabriek, wonende in Stadskanaal, is geboren op dinsdag 9 juni 1936 in Onstwedde. Henk overleed op vrijdag 6 november 2020 op de leeftijd van 84 jaar, 4 maanden en 28 dagen te Stadskanaal.

In de Kanaalstreek van 22 september 2004 verscheen een artikel met deze foto van het echtpaar.
Het bijschrift luidde:

26 September 1959: Henk en Corrie Hazewinkel geven elkaar het jawoord in Stadskanaal. Hiermee bezegelen zij hun liefde, die 2½ jaar eerder begon in Frascati in Stadskanaal. De bruiloft wordt gevierd in het ruim van het schip van de familie Hazewinkel.
26 september 2004: Henk en Corrie zijn (alweer zes jaar) terug in Stadskanaal. Daags nu hun huwelijk vertrokken zij al namelijk naar Middelharnis om daar te varen voor een rederij. Een jaar later werden ze zelfstandig, ze kochten een steilsteven van 124 ton. Tien jaar later kochten ze een spits van 343 ton, waarmee op Frankrijk werd gevaren. Na zeventien jaar varen verkasten de Hazewinkels naar Groningen, waar Henk bij de Suikerunie ging werken en Corrie aan de slag ging in de thuiszorg. Het echtpaar bleef 'Stad' 22 jaar trouw.

Van Henk en Corrie zijn twee kinderen bekend:

1  Jacoba Hazewinkel is geboren op woensdag 28 december 1960 in Onstwedde(gemeente), zie VII-AM.

2  Tonnis (Ton) Hazewinkel, onderwijzer, fotograaf en hotelier, is geboren op vrijdag 7 mei 1965 in  Onstwedde(gemeente).

TH2016-4142-2www.tonhazewinkel.com

Tonnis trouwt op vrijdag 13 mei 1994 op 29-jarige leeftijd met de 35-jarige Pieternella (Nelly) van Veen. Pieternella is geboren op zaterdag 16 augustus 1958 in Emmen.

VI-AS  Hadewich Timmer, dochter van Tonnis Timmer en Ike van Vondel (V-Y), winkelbediende, is geboren op zaterdag 29 juli 1944 in Onstwedde(gemeente).

Hadewich trouwt op vrijdag 15 oktober 1965 in Stadskanaal op 21-jarige leeftijd met de 29-jarige Lambert de Groot, zoon van Harm de Groot en Geertje Moorlag. Lambert, ambtenaar bij gemeente, wonende in Stadskanaal, is geboren op woensdag 12 februari 1936 in Onstwedde(gemeente). Lambert overleed op maandag 2 mei 2011 in Stadskanaal, waar hij op 6 mei 2011 wordt begraven op de begraafplaats aan de Ceresstraat, na een herdenkingsdienst in de Oosterkadekerk. Hij werd 75 jaar, 2 maanden en 20 dagen oud.

Van Lambert en Hadewich zijn twee kinderen bekend:

1  Willem de Groot, wonende in Stadskanaal, is geboren op vrijdag 10 mei 1963 in Onstwedde(gemeente).

2  Geertje Cornelia (Gea) de Groot, adm.medewerkster, is geboren op maandag 8 februari 1971 in Onstwedde(gemeente).

Geertje trouwt op donderdag 21 juni 2001 in Stadskanaal op 30-jarige leeftijd met de 30-jarige Johnny Dol. Johnny, laborant, wonende in Alteveer, is geboren op donderdag 15 april 1971 in Borger.

VI-AT  Jakob (Jaap) van Vondel, zoon van Jan van Vondel (V-Z) en Johanna Anthonia van Ommen, pastor hervormde gemeente te Garrelsweer/Wirdum, wonende laatstelijk in Assen, is geboren op zondag 30 maart 1941 in 2e Exloërmond. Jaap overleed op vrijdag 16 maart 2012 in Assen; hij werd begraven op woensdag 21 maart 2012 in 2e Exloërmond, na een afscheidsdienst in de PKN Kerk aldaar. Jaap werd 70 jaar,11 maanden en 15 dagen oud.

Foto Jaap en de advertentie die door zijn naaste verwanten werd geplaatst.

   

Jaap deed nog wel eens van zich horen als aanhanger van de Pinksterbeweging. In een artikel (DagWeek Intervieuw) op 8 april 1995 in het Nieuwsblad van het Noorden(met foto) wordt daar uitvoerig over bericht."Hij wil naar het voorbeeld van Jezus naast de mens in nood staan. Loopt daarbij regelmatig tegen zijn eigen menselijke beperkingen op".

In een artikel in de Drentse Courant van 8 juni 1996 wordt op zijn aandacht voor gebedsgenezing ingegaan. Hij is dan bestuurslid van de Nederlandse Lucasorde. Die orde vraagt aandacht voor de dienst der genezing als onderdeel van de pastorale praktijk van een christelijke gemeente."Wij moeten terug naar de bijbel. Het gaat niet om een of andere vorm van natuur-geneeswijze", zegt hij.

N.a.v. een interview met theoloog Prof. Kuitert in het NvhN 17 oktober 1998, reageert Jaap in het NvhN van 3 november 1998 met een ingezonden stuk. Hij zegt het roerend eens te zijn met Kuitert "Hij neemt me mijn geloof in Jesus niet af, daarvoor kent Hij me te lang. Wèl staat behoorlijk onder druk mijn geloof in het instituut 'kerk' ("wat van de Heer is...").Welk zichzelf respecterend bedrijf laat toe dat één van haar managers het fundament van de 'company' ondergraaft. Zo snel mogelijk afvoeren zo'n knaap! Elke dag langer is schadelijk voor het bedrijf. Maar ja, toen ik op mijn beurt ooit het spoor bijster was, heb ik ook het eindeloos geduld en de vasthoudende liefde van de gemeenschap 'die van de Heer is'(de Kerk dus) gemerkt. Uitkijken en dagen tellen dus maar. Wat Jezus betreft trouwens ook: Hij beloofde op termijn terug te komen! Garrelsweer, Jaap van Vondel."

In de Drentse Courant van 4 november 1999 is Jaap alweer in het nieuws. Er wordt een bijzondere activiteit gemeld in een café in Emmen.

EMMEN - De Hutgemeente van Emmen houdt er vindingrijke manieren op na om mensen te trekken. Zoals een 'kerkdienst' in een café. Zo houdt de gemeente op zondag 14 november een open religieuze bijeenkomst in café Rue de la Care aan de Stationsstraat. Het thema is: 'Biecht,een ouderwets instituut of weg tot verzoening'.
De aanwezigen kunnen, onder het genot van een kop koffie of een glas bier, luisteren naar de hervormde voorganger J. van Vondel uit Garrelsweer en de rooms-katholieke pastor L.M. van Ulden uit Sneek, die een inleiding over het onderwerp houden. Vervolgens vindt een discussie plaats.

Jakob trouwt op donderdag 15 juli 1965 in Onstwedde op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Folina (Folien) Poppema. Folina is geboren op woensdag 4 februari 1942 in Stadskanaal. Zij overleed op  zaterdag 21 mei 2011 in het hospice Het Alteveer in Assen. Zij wordt begraven op vrijdag 27 mei 2011 te 2e Exloërmond, na een afscheidsdienst in de Baptistengemeente "Der Bron" te Emmen. Zij werd 69 jaar, 3 maanden en 17 dagen oud.

 

Van Jakob en Folina zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Joost van Vondel is geboren op donderdag 28 april 1966 in Onstwedde, zie VII-AN.

2  Dorothea Hilde (Door) van Vondel is geboren op dinsdag 29 augustus 1967 in Onstwedde, zie VII-AO.

3  Johanna Machteld (Hanneke) van Vondel is geboren op donderdag 31 oktober 1968 in Winschoten, zie VII-AP.

VI-AU  Anna (Anneke) van Vondel, dochter van Jan van Vondel (V-Z) en Johanna Anthonia van Ommen, wonende in Ruisbroek (B.), is geboren op vrijdag 8 mei 1942 in Utrecht.

Anna trouwt op maandag 27 oktober 1975 in Boechout (B) op 33-jarige leeftijd met de 24-jarige Henry Jean Robert van der Wouwer. Henry, magazijnbediende, is geboren op dinsdag 2 oktober 1951 in Ukkel.

Van Henry en Anna zijn twee kinderen bekend:

1  Ruth Johanna Melanie van der Wouwer is geboren op donderdag 14 juli 1977 in Bosvoorde.

Ruth is gehuwd met Rogier N.N..

2  Petra Georgette Jeanine van der Wouwer is geboren op maandag 11 juni 1979 in Bosvoorde.

Petra is gehuwd met Jan Vanderstegen.

VI-AV  Engeltje (Ellie) van Vondel, dochter van Jan van Vondel (V-Z) en Johanna Anthonia van Ommen, wonende in Loenen, is geboren op vrijdag 22 maart 1946 in Odoorn, is overleden op zondag 23 maart 2003 in Loenen, is begraven op vrijdag 28 maart 2003 aldaar na afscheidsdienst in de Ned.Herv.Kerk, aldaar. Engeltje werd 57 jaar en 1 dag.

Engeltje trouwt op vrijdag 10 juni 1966 op 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Willem (Wim) Silvester. Willem, bloemist, wonende in Loenen, is geboren op woensdag 5 mei 1943 in Leiden.


Van Willem en Engeltje zijn twee kinderen bekend:

    1  Jozina Levina (Jozien) Silvester is geboren op donderdag 28 december 1967 in Leiden, zie VII-AQ.

    2  Johanna Anthonia (Annette) Silvester is geboren op dinsdag 8 juli 1969 in Leiden, zie VII-AR.    

                                 

 

             (Klik op foto voor vergroting)

 

VI-AW  Wichert Willem (Wim) van Vondel, zoon van Jan van Vondel (V-Z) en Johanna Anthonia van Ommen, wonende in Onderdendam, is geboren op maandag 21 juni 1948 in Odoorn.

Wim is Adviseur Ruimte (zie: www.vondeladviseurruimte.nl)

Wim trouwt op woensdag 16 februari 1972 op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Jantje (Janny) Landman. Janny is geboren op zondag 18 juni 1950 in Slochteren.

Van Wim en Janny zijn drie kinderen bekend:

1  Esther Marian van Vondel is geboren op zaterdag 3 februari 1973 in Loppersum. Zij woont samen met Mark Bressers in Voorburg.
Uit deze relatie zijn twee kinderen bekend:
1. Pieter Wichert (Steven) Bressers is geboren op donderdag 17 maart 2005 in Den Haag.
2. Janniek Francien (Meike) Bressers is geboren op woensdag 27 juni 2007 in Den Haag.

2  Janneke van Vondel is geboren op woensdag 25 december 1974 in Groningen.

3  Annemiek van Vondel is geboren op donderdag 26 februari 1981 in Slochteren.

VI-AX  Coenraad (Coen) van Vondel, zoon van Jan van Vondel (V-Z) en Johanna Anthonia van Ommen, wonende in Winschoten, is geboren op zondag 3 december 1950 in Leek, is overleden op woensdag 18 juli 2001 in Winschoten, is begraven op zaterdag 21 juli 2001 aldaar. Coenraad werd 50 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

Tekst in de rouwadvertentie: Zwaar werden de dagen en lang duurde de nacht./Hoe moeilijk is het vechten bij het ontbreken van kracht./Maar ondanks je verlies van de strijd om het leven,/heb jij ons een goed voorbeeld gegeven.

Coenraad trouwt op woensdag 20 december 1972 op 22-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Fenna Kok. Fenna is geboren op maandag 4 september 1950 in Midwolda.

Van Coenraad en Fenna zijn twee kinderen bekend:

1  Ir. Vincent Michel van Vondel,  wonende in Assen, is geboren op donderdag 20 juni 1974 in Winschoten.

Vincent woont samen met Petra.

2  Ir. Ir.  Mariëlle Patricia Yvette van Vondel, wonende in Groningen, is geboren op woensdag 5 oktober 1977 in Winschoten.


Coenraad woont daarna samen (2) met
Adriana Vermeeren, dochter van Antonius Vermeeren en Berendina Meis. Adriana is geboren op dinsdag 19 december 1967 in Winschoten.

Van Coenraad en Adriana zijn twee  kinderen bekend:

3  Dennis Jantoine van Vondel is geboren op woensdag 7 april 1993 in Winschoten.

4  Dion Etiene van Vondel is geboren op maandag 28 april 1997 in Winschoten.

VI-AY  Sophia Pieternella van Vondel, dochter van Jan van Vondel (V-Z) en Johanna Anthonia van Ommen, ziekenverzorgende, wonende in Assen, is geboren op woensdag 28 oktober 1953 in Slochteren. Sophia woonde jarenlang in Assen, later Nylandsborg/GGZ waar ze goed werd verzorgd.
Zij overleed op zondag 5 januari 2014 in Assen, 60 jaar, 2 maanden 8 dagen oud. Ze werd op vrijdag 10 januari 2014 gecremeerd in 'de Boskamp' in Assen. Haar urn zal te gelegener tijd in besloten kring worden bijgezet in het graf van haar zoon Thijs in Wijnjewoude.

  Sophia op 18-jarige leeftijd

Sophia trouwt op donderdag 17 januari 1974 op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Adrianus Leentvaar. Adrianus, postbode, is geboren op zondag 7 september 1952 in Rotterdam.

Van Adrianus en Sophia is een kind bekend:

1  Thijs Leentvaar is geboren op dinsdag 29 juli 1980 in Groningen, is overleden op maandag 23 juni 1997 als gevolg van een busongeluk in Drachten, is begraven in Wijnjewoude. Thijs werd 16 jaar, 10 maanden en 25 dagen.
Thijs Leentvaar

De Couranten, dinsdag 24 juni 1997
Jongen (16) komt om bij botsing met autobus
Drachten - De zestienjarige Thijs L. uit W. is maandagmiddag 23 juni omgekomen bij een verkeersongeval op de Ureterpvallaat. Thijs stapte om half één bij de bushalte voor de Tjaardaflats uit. Hij liep om de voorkant van de bus heen en wilde rennend oversteken naar de bushalte aan de overzijde voor Hotel Drachten. Een andere, juist passerende bus die vanaf het Ureterpvallaat in de richting van het centrum reed schepte de jongen. Het slachtoffer kwam onder het voorwiel van de bus terecht en was op slag dood.
De begrafenis
Op 27 juni 1997 is er voor Thijs een indrukwekkende begrafenisdienst die door honderden belangstellenden wordt bijgewoond. Naast familieleden zijn ook zijn pleegouders met hun kinderen aanwezig, zijn vele vrienden, zijn klasgenoten van het CSG Liudgercollege en natuurlijk de maatjes van 'zijn' club vv O.D.V. waar hij een niet onverdienstelijk potje voetbal speelde. Na de dienst wordt hij begraven op de kleine begraafplaats "Duerswald" in Wijnjewoude.

VI-AZ  Berend (Bert) van Vondel, zoon van Jan van Vondel (V-Z) en Johanna Anthonia van Ommen, v.h. uitgever "De Tellerlikker", wonende in Winschoten in Westerlee en in Scheemda , is geboren op vrijdag 22 november 1957 in Veendam.

Bert trouwt op dinsdag 18 oktober 1988 in Winschoten op 30-jarige leeftijd met de 30-jarige Gepkea Niessiena (Gina) ten Hove, dochter van Karel ten Hove en Auwina Principaal. Gepkea, doktersassistente, is geboren op zaterdag 5 april 1958 in Noordbroek.

Van Berend en Gina zijn twee kinderen bekend:

1  Robert Jan Karel (Rob) van Vondel is geboren op dinsdag 13 december 1988 in Winschoten.

2  Gianne Auwina Anthonia (Anna) van Vondel is geboren op woensdag 8 februari 1995 in Winschoten.

Krantenbericht (7-9-2010)over Bert's nieuwste activiteit

VI-BA  Jan Johannes (Jan) van Vondel, zoon van Jan van Vondel (V-Z) en Johanna Anthonia van Ommen, wonende in Winschoten en in Heiligerlee, is geboren op zondag 29 april 1962 in Hoofddorp.

    Jan de motorman

Jan was gehuwd (is gescheiden op 1 april 2015) met Elsiena (Els) Doddema.

Van Jan en Els zijn twee kinderen bekend:

1  Iris van Vondel is geboren op dinsdag 10 januari 1989 in Winschoten.

2  Nienke van Vondel is geboren op woensdag 18 november 1992 in Winschoten.

VI-BB  Geertien (Gé) Warris, dochter van Harminus (Minus) Warris en Teke van Vondel (V-AA), receptioniste en telefoniste, wonende in Winschoten, is geboren op donderdag 10 augustus 1944 in Odoorn.

Geertien trouwt op vrijdag 9 december 1966 in Oude Pekela op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Hinderikus Kornelis (Hennie) Potze, zoon van Hinderikus Potze en Janna Meulman. Hinderikus, accountant, wonende in Winschoten, is geboren op donderdag 29 februari 1940 in Vlagtwedde.

Van Hennie en Ge zijn drie kinderen bekend:

1  Teke (Thea) Potze is geboren op vrijdag 18 oktober 1968 in Winschoten, zie VII-AS.

2  Hinderikus (Erik) Potze is geboren op woensdag 3 januari 1973 in Winschoten, zie VII-AT.

3  Janna Harmina (Marjan) Potze, wonende te Tolbert in Sintmaheerdt, is geboren op donderdag 14 maart 1974 in Winschoten.

VI-BC  Jakob (Jaap) Warris, zoon van Harminus (Minus) Warris en Teke van Vondel (V-AA), wonende in Oude Pekela, is geboren op donderdag 24 januari 1946 in Odoorn.

Jakob trouwt op vrijdag 7 april 1967 op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Elsina (Siny) Schuitema. Siny is geboren op dinsdag 24 februari 1942 in Nieuwe Pekela.

Van Jaap en Siny zijn drie kinderen bekend:

1  Janet Warris is geboren op vrijdag 22 september 1967 in Nieuwe Pekela, zie VII-AU.

2  Harminus Henk(Harry) Warris is geboren op dinsdag 9 juni 1970 in Oude Pekela.

Harminus trouwt op vrijdag 17 juni 1994 op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Greetje H. de Vries. Greetje is geboren op zaterdag 31 juli 1971.

Van Harry en Greetje zijn twee kinderen bekend:

1. Jacco Warris, geboren op maandag 24 februari 1997

2. Tygo Warris, geboren op dinsdag 2 november 1999

3  Trees Warris is geboren op woensdag 16 mei 1973 in Oude Pekela. Trees is getrouwd geweest met Albert Pieter (Bert) Brans
Uit dit huwelijk  is een kind bekend:

    1 René Brans,  geboren op zaterdag 6 januari 2001 in Oude Pekela

    Trees hertrouwde op vrijdag 16 juli 2004  met James Moon , geboren op woensdag 7 juli 1971

    Uit dit huwelijk is een kind bekend:

    2 Owen Moons, geboren op zaterdag 23 oktober 2004 in Gorinchem

VI-BD  Engeltje (Elly) Warris, dochter van Harminus (Minus) Warris en Teke van Vondel (V-AA), is geboren op maandag 3 oktober 1955 in Oude Pekela.

Engeltje trouwt op vrijdag 17 december 1976 op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Hendrik Dijk. Hendrik is geboren op dinsdag 14 augustus 1951 in Oude Pekela. Hij overleed op zaterdag 25 februari 2012 in Veendam en is daar begraven op donderdag 1 maart 2012; hij werd 60 jaar, 6 maanden en 11 dagen oud.

Van Hendrik en Elly zijn twee kinderen bekend:

1  Jeroen Dijk is geboren op dinsdag 14 maart 1978 in Oude Pekela. Jeroen woont in Rotterdam samen met Pepijn Werkman, geboren op donderdag 11 januari 1979.

2  Wouter Dijk is geboren op dinsdag 30 september 1980 in Veendam. Wouter is opvrijdag 8 augustus 2008 in Italië getrouwd met Tamara van der Laan, geboren op zaterdag 30 oktober 1976.
Zij kregen een kind:
1. Lorena Dijk, geboren op woensdag 23 september 2009 in Winschoten.

Gerben Dijk is geboren op woensdag 20 juni 1984 in Veendam.

VI-BE  Engeltje (Ellie) van Vondel, dochter van Berend van Vondel (V-AB) en Albertje Plaggenborg, wonende in 2e Exloërmond, is geboren op zaterdag 29 april 1950 in Odoorn.

Engeltje trouwt op vrijdag 10 augustus 1973 in Odoorn op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Adrianus Harmannus (Harry) Soetevent. Adrianus, wonende in 2e Exloërmond, is geboren op donderdag 18 oktober 1951 in Emmen.
    Harry en Elly, gefotografeerd toen Ellie 60 jaar werd
 

Van Harry en Ellie zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrik (Erik) Soetevent is geboren op woensdag 17 juli 1974 in Odoorn, zie VII-AV.

2  Berend (Ben) Soetevent, wonende in 2e Exloërmond en in Haren, is geboren op dinsdag 11 januari 1977 in Odoorn.

VI-BF  Frouwina (Frouwien) van Vondel, dochter van Berend van Vondel (V-AB) en Albertje Plaggenborg, wonende in 2e Exloërmond, is geboren op zaterdag 18 oktober 1952 in Odoorn.

Frouwina trouwt op dinsdag 13 maart 1973 in Odoorn op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Albert de Vries, zoon van Niesko de Vries en Jantje Bots. Albert is geboren op vrijdag 22 juni 1951 in Odoorn.

  Frouwien met haar moeder

Van Albert en Frouwina zijn twee kinderen bekend:

1  Albertje Jantje (Anja) de Vries is geboren op maandag 22 oktober 1973 in Odoorn, zie VII-AW.

2  Niesko Berend (Niek) de Vries, wonende in Veenwouden, is geboren op maandag 23 augustus 1976 in Odoorn.

Niesko woont samen met Ruth Postma. Ruth is geboren op dinsdag 11 oktober 1977.
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend:

1. Daniël de Vries,  geboren op dinsdag 6 oktober 2009 in Dokkum (ziekenhuis).

    Daniël met zijn opa (Albert) en oma (Frouwien van Vondel) de Vries        

 

 

2. Annieke Fenna (Annieke) de Vries, geboren op maandag 29 augustus 2011 in Dokkum (ziekenhuis)

Annieke (foto 6-10-2011)

 

 

VI-BG  Wilhelmina (Mina) van Vondel, dochter van Berend van Vondel (V-AB) en Albertje Plaggenborg, wonende in 2e Exloërmond, is geboren op woensdag 24 februari 1960 in Odoorn.

Wilhelmina is gehuwd met Harm (Harry) van Lottum. Harm, wonende in Exloërkijl, is geboren op vrijdag 9 augustus 1957.

Harry en Mina van Lottum-van Vondel

Van Harm en Wilhelmina zijn drie kinderen bekend:

1  Myrte Anna Maria (Myrte) van Lottum is geboren op maandag 15 juni 1987 in Odoorn. Myrte trouwde op vrijdag 20 september 2013 te Coevorden (Ermerstrand) met Luuk Sanders, zoon van Rieks Sanders en Mina Schuiling.
Uit hun relatie is een kind bekend:
1. Alyssa Sanders is geboren op woensdag 6 juni 2012 in Emmen (ziekenhuis)

2  Berend Joost (Joost) van Lottum is geboren op maandag 7 mei 1990 in Odoorn.

3  Lilium Annefleur (Lilian) van Lottum is geboren op zondag 7 februari 1993 in Odoorn.

VI-BH  Henno van Vondel, zoon van Berend van Vondel (V-AB) en Albertje Plaggenborg, werkzaam bij streekraad Oost-Groningen te Wedde, wonende in Stadskanaal, is geboren op zondag 13 oktober 1963 in Odoorn.

Henno op z'n werk in Wedde

Henno trouwt op vrijdag 15 augustus 1997 in Scheemda op 33-jarige leeftijd met de 27-jarige Alice Smit. Alice is geboren op vrijdag 28 november 1969.

Van Henno en Alice zijn vier kinderen bekend:

1  Lars van Vondel is geboren op dinsdag 27 maart 2001 in Winschoten, is overleden op dinsdag 27 maart 2001 aldaar.

Lars werd, na een zwangerschap van 34 weken, levenloos geboren. Zijn ouders lieten in de overlijdensadvertentie het volgende opnemen:
Je was zo gewenst/We wilden je zoveel liefde geven/Het mocht helaas niet zo zijn/Jouw hartje klopt niet meer/Het onze nu met pijn.

2  Bram Berend-Jan (Bram) van Vondel is geboren op woensdag 1 december 2004 in Winschoten.

Annabel Kira Marissa (Kira)van Vondel is geboren op woensdag 26 september 2007 in Winschoten. Zie voor haar geboortefoto's: op http://notepoot.hyves.nl/album/17504021/Kira/iGkl

Rosanne Danique (Rosanne) van Vondel is geboren op maandag 8 september 2008 in Winschoten. 

VI-BI  Evert Dik, zoon van Geert Dik en Mientje van Vondel (V-AC), wonende in Emmen, is overleden op zondag 7 maart 1999.

Evert was gehuwd met Annie Veenstra.

Van Evert en Annie zijn twee kinderen bekend:

1  Willemina (Wilma) Dik is geboren op donderdag 12 oktober 1961.

2  Wilhelmina (Helma) Dik is geboren op dinsdag 7 juli 1964.

VI-BJ  Bertha Dik, dochter van Geert Dik en Mientje van Vondel (V-AC), wonende in Emmen.

Bertha was gehuwd met Cor Poelstra.

Van Cor en Bertha zijn twee kinderen bekend:

1  Geertje Wilhelmina (Regina) Poelstra is geboren op maandag 9 mei 1966.

Geertje trouwt op donderdag 23 maart 1989 op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Frederich Wilhelm Twickler. Frederich is geboren op woensdag 22 december 1965.

2  Harmina Jantina (Mirjam) Poelstra is geboren op maandag 26 mei 1969.

VI-BK  Hendrik van Vondel, zoon van Martinus Lucas van Vondel (V-AD) en Klaziena Doek, wonende in Emmen, is geboren op zaterdag 7 november 1942 in Valthermond.

Hendrik is gehuwd met Ebeltje (Ellie) Akker. Ebeltje is geboren op zondag 13 augustus 1950 in Emmen.

Van Hendrik en Ebeltje is een kind bekend:

1  Miranda van Vondel is geboren op dinsdag 28 maart 1972.

Miranda is gehuwd met Tjalling ten Hoor. Tjalling is geboren op zondag 2 april 1972 in Emmen.

VI-BL  Hendrik (Henk) van Vondel, zoon van Harm van Vondel (V-AE) en Roelfien Prins, wonende in Hoogezand, is geboren op donderdag 13 maart 1941 in Odoorn, is overleden op donderdag 17 juli 2014 in Hoogezand en gecremeerd op donderdag 24 juli 2014 in Appingedam; Henk, die een loopbaan had bij de spoorwegen, werd 73 jaar, 4 maanden en 4 dagen oud.

Hendrik is gehuwd met Catharina W. (Rina) Nicolai,dochter van Kornelis Nicolai en Henderika Wensingh. Catharina is geboren op vrijdag 4 december 1942.

Van Hendrik en Catharina zijn twee kinderen bekend:

1  Harm Cornelis (Harco) van Vondel is geboren op donderdag 21 juli 1966 in Emmen, zie VII-AX.

2  Hendrik Willem (Erik) van Vondel is geboren op maandag 13 september 1971 in Groningen, zie VII-AY.

VI-BM  Bertus van Vondel, zoon van Harm van Vondel (V-AE) en Roelfien Prins, schilder, wonende in Valthermond, is geboren op zondag 21 oktober 1945 aldaar.

Bertus is gehuwd met Aaltje G. (Ali) Tangenberg. Aaltje, schoonmaakster, is geboren op maandag 24 november 1947.

Van Bertus en Aaltje zijn drie kinderen bekend:

1  Harm Roelf (Harrie) van Vondel is geboren op maandag 18 september 1967, zie VII-AZ.

2  Aaltje Geertina (Gea) van Vondel is geboren op dinsdag 3 juni 1969, zie VII-BA.

3  Tineke Marjan (Tineke) van Vondel is geboren op maandag 12 maart 1973, zie VII-BB.

VI-BN  Janneke van Vondel, dochter van Harm van Vondel (V-AE) en Roelfien Prins, wonende in Valthermond, is geboren op donderdag 23 september 1948.

Janneke trouwt op vrijdag 18 december 1970 op 22-jarige leeftijd met de 19-jarige Gezinus Boekholt. Gezinus is geboren op dinsdag 11 december 1951.

Van Gezinus en Janneke is een kind bekend:

1  Regina Boekholt is geboren op donderdag 2 september 1982.

 

Generatie VII

(van 1931 tot heden)

In deze generatie zijn 54 gezinnen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1956 en 2005. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Winschoten (7x), Den Helder (6x), Groningen (6x), Vriezenveen (4x), Emmen (4x), Meppel (4x), Hilversum (3x), Amsterdam (3x), Stadskanaal (3x), Haarlem (3x), Heerenveen (3x), Goes (2x), Houten (2x), Westerhaar (2x), Hoogeveen (2x), IJmuiden (2x), Sauwerd, Assen, Beverwijk, Den Haag, Utrecht, Tilburg, Sappemeer, Nieuwegein, Musselkanaal, Hengelo, 2e Exloërmond, Markelo en Eindhoven. Er zijn momenteel nog 100 van de 117 kinderen in leven.

VII-A  Willem (Wim) van Vondel, zoon van Fedde van Vondel (VI-A) en Henderika Weidijk, wonende in Emmer-Compascuum, is geboren op zaterdag 17 januari 1931, is overleden op woensdag 30 juni 2004 aldaar, is gecremeerd op maandag 5 juli 2004 in Emmen ("de Meerdijk"). Willem werd 73 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

Willem trouwde met Johanna Jacoba Buis. Johanna is geboren op donderdag 17 oktober 1935.

Van Willem en Johanna zijn vier kinderen bekend:

1  Thera van Vondel, zie VIII-A.

2  Christa van Vondel, zie VIII-B.

3  Fedde (Eddy) van Vondel is geboren op dinsdag 21 februari 1956, zie VIII-C.

4  Albertus (Bert) van Vondel is geboren op maandag 4 januari 1960, zie VIII-D.

VII-B  Jan van Vondel, zoon van Wietse van Vondel (VI-B) en Janna Frederika Vrughtveen, is geboren op zondag 18 september 1938.

Jan trouwde met F. (Janna) Schreurs.

Van Jan en Janna zijn drie kinderen bekend:

1  Anita van Vondel is geboren op zaterdag 7 januari 1967.

2  Asmike van Vondel is geboren op zondag 14 februari 1971.

3  Janiene Wietske van Vondel is geboren op woensdag 29 november 1972.

VII-C  Pieter van Vondel, zoon van Wietse van Vondel (VI-B) en Janna Frederika Vrughtveen, is geboren op woensdag 4 juni 1941.

Pieter is gehuwd met Lies Hummen. Lies is geboren op maandag 11 mei 1942.

Van Pieter en Lies zijn drie kinderen bekend:

1  Jolanda van Vondel is geboren in augustus 1968.

2  Benny van Vondel is geboren op dinsdag 19 augustus 1969, zie VIII-E.

3  Wietse van Vondel is geboren op dinsdag 6 juli 1976.

VII-D  Henk van Vondel, zoon van Wietse van Vondel (VI-B) en Janna Frederika Vrughtveen, is geboren op zondag 27 mei 1945.

Henk was gehuwd met N.N. Eitjes.

Van Henk en N is een kind bekend:

1  Dennis van Vondel is geboren op woensdag 28 januari 1976.

VII-E  Maria (Marja) van Vondel, dochter van Karst van Vondel (VI-D) en Antje de Jong, wonende in Emmer-Compascuum, is geboren op vrijdag 11 maart 1955 in Emmen.

Maria was gehuwd met Reind Zwiers. Reind, wonende in Emmer-Compascuum, is geboren rond 1954, is overleden op vrijdag 4 januari 2002, is gecremeerd op woensdag 9 januari 2002 in Emmen. Reind werd ongeveer 48 jaar.

Het gedicht boven zijn rouwadvertentie:
kameraad kameraad ik zal je niet vergeten 
en als ik ooit versleten ben 
dan weet je dat ik jou nog ken. 
kameraad kameraad ik zal je niet vergeten 
en als mijn tijd gemeten is 
dan weet je dat ik jou nog mis.
nog maar een ogenblik 
dan moet ik je gaan verlaten 
maar tot mijn laatste snik 
blijf ik je kameraad.

 

Van Reind en Maria is een kind bekend:

1  Johan Zwiers, zie VIII-F.

VII-F  Pieter (Piet) van Vondel, zoon van Willem van Vondel (VI-G) en Wemmechien Jansina (Wemmie) de Vries,onderwijsassistent, is geboren op zaterdag 26 oktober 1957 in Emmen.

Van Pieter zijn twee kinderen bekend:

1. Silke van Vondel, geboren op donderdag 6 juni 1996.

2. Jorn van Vondel, geboren op donderdag 13 november 1997

 

VII-G  Albert Jan van Vondel, zoon van Willem van Vondel (VI-G) en Wemmechien Jansina (Wemmie) de Vries, is geboren op maandag 16 juli 1962 in Emmen.

Albert is gehuwd met Roelie N.N..

Van Albert en Roelie is een kind bekend:

1  Joost van Vondel.

VII-H  Janke Bergsma, dochter van Johannes Bergsma en Sjoukje Jongsma (VI-J), is geboren op zondag 21 november 1954.

Janke is gehuwd met Aad van der Knaap.

Van Aad en Janke zijn drie kinderen bekend:

1  Nynke van der Knaap.

2  Noortje van der Knaap.

3  Hans van der Knaap.

VII-I   mr. Oege Bergsma, zoon van Johannes Bergsma en Sjoukje Jongsma (VI-J), is geboren op donderdag 29 maart 1962, rechter in Leeuwarden.

Oege is gehuwd met  drs.Lianne Willemstein

Van Oege en Lianne zijn drie kinderen bekend:

1  Simon Bergsma.

2  Johan Bergsma.

3  Kees Bergsma.

VII-J  Joost van Vondel, zoon van Geert van Vondel (VI-L) en Marie Oosterloo, rechercheur, wonende in Haarlem, is geboren op donderdag 25 november 1954 in Wijnjeterp.

Joost trouwt op donderdag 19 juni 1980 op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Wendy Slottje. Wendy is geboren op maandag 11 mei 1959 in Haarlem. Ze zijn in 2002 gescheiden en Joost is 25 juni 2008 gehuwd met Sylvia van der Velde geboren te Amsterdam op 29-02-1956.

Van Joost en Wendy zijn drie kinderen bekend:

1  Arthur van Vondel is geboren op zondag 28 december 1980 in Haarlem. Arthur trouwt op 20 augustus 2010 met Annette Visser geboren te Heemstede op 13 mei 1981.
Uit dit huwelijk is een kind bekend:
1. Jort van Vondel is geboren op 20 februari 2012.
 

2  Nicole van Vondel is geboren op maandag 26 juli 1982 in Haarlem. Zij woonde samen met Martijn Attema, geboren op zondag 26 april 1981 in Haarlem, zoon van Jelle Sytse Attema en Klaaske (Carla) Hoekema uit Zandvoort.

    Uit deze relatie is een kind bekend:

    1. Isa Sophie Attema is geboren op woensdag 26 januari 2005.

    Nicole trouwt op vrijdag 15 juni 2012 met Peter Arthur Vos.
 
Uit deze relatie is een kind bekend:
 2. Liam Recce Vos, geboren op 25 april 2012.

3  Edward van Vondel is geboren op woensdag 30 september 1987 in Haarlem.

VII-K  Eise van Vondel, zoon van Geert van Vondel (VI-L) en Marie Oosterloo, is geboren op dinsdag 16 juli 1957 in Wijnjeterp.

Eise trouwt op vrijdag 15 mei 1981 op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Diana Kootstra. Diana is geboren op maandag 27 juni 1960.

Van Eise en Diana zijn twee kinderen bekend:

1  Annie van Vondel is geboren op woensdag 30 november 1988 in Heerenveen.

2  Geertje van Vondel is geboren op zaterdag 27 juli 1991 in Heerenveen.

VII-L  Joost van Vondel, zoon van Sietse van Vondel (VI-M) en Roelofke (Roeli) Bijlsma, wonende in Wijnjewoude, is geboren op woensdag 8 januari 1958.

Joost is gehuwd met Grietje Piek. Grietje is geboren op maandag 6 juni 1960.

Van Joost en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Sietse van Vondel, afkomstig van Wijnjewoude wonende in Drachten , is geboren op dinsdag 12 april 1983. Hij trouwt op zaterdag 15 september 2018 in Pekanbaru (Sumatra) met Widya Dara Kristantia geboren op dinsdag 24 april 1990 in Pekanbaru (Sumatra).

 

 

Uit het huwelijk van Sietse & Widya werd op dinsdag 5 november 2019 in  Drachten  hun zoon Joost geboren.

 

 

2  Tjitze van Vondel is geboren op donderdag 27 maart 1986.Hij woont in Wijnjewoude.

     Tjitze

VII-M  Jantje (Janny) van Vondel, dochter van Sietse van Vondel (VI-M) en Roelofke (Roeli) Bijlsma, is geboren op woensdag 22 november 1961 in Deersum.

Jantje is gehuwd met Hendrik (Henk) Zijlstra. Hendrik is geboren op donderdag 11 mei 1961.

Van Hendrik en Jantje zijn drie kinderen bekend:

1  Nikkie Zijlstra.

Nikkie is gehuwd met N.N..

2  Kim Zijlstra.

3  Wesley Zijlstra.

VII-N  Jan van Vondel, zoon van Abele van Vondel (VI-N) en Geesje Grutter.

Jan is gehuwd met Aly Blaauwbroek.

Van Jan en Aly zijn drie kinderen bekend:

1  Martine van Vondel.

2  Sabine van Vondel.

3  Jorrit van Vondel.

VII-P  Willem Jan Holwerda, zoon van Harm Holwerda en Marchien van Vondel (VI-Q), econometrist, wonende in Duivendrecht, is geboren op zaterdag 23 mei 1953 in Groningen.

(Bron: Parenteel Salomons, Zeist/Emmen 1999, blz.738)

Willem trouwt op woensdag 25 juni 1980 op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Wubkina Harma Kamphuis, dochter van Geert Kamphuis en Tetje Wubs. Wubkina, orthopedagoog, is geboren op zondag 23 januari 1955 in Uithuizermeeden.

Van Willem en Wubkina is een kind bekend:

1  Vera Tet Holwerda is geboren op donderdag 22 december 1988 in Amsterdam.

VII-Q  Jan Einte Holwerda, zoon van Harm Holwerda en Marchien van Vondel (VI-Q), natuurkundige, wonende in Houten, is geboren op vrijdag 14 december 1956 in Groningen.

Jan trouwt op zaterdag 4 juli 1987 in Zeist op 30-jarige leeftijd met de 30-jarige Nellie Elizabeth Loof, dochter van Pieter Aart Albertus Loof en Alida Nellie Mastebroek. Nellie, analist, is geboren op zondag 31 maart 1957 in Ede.

Van Jan en Nellie zijn twee kinderen bekend:

1  Marit Aleida Emilie Holwerda is geboren op donderdag 31 augustus 1989 in Houten.

2  Frans Peter Harm Holwerda is geboren op woensdag 23 december 1992 in Houten.

VII-R  Roelf Peter van Vondel, zoon van Koenraad van Vondel (VI-W) en Dorothea van der Haar, is geboren op donderdag 19 maart 1959.

Roelf is gehuwd met E.B. van der Haar.

Van Roelf en echtgenote zijn drie kinderen bekend:

1  Eltiene van Vondel is geboren op woensdag 13 maart 1985.

2  Petra van Vondel is geboren op dinsdag 22 december 1987.

3  Jeroen van Vondel is geboren op woensdag 30 december 1992.

VII-S  Cornelis Marinus (Kees) Douw, zoon van Lieven Cornelis (Leo) Douw en Hindrika Jantje (Henny) van Vondel (VI-X), is geboren op zaterdag 11 maart 1961 in Tilburg.

Cornelis was gehuwd (1) met N.N.

(verdere gegevens niet gepubliceerd op verzoek)

Cornelis is gehuwd (2) met N.N.. (verdere gegevens niet gepubliceerd op verzoek)

VII-T  Roelf Jan (Roel) Douw, zoon van Lieven Cornelis (Leo) Douw en Hindrika Jantje (Henny) van Vondel (VI-X), is geboren op zaterdag 21 mei 1966 in Tilburg.

Roelf is gehuwd met Carla van Huizen. Carla is geboren op dinsdag 1 september 1970 in Rotterdam.

Van Roelf en Carla zijn twee kinderen bekend:

1  Stefan Douw is geboren op woensdag 6 april 1994 in Goes.

2  Melissa Douw is geboren op woensdag 23 juli 1997 in Goes.

VII-V  Hadewich Froukje Reinders, dochter van Jakob Reinders (VI-AD) en Sjoukje Visser, wonende in Winsum, is geboren op zaterdag 14 mei 1955 in Emmen.

Hadewich trouwt op donderdag 29 juli 1976 op 21-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Jan Venema. Jan is geboren op vrijdag 7 april 1950 in Emmen, overleed op zondag 16 april 1995. Jan werd 45 jaar en 9 dagen.

Van Jan en Hadewich zijn drie kinderen bekend:

1  Sjoukje Jeanette (Joke) Venema is geboren op vrijdag 10 juni 1977 in Emmen.

    Zij is getrouwd met Herman Jurre Robert Rudy van der Meulen, geboren op vrijdag 28 juli 1972 in Sneek; ze wonen in Amersfoort.

    Van hen zijn twee kinderen bekend:

    1. Iris van der Meulen, geboren op dinsdag 1 april 2003

    2. Daan van der Meulen, geboren op vrijdag 13 januari 2006

2  Rudolf Venema is geboren op donderdag 26 april 1979 in Emmen.

3  Kora Venema is geboren op maandag 2 juni 1980 in Emmen.

Hadewich trouwt op dinsdag 22 juli 1997 in Winsum op 42-jarige leeftijd (2) met de 47-jarige Berend Jakob van der Tuin. Berend, politieambtenaar, wonende in Winsum, is geboren op woensdag 16 november 1949 in Groningen.

VII-W  Adrie Reinders, dochter van Abram Reinders (VI-AG) en Janna Rohaan, is geboren op donderdag 24 juli 1958 in Hengelo.

Adrie trouwt op vrijdag 20 januari 1978 op 19-jarige leeftijd met Harry Klein.

Van Harry en Adrie is een kind bekend:

1  Jiska Klein is geboren op donderdag 16 juli 1981 in Hengelo.

VII-X  Everdina Hollander, dochter van Klaas Hollander en Engeltje (Elly) Reinders (VI-AH), is geboren op vrijdag 29 januari 1960 in Hengelo.

Everdina trouwt op vrijdag 16 mei 1980 op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige Bennie Kevelman. Bennie is geboren op maandag 3 januari 1955 in Markelo.

Van Bennie en Everdina zijn twee kinderen bekend:

1  Ellen Kevelman is geboren op zaterdag 29 mei 1982 in Markelo.

2  Marleen Kevelman is geboren op dinsdag 19 november 1985.

VII-Y  Karin Hollander, dochter van Klaas Hollander en Engeltje (Elly) Reinders (VI-AH), is geboren op donderdag 7 mei 1964 in Hengelo.

Karin trouwt op vrijdag 25 september 1987 op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Walter Hendriksen. Walter is geboren op woensdag 19 april 1961.

Van Walter en Karin is een kind bekend:

1  Judith Desiree Hendriksen is geboren op vrijdag 23 oktober 1992.

VII-Z  Yvonne Hollander, dochter van Klaas Hollander en Engeltje (Elly) Reinders (VI-AH), is geboren op maandag 2 maart 1970 in Hengelo.

Yvonne trouwt op donderdag 19 mei 1994 op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Johan Voskamp. Johan is geboren op maandag 20 december 1965.

Van Johan en Yvonne is een kind bekend:

1  Carolien Voskamp is geboren op zondag 21 april 1996, is overleden op woensdag 11 december 1996. Carolien werd 7 maanden en 20 dagen.

VII-AA  Janette Stuivenberg, dochter van Henk Stuivenberg en Engeltje van Vondel (VI-AI), is geboren op dinsdag 31 januari 1961 in Enschede.

Janette is gehuwd met N.N.

VII-AB  Talitha van der Woning, dochter van Hennie van der Woning en Engeltje van Vondel (VI-AI), is geboren op zaterdag 13 januari 1973 in Enschede.

Talitha trouwt op vrijdag 30 augustus 1996 in Den Ham (Ov) op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Gerton Boes. Gerton is geboren op woensdag 8 maart 1972 in Den Ham (Ov). Zij wonen in Coevorden.

    Talitha en Gerton Boes (Bron: Facebook)

Van Gerton en Talitha zijn twee kinderen bekend:

1  Manon Boes is geboren op dinsdag 6 januari 1998 in Westerhaar.

2  Hanna Boes is geboren op vrijdag 16 juni 2000 in Vroomshoop.

3    Vera Boes is geboren op  woensdag 17 december 2008 in Coevorden.

VII-AC  Grietje Rikstina Niemeijer, dochter van Hendrik (Henk) Niemeijer (VI-AK) en Sjouktje Grietje Harmke (Sjoukje) Schipper, doktersassistente, is geboren op zaterdag 3 juni 1961 in Almelo, is gedoopt op zondag 3 juli 1966 in Exoduskerk Almelo.

Grietje trouwt op vrijdag 26 juni 1981 in Stadskanaal op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Johannes Bernardus(Ben) Scholte. Johannes, ondernemer houthandel, wonende in Musselkanaal, is geboren op woensdag 12 augustus 1959 aldaar.

Van Johannes en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Tom Herman Hendrik Scholte is geboren op vrijdag 13 april 1984 in Emmen.

2  Vivian Sjouktje Helena Scholte is geboren op donderdag 5 maart 1987 in Musselkanaal.

VII-AD  Jan Hendrik Niemeijer, zoon van Hendrik (Henk) Niemeijer (VI-AK) en Sjouktje Grietje Harmke (Sjoukje) Schipper, ondernemer, wonende in Meppel, is geboren op vrijdag 4 maart 1966 in Almelo, is gedoopt op zondag 3 juli 1966 in Exoduskerk.

Jan Hendrik trouwt op vrijdag 1 juni 1990 in Hardenberg op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Jessica Fredegonda Reints. Jessica, onderwijzeres, is geboren op zaterdag 6 januari 1968 in Hardenberg.

Van Jan Hendrik en Jessica zijn twee kinderen bekend:

1  Marlot Anniek Niemeijer is geboren op donderdag 13 maart 1997 in Meppel.

2  Jesper Henrik (Jesper) Niemeijer is geboren op donderdag 16 september 1999 in Meppel.

VII-AE  Jan Niemeijer, zoon van Jakob (Jaap) Niemeijer (VI-AL) en Arendiena (Diny) de Vries, medewerker Philips Hoogeveen en ondernemer/eigenaar van Tri Bit Computers Hoogeveen, is geboren op woensdag 10 mei 1961 in Eelde.

Jan trouwt op donderdag 23 juli 1987 in Hoogeveen op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Gertrude (Trudy) van der Bruggen, dochter van Albert Roelof (Albert)van der Bruggen en Klazina Alberdina (Ina)de Jonge. Trudy, verpleegkundige, is geboren op dinsdag 28 mei 1963 in Hoogeveen.

Van Jan en Gertrude zijn twee kinderen bekend:

1  Marjolein Niemeijer is geboren op maandag 6 december 1993 in Meppel, is gedoopt op zondag 6 februari 1994 in Hoogeveen.

2  Annelies Niemeijer is geboren op maandag 6 december 1993 in Meppel, is gedoopt op zondag 6 februari 1994 in Hoogeveen.

VII-AF  Marchien Niemeijer, dochter van Jakob (Jaap) Niemeijer (VI-AL) en Arendiena (Diny) de Vries, (medisch) secretaresse, is geboren op zaterdag 11 januari 1964 in Midwolda.

Marchien trouwt op vrijdag 26 mei 1989 in Hoogeveen op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Lucas (Luc) Stuifzand, zoon van Jan Stuifzand en Jantje Aaltje Wullink. Lucas, regiomanager Noord Barlow World Intern Transport te Hoogeveen, is geboren op maandag 24 september 1962 in Hoogeveen.

Van Lucas en Marchien zijn twee kinderen bekend:

1  Daniëlle Stuifzand is geboren op donderdag 3 december 1992 in Hoogeveen.

2  Max Stuifzand is geboren op maandag 26 september 1994 in Hoogeveen.

VII-AG  Ronald Marcel (Ronald) Niemeijer, zoon van Jan Niemeijer (VI-AM) en Dinie Groothuis, journalist en radioreporter, wonende in Veendam en in Wildervank, is geboren op vrijdag 7 januari 1972 in Roden.

Ronald trouwt op vrijdag 12 juni 1998 in Veendam op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Mariska Heleen (Mariska) Heidema, dochter van Christiaan Heidema en Johanna Maria de Vries. Mariska is geboren op zaterdag 23 december 1972 in Veendam.

Van Ronald en Mariska zijn twee kinderen bekend:

1  Dieuwerke Marianne (Marieke) Niemeijer is geboren op maandag 14 augustus 2000 in Winschoten in het ziekenhuis aldaar..

2  Rutger Jan Christiaan (Rutger) Niemeijer is geboren op donderdag 2 september 2004 in Winschoten (in het Sint Lucasziekenhuis).

VII-AH  Drs. Willem Jan (Wim) Niemeijer, zoon van Jan Niemeijer (VI-AM) en Dinie Groothuis, docent geschiedenis, wonende in Veendam, is geboren op zondag 1 december 1974 in Roden.

Willem trouwt op vrijdag 27 augustus 1999 in Veendam voor, bevestiging in de AE-kerk (Vrij Evangelisch), op 24-jarige leeftijd met de 31-jarige Magdalena Lucetta (Marjon) de Vries, dochter van Cornelis Simon de Vries en Anna Henderika Frouwina Hoogenberk. Magdalena is geboren op vrijdag 12 april 1968.

Van Willem en Magdalena zijn twee kinderen bekend:

1  Thomas Jan Cornelis (Thomas) Niemeijer is geboren op maandag 18 september 2000 in Winschoten in het ziekenhuis aldaar..

2  Nadine Anna Frouwina Niemeijer is geboren op donderdag 21 maart 2002 in Winschoten.

VII-AI  Boelo Tonnis (Bob) Timmer, zoon van Willem Jakob (Willie) Timmer (VI-AN) en Hinderika Gezina Derkina (Rika) Norder, is geboren op donderdag 8 september 1966 in Onstwedde.

Bob trouwt op vrijdag 8 juni 1990 in Stadskanaal op 23-jarige leeftijd (1) met Dineke Poppen.

Van Bob en Dineke is een  kind bekend:

1  Monique Timmer is geboren op zaterdag 9 mei 1992.

Bob trouwde op vrijdag 5 oktober 2001  (2) met Elga Kuiper.
 

VII-AK  Ike (Ika) v.d. Berg, dochter van Willem v.d. Berg en Engeltje (Elly) Timmer (VI-AO), is geboren op maandag 16 mei 1955 in Den Helder, is overleden op maandag 13 november 2000 aldaar. Ike werd 45 jaar, 5 maanden en 28 dagen.

Ike trouwt op dinsdag 11 juli 1978 op 23-jarige leeftijd met de 29-jarige Willem George Frederik Geervliet. Willem is geboren op maandag 19 juli 1948 in Den Helder.

Van Willem en Ike zijn twee kinderen bekend:

1  Willem George Frederik (Fred) Geervliet is geboren op zaterdag 15 juni 1985 in Den Helder.

2  Dirk Thomas Gerard (Dirk) Geervliet is geboren op woensdag 25 februari 1987 in Den Helder.

VII-AL  Tonnis Timmer, zoon van Jakob Willem (Jaap) Timmer (VI-AQ) en Hillechiena Bleeker, wonende in Stadskanaal, is geboren op dinsdag 9 juni 1964 in Emmen.

Tonnis is gehuwd met Marian Ensing.

Van Tonnis en Marian zijn twee kinderen bekend:

1  Matthijs Timmer is geboren op vrijdag 4 juni 1993 in Stadskanaal.

2  Raymond Timmer is geboren op vrijdag 4 juni 1993 in Stadskanaal.

VII-AM  Jacoba Hazewinkel, dochter van Hendrik Hazewinkel en Cornelia (Corry) Timmer (VI-AR), is geboren op woensdag 28 december 1960 in Onstwedde.

Jacoba trouwt op donderdag 8 augustus 1985 in Veendam op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Tom van der Held. Tom is geboren op vrijdag 2 augustus 1957 in Kadipaten.

Van Tom en Jacoba zijn twee kinderen bekend:

1  Erik van der Held is geboren op donderdag 19 maart 1987 in Stadskanaal. Erik trouwt op op vrijdag 6 november 2009 op 22-jarige leeftijd in Assen met de 20-jarige Geertrui Horinga.

2  Simon van der Held is geboren op dinsdag 16 januari 1990 in Groningen.

VII-AN  Jan Joost van Vondel, zoon van Jakob (Jaap) van Vondel (VI-AT) en Folina (Folien) Poppema, manager logistiek en stafmedewerker, wonende in Amsterdam, is geboren op donderdag 28 april 1966 in Onstwedde.

Jan trouwt op vrijdag 27 augustus 1993 in Groningen op 27-jarige leeftijd met Linda van der Zaag.

Van Jan en Linda zijn twee kinderen bekend:

1  Anne van Vondel is geboren op donderdag 29 juni 1995 in Amsterdam.

2  Merel van Vondel is geboren op donderdag 23 april 1998 in Amsterdam.

VII-AO  Dorothea Hilde (Door) van Vondel, dochter van Jakob (Jaap) van Vondel (VI-AT) en Folina (Folien) Poppema, wonende in Spijk, is geboren op dinsdag 29 augustus 1967 in Onstwedde.

Dorothea trouwt op donderdag 4 juni 1987 in Appingedam op 19-jarige leeftijd met Klaas Reerds.

Van Klaas en Dorothea zijn drie kinderen bekend:

1  Jan-Jaap Reerds is geboren op vrijdag 1 mei 1992 in IJmuiden.

2  Lisanne Reerds is geboren op maandag 5 december 1994 in IJmuiden.

3  Maarten Reerds is geboren op vrijdag 28 november 2003 in Beverwijk.

VII-AP  Johanna Machteld (Hanneke) van Vondel, dochter van Jakob (Jaap) van Vondel (VI-AT) en Folina (Folien) Poppema, wonende in Harderwijk, is geboren op donderdag 31 oktober 1968 in Winschoten.

Johanna trouwt op vrijdag 14 mei 1993 in Appingedam op 24-jarige leeftijd met Jan Oosterhuis.

Van Jan en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1  Judith Oosterhuis is geboren op dinsdag 6 december 1994 in Utrecht.

2  Jan-Ipo Oosterhuis is geboren op maandag 19 oktober 1998 in Groningen.

VII-AQ  Jozina Levina (Jozien) Silvester, dochter van Willem (Wim) Silvester en Engeltje (Ellie) van Vondel (VI-AV), wonende in Hilversum, is geboren op donderdag 28 december 1967 in Leiden.

Jozien

Jozien trouwt op zaterdag 10 juni 1995 in Vleuten-de Meern op 27-jarige leeftijd met de 29-jarige Olaf Maria Lem. Olaf, wonende in Hilversum, is geboren op zaterdag 1 januari 1966 in Amstelveen.

Van Olaf en Jozien zijn drie kinderen bekend:

1  Thomas Alwin Lem is geboren op maandag 1 december 1997 in Hilversum.

2  Wouter Wilfons Lem is geboren op woensdag 19 mei 1999 in Hilversum.

3  Roosmarijn Engeltje Agnes Lem is geboren op dinsdag 22 oktober 2002 in Hilversum.

VII-AR  Johanna Anthonia (Anette) Silvester, dochter van Willem (Wim) Silvester en Engeltje (Ellie) van Vondel (VI-AV), wonende in Apeldoorn, is geboren op dinsdag 8 juli 1969 in Leiden. Johanna is gehuwd met Gert Beuze. Gert, wonende in Apeldoorn, is geboren op  zondag 15 augustus 1965 in Apeldoorn.
Annette


Het gezin woont nu in Maarssen.
Van Gert en Annette zijn twee kinderen bekend:

1  Melissa Helleny Manon (Manon) Beuze. Zij is geboren op maandag 6 november 1995 in Apeldoorn.

2  Louise Celine Elvira (Louise)  Beuze. Zij is geboren op zaterdag 3 november 2001 in Apeldoorn.

VII-AS  Teke (Thea) Potze, dochter van Hinderikus (Hennie) Potze en Geertien (Gé) Warris (VI-BB), parkeercontroleur, wonende in Winschoten, is geboren op vrijdag 18 oktober 1968 aldaar.

Teke trouwt op dinsdag 25 september 1990 in Veendam op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Klaas Jan Doedens, zoon van Lammert Doedens en Antje Tuin. Klaas, productiemedewerker, wonende in Winschoten, is geboren op donderdag 2 februari 1967 aldaar.

Van Klaas en Teke zijn twee kinderen bekend:

1  Daan Doedens is geboren op zondag 21 januari 2001 in Winschoten.

2  Fleur Doedens is geboren op zondag 21 januari 2001 in Winschoten.

VII-AT  Hinderikus (Erik) Potze, zoon van Hinderikus (Hennie) Potze en Geertien (Gé) Warris (VI-BB), verpleegkundige, wonende in Winschoten, is geboren op woensdag 3 januari 1973 aldaar.

Hinderikus woont samen met Erika (E.J.) de Groot. Erika, lerares Frans, is geboren op woensdag 24 oktober 1973.

Van Hinderikus en Erika zijn twee kinderen bekend:

1  Eefke Marjan (Eefke) Potze is geboren op donderdag 28 augustus 2003 in Winschoten.

2   Jurjen Hinderikus (Koen) Potze is geboren op dinsdag 3 januari 2006 in Winschoten

VII-AU  Janet Warris, dochter van Jakob (Jaap) Warris (VI-BC) en Elsina Schuitema, is geboren op vrijdag 22 september 1967 in Nieuwe Pekela.

Janet trouwt op woensdag 6 april 1988 in Oude Pekela op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Meindert (Meinie) Boneschansker. Meindert is geboren op zondag 26 september 1965 in Oude Pekela.

Van Meindert en Janet is een kind bekend:

1  Janjaap Boneschansker is geboren op dinsdag 1 juni 1993 in Sauwerd.

Inge Boneschansker, geboren op zondag 3 november 1996 in Oude Pekela

VII-AV  Hendrik (Erik) Soetevent, zoon van Adrianus Harmannus (Harry) Soetevent en Engeltje (Ellie) van Vondel (VI-BE), wonende in Emmer-Compascuum, is geboren op woensdag 17 juli 1974 in Odoorn.

Hendrik trouwt op vrijdag 8 juni 2001 in Borger-Odoorn op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Anna Maria Aleida (Sandra) Hölscher, dochter van Gerard Hölscher en Lenie Hölscher, voedings-assistent, wonende in Barger-Compascuum en in Valthe, is geboren op donderdag 24 juli 1975 in Emmen. Zij zijn thans gescheiden.

Van Hendrik en Anna is een kind bekend:

1  Roy Soetevent is geboren op maandag 10 juni 2002 in 2e Exloërmond.

VII-AW  Albertje Jantje (Anja) de Vries, dochter van Albert de Vries en Frouwina (Frouwien) van Vondel (VI-BF), onderwijzeres, is geboren op maandag 22 oktober 1973 in Odoorn.

Anja trouwt op vrijdag 29 mei 1998 in Borger-Odoorn, bevestigd in de ned.hervormde kerk in 2e Exloërmond, op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Leo Potze, zoon van Jurrien Potze en Afke Feenstra. Leo,wonende in Stadskanaal, is geboren op vrijdag 15 mei 1970 in Sneek.

Over het voorgeslacht van Leo is een kwartierstaat gepubliceerd door (wijlen) Jan Potze te Veendam in het genealogisch tijdschrift Westerwolde.
Het blijkt dat Leo en Anja aan elkaar verwant zijn !
De bet-overgrootvader van Leo's vader (Jurrien), Jan Nannes Potze, was namelijk de neef van Jan Wolters Potze, de bet-overgrootvader van de moeder van Anja (Frouwina van Vondel).

Van Leo en Anja zijn drie kinderen bekend:

1  Julia Potze is geboren op vrijdag 15 september 2000 in Groningen, is overleden op vrijdag 15 september 2000 aldaar.

2  Vera Naomi (Naomi) Potze is geboren op vrijdag 4 oktober 2002 in Groningen.

3  Iris Noëlle (Iris) Potze is geboren op zaterdag 30 juli 2005 in Groningen.

  Naomie en Iris zijn fotogeniek

 

 


 

VII-AX  Harm Cornelis (Harco) van Vondel, zoon van Hendrik (Henk) van Vondel (VI-BL) en Catharina W. (Rina) Nicolai, werkt in de horeca en runt nu een Brasserie /Restaurant "Alle Hens"in Hoogezand.
onende in Den Haag, in Foxhol en in Hoogezand, is geboren op donderdag 21 juli 1966 in Emmen.

Harm trouwt op vrijdag 4 september 1998 in Den Haag op 32-jarige leeftijd met de 27-jarige Wilma Marris. Wilma is geboren op donderdag 1 juli 1971 in Delfzijl.

Van Harm en Wilma zijn twee kinderen bekend:

1  Naomi van Vondel is geboren op maandag 10 mei 1999 in Den Haag.

2  Daphne van Vondel is geboren op zondag 23 december 2001 in Groningen.

VII-AY  Hendrik Willem (Erik) van Vondel, zoon van Hendrik (Henk) van Vondel (VI-BL) en Catharina W. (Rina) Nicolai, drukker, wonende in Assen, is geboren op maandag 13 september 1971 in Groningen.

Hendrik trouwt op vrijdag 26 juli 1996 in Hoogezand op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Elisabeth Nicolle (Elise) van der Ley. Elisabeth is geboren op vrijdag 2 juni 1972 in Dordrecht.

Van Hendrik en Elise zijn twee kinderen bekend:

1  Steven van Vondel is geboren op maandag 28 juli 1997 in Sappemeer.

2  Angela van Vondel is geboren op zondag 5 maart 2000 in Assen.

VII-AZ  Harm Roelf (Harrie) van Vondel, zoon van Bertus van Vondel (VI-BM) en Aaltje G. (Ali) Tangenberg, proces-operator, is geboren op maandag 18 september 1967.

Harm trouwt op vrijdag 21 september 1990 op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Janna de Witte. Janna is geboren op woensdag 13 september 1967.

Van Harm en Janna zijn twee kinderen bekend:

1  Martin van Vondel is geboren op zaterdag 18 juli 1992.

2  Richard van Vondel is geboren op vrijdag 10 juni 1994.

VII-BA  Aaltje Geertina (Gea) van Vondel, dochter van Bertus van Vondel (VI-BM) en Aaltje G. (Ali) Tangenberg, verpleegkundige, is geboren op dinsdag 3 juni 1969.

Aaltje trouwt op woensdag 4 september 1991 op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Cengiz Açkcayüzlü. Cengiz, vrachtwagenchauffeur, is geboren op maandag 6 mei 1968 en afkomstig uit Turkije.

Van Cengiz en Aaltje zijn drie kinderen bekend:

1  Aylin Açkayüzlü is geboren op maandag 7 augustus 1995.

2  Esra Açkcayüzlü is geboren op vrijdag 7 maart 1997.

3  Raif Açkcayüzlü is geboren op dinsdag 7 september 1999.

VII-BB  Tineke Marjan (Tineke) van Vondel, dochter van Bertus van Vondel (VI-BM) en Aaltje G. (Ali) Tangenberg, peuterleidster, is geboren op maandag 12 maart 1973.

Tineke trouwt op vrijdag 21 juni 2002 op 29-jarige leeftijd met de 30-jarige Leo Haandrikman. Leo, proces-operator, is geboren op zondag 28 november 1971.

Van Leo en Tineke zijn twee kinderen bekend:

1  Lesley Haandrikman is geboren op vrijdag 8 mei 1998.

2  Romy Haandrikman is geboren op vrijdag 31 maart 2000.

Generatie VIII

(van 1956 tot heden)

In deze generatie zijn 6 gezinnen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1989 en 1998. Er zijn momenteel nog 8 van de 9 kinderen in leven.

VIII-A  Thera van Vondel, dochter van Willem (Wim) van Vondel (VII-A) en Johanna Jacoba Buis geboren op  woensdag 31 maart 1965 in Emmen.

Thera is op 20 mei 1988  gehuwd met Willie Robben.

Van Willie en Thera zijn twee kinderen bekend:

1  Sander Robben is geboren op maandag 11 december 1989 in Emmen .

2  Sharon Robben, is geboren op vrijdag 24 juli 1992 in Emmen.

VIII-B  Christa van Vondel, dochter van Willem (Wim) van Vondel (VII-A) en Johanna Jacoba Buis is geboren op donderdag 22 juni 1972 in Emmen.

Christa is op 19 mei 1995 gehuwd met Martin van der Struik.

Van Martin en Christa zijn twee kinderen bekend:

1  Linda van der Struik is geboren op vrijdag 21 maart 1997 in Vlagtwedde.

2  Irene van der Struik is geboren op maandag 23 augustus 1999  in Vlagtwedde.

VIII-C  Fedde (Eddy) van Vondel, zoon van Willem (Wim) van Vondel (VII-A) en Johanna Jacoba Buis, is geboren op dinsdag 21 februari 1956.

Fedde is op vrijdag 28 april 1978 gehuwd met Truida Rengers.

Van Fedde en Truida zijn twee kinderen bekend:

1  Majella van Vondel is geboren op 14 februari 1980 in Emmen. Majella is op vrijdag 8 augustus 2008 gehuwd met Hermen Schomaker.

Uit dit huwelijk is een kind bekend:

1. Sem Schomaker is geboren op donderdag 6 augustus 2009 in Vlagtwedde.

2  Sandra van Vondel is geboren op woensdag 30 november 1983 in Emmen.

VIII-D  Albertus (Bert) van Vondel, zoon van Willem (Wim) van Vondel (VII-A) en Johanna Jacoba Buis, is geboren op maandag 4 januari 1960.

Albertus is gehuwd met Meta.

Van Albertus en Meta is een kind bekend:

1  Roy van Vondel is geboren op woensdag 11 oktober 1989.

VIII-E  Benny van Vondel, zoon van Pieter van Vondel (VII-C) en Lies Hummen, is geboren op dinsdag 19 augustus 1969.

Benny is gehuwd met Janieta Sanderman.

Van Benny en Janieta is een kind bekend:

1  Sander van Vondel is geboren op zaterdag 5 december 1998.

VIII-F  Johan Zwiers, zoon van Reind Zwiers en Maria (Marja) van Vondel (VII-E).

Johan is gehuwd met Swanet.

Van Johan en Swanet is een kind bekend:

1  Brian Zwiers.

 

 

*) In memoriam Op 19 juni 2010 is ons verenigingslid Henk van Vondel in zijn eigen huis te Ameide in de leeftijd van 64 jaar overleden. Hij is in 1946 geboren in 2e Exloërmond, heeft van 1968-1974 economie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Gro- ningen en is in 1975 in Ameide komen wonen. Als econoom werkte Henk bij de NZi, thans KIWA Prismant ge- heten (een zelfstandig onderzoeksinstituut dat wetenschappelijk onderzoek verricht voor het manage- ment van instellingen, koepelorganisaties en beleidsmakers in de gezondheidszorg). Zijn ernstige spierziekte ten spijt, was hij daarnaast actief in verscheidene maatschappelijke organisaties en instellingen. Zo participeerde hij in de VSN (Vereniging Spierziekten Nederland) en heeft hij zich ingezet voor betere mogelijkheden voor ademhalingsvoorzieningen thuis als voorzitter van VSCA (Vereniging Samenwerkingsverband Chronische Ademhalingsondersteuning). Ook was hij lid van de stuurgroep verbetertrajecten Zorg voor Beter van ZonMw. Henk van Vondel was verder een van de oprichters en bijna dertien jaar voorzitter van Zedje (Stichting Platform Gehandicapten voor de gemeenten Giessenlanden, Graafstroom en Zederik), en daarmee degene die Zedje op de kaart heeft gezet. Hij was uitstekend op de hoogte van het gehandicaptenbeleid, had een uitgebreid netwerk en een duidelijke visie. Henk deed ook mee met het GIPS (Gehandicapten Informatie Project Scholen). Tenslotte was Henk ook nog een van de oprichters en voorzitter van de buurtvereniging “Het Nieuwe Licht”, de buurtvereniging van de straat De Geer in Ameide waar hij woonde. Op 24 juni is onder grote belangstelling afscheid van Henk genomen. Tijdens de herdenkingsbijeenkomst, werd nog eens bevestigd hoeveel hij voor velen betekend heeft. Hij is begraven op de Begraafplaats Daalseweg in Nijmegen onder een grote beukenboom.


Mochten er op deze homepage onverhoopt teksten, plaatjes of andere zaken staan waarop anderen copyright claimen, meld het me dan s.v.p., zodat datgene kan worden verwijderd.

Ook personen, die geen prijs stellen op vermelding in de de gepubliceerde genealogieën etc., worden verzocht mij dat te laten weten, waarna ik hun niet-openbare gegevens zal verwijderen.

 
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 30-11-2021