Eelke Huisman

12 mei        1862     Op maandag 12 mei 1862 werd Eelke geboren in Boerakker onder Niebert. Zijn ouders waren Lammert Jans Huisman en Thijsje Eelkes Woudstra.

                                Hij had n oudere zus: Elizabeth, en uit het eerdere huwelijk van zijn moeder met de  broer van zijn vader, Lammert, n halfbroer: Jan, en vier halfzussen: Elisabeth, Aaltje, Nelligje en Harmpke.

16 mrt      1872     Het gezin van Lammert verhuisde van B 120 in de gemeente Marum naar de gemeente Grootegast.

20 juli       1876     Halfbroer Jan overleed in Opende op donderdag 20 juli 1876, 25 jaar oud.

  mrt         1878       Opnieuw vestigde het gezin zich in de gem. Marum

8 mei       1880     Het gezin van Lammert vestigde zich op 8 mei 1880 vanuit de gemeente Marum in de gemeente Leek., -de overkant van de weg in Boerakker?-

12 mrt     1883     Een neef van Eelke, Eelke Roelofs Keizer, (* 15-2-1846) vestigde zich, na zijn scheiding, (uitgesproken in een vonnis van de arrondissementsrechtbank te Arnhem op 23 oktober 1882) vanuit Zaandam tijdelijk in het gezin van Lammert.

14 april 1883 Eelke trouwde op zaterdag 14 april 1883 met de naaister Jantje Hazenberg.

28 april 1883 Lammert verhuisde weer naar de gem. Marum, In mei vertrok Eelke Roelofs Keizer naar Amsterdam.

6 dec. 1883 1. Eelkes eerste zoon, Lammert, werd geboren in Tolbert op donderdag 6 december 1883.

1883/1886 Tussen deze jaren werd verhuisd naar de westkant van de weg, dwz naar Niebert, gem Marum.

15 mrt 1886 2. Het tweede kind was een dochter, Wietske, en zij werd geboren in Niebert op maandag 15 maart 1886.

18 nov. 1888 3. Op zondag 18 november 1888 volgde weer een dochter, Tijsje, eveneens geboren in Niebert.

29 juli 1889 De moeder van Eelke, Thijsje Woudstra, overleed op maandag 29 juli 1889 in Niebert. (67 jr oud)

22 mrt 1890 De schoonmoeder van Eelke, Wietske Pop overleed op 22 maart 1890.

2 apr. 1890 Het gezin van Eelke verhuist weer naar de oostkant van de Hoofdweg, d.w.z. naar Tolbert (gem. Leek) (naar het huis C 170 op de hoek van de Hoofdweg en de Noorderweg) (Als godsdienst wordt vermeld: NH, dwz Ned Hervormd)

3 mrt 1891 4. Het vierde kind was de derde dochter, Derkje, geboren op 3 maart 1891.

26 mrt 1893 De vader van Eelke, Lammert Huisman, overleed op zondag 26 maart 1893 in Niebert. (82 jr oud)

30 mrt 1893 5. De tweede zoon was Albert, geboren op donderdag 30 maart 1893. Op diezelfde dag werd Lammert Huisman begraven.

6 april 1893 boedelscheiding nalatenschap Albert Hazenberg/Wietske Pops: Eelke krijgt 697,28, (dwz 2 aandelen) bestaande uit: 9/16 deel van de onroerende goederen (behuizing en 2.90 HA land, sectie I nrs 604 611).Hij moet toebetalen: 478,12. Derkje krijgt 7/16 deel van het onroerend goed. (Derk Hazenberg had bij onderhandse akte-12 sept. 1892- zijn aandeel in de nalatenschap overgedragen aan Eelke!)

4 jan. 1895 uit publieke veiling van onroerend goed van zijn schoonzuster Derkje Hazenberg gekocht perceel 2, kad. bekend gem. Leek sectie I nr 1444 voor 1.426,-

15 okt. 1895 6. Daarna volgde er weer een dochter, Elizabeth, geboren in Tolbert op dinsdag 15 oktober 1895.

5 dec. 1895 Derkje Hazenberg, zijn schoonzus, overleed (haar nalatenschap zal zijn verdeeld tussen Derk, Kornelis en Jantje en zal per persoon ca 3500,- hebben bedragen)

12 nov. 1895 Op dinsdag 12 november 1895 overleed Tijsje (3), oud 6 jaar.

14 mrt 1896 En op zaterdag 14 maart 1896 overleed Elizabeth (6), oud 5 maanden.

22 aug. 1896 Ambtshalve werd in het gezin van Eelke bij- en afgeschreven: zwager Kornelis Hazenberg. Vorige woonplaats:

Nrd Amerika. Hij was waarschijnlijk al eerder dat jaar bij hen komen wonen, maar zich nog niet laten inschrijven.

10 jan. 1897 7. Op zondag 10 januari 1897 werd een jongentje geboren, Jan.

13 april 1897 Jan (7) overleed op dinsdag 13 april 1897, 3 maanden oud.

9 febr. 1898 8. Op woensdag 9 februari 1898 werd weer een dochter geboren: Tijsje Elizabeth.

16 jan 1899 Op 16 januari 1899 werd de vereniging tot Evangelisatie te Boerakker opgericht. Eelke werd daarvan de

penningmeester. Hij moest daarvoor lidmaat zijn van een der Geref.Kerken. Daarbij was als gast aanwezig

W.Ploeg, ouderling te Marum, wonende te Nuis. (was dit Willem Ploegh, de zwager van Eelke, nl de man van

zijn zus Elizabeth? Maar zus Elizabeth overleed in Lucaswolde!)

9 febr. 1899 Op donderdag 9 februari 1899 overleed Wietske (2), oud 12 jaar.

17 aug. 1899 9. Opnieuw werd een dochter geboren: Wietske. Dat was op donderdag 17 augustus 1899.

31 juli 1900 Opdracht voor Eelke de betrokkenen in kennis te stellen omtrent hypotheek voor gebouw. Tevens aan ds v.d Werf (Grootegast) te verzoeken op te treden en een ontrouw bestuurslid aan te manen.

10 aug. 1900 10. En op vrijdag 10 augustus 1900 werd weer een dochter geboren: Elizabeth

13 aug. 1900 In akte 305 (notaris Gerrit Kingma te Leek) wordt Eelke genoemd als debiteur bij een schulderkenning met

hypotheek. Crediteur: Naamloze Vennootschap Nederlandsche Hypotheekbank te Veendam.

23 aug. 1900 Elizabeth (10) overleed twee weken daarna, op donderdag 23 augustus 1900.

19 sept. 1900 Opdracht aan Eelke de architect van besluiten omtrent de bouw op de hoogte te brengen.

18 okt 1900 Zus Elizabeth (echtgen. van Willem Ploegh) overleden in Lucaswolde

25 okt. 1900 Eelke en Ploeg (Willem??) zullen de drie gemeenten, Leek, Marum en Oldekerk permissie vragen om

catechisaties te houden.

29 nov. 1900 Na de inwijding van het gebouw zal er bij Eelke gelegenheid zijn voor het nuttigen van koffie met krente- en

witbrood en daarna wijn.

2 febr, 1901 Er is een boeldag (notaris Gerrit Kingma te Leek, akte nr 55) waarbij van Eelke 3 kalfkoeien, 7 drachtige

varkens en 6 drachtige schapen worden verkocht ten bedrage van 799,50.

En kalfkoe en n drachtig varken, ter waarde van 169,-, worden gekocht door Willem Ploegh en Eelke zelf.

1901 De familie verhuisde naar Valtermond (gem.Odoorn)

22 okt. 1902 11. Opnieuw een dochter Elizabeth. Ze werd geboren in gem. Odoorn op woensdag 22 oktober 1902.

16 mrt 1903 Terugkeer naar Boerakker, naar de westkant van de hoofdweg, d.w.z. Niebert.

4 febr. 1904 Daar overleed Elizabeth (11) op donderdag 4 februari 1904. Ze was ruim 1 jaar en drie maanden oud.

11 jan. 1906 Oprichting van Chr. Schoolvereniging, waar Eelke de leiding had en ook tot president werd gekozen.

14 mrt 1906 12. Op woensdag 14 maart 1906 werd het twaalfde kind geboren, een dochter: Jantje Elizabeth.

15 april 1908 Eelke is president van de vergadering van de evangelisatie en deed een voorstel om zelfstandig te worden.

1910 Albert (5) gaat naar een boer in Oostwold.

27 juli 1910 Derkje (4) gaat de deur uit.

1 mei 1911 Albert (5) gaat naar boer Burgstra in Oldekerk voor 115,- + een lamsweide per jaar.

(officile overschrijving 29-6)

4 juni 1911 Voor ouderling is er een herstemming nodig tussen Eelke en H.v.d.Velde.

18 juni 1911 Instituering van de Geref. Kerk Boerakker

22 juni 1911 Op de eerste ledenlijst komt Eelke dan nog niet voor. Hij wordt later dat jaar bijgeschreven met 1 bel. lid en 4

doopleden. (bel.lid: Eelke, doopleden: Jantje, Tijsje El., Wietske en Jantje Elizabeth.?)

3 aug. 1911 Bij Eelke zullen bestek en tekeningen voor de bouw van de kerk te verkrijgen zijn.

21 aug. 1911 Eelke zal samen met vdV naar Oldekerk om te collecteren voor kerkbouw.

1 dec. 1911 Eelke deelde bij de inwijding van de kerk mee hoe langzamerhand een nieuwe gemeente was ontstaan en bracht de

dank van de kerkenraad over aan alle goede gevers.

10 juni 1912 Lammert (1) trouwt op maandag 10 juni 1912 in Groningen met Tjitske van Dellen en hij vestigt zich op 21 juni  officieel in Groningen

31 mei 1913 Albert (5) komt officieel weer thuis wonen.

15 juni 1914 Albert (5) vertrekt opnieuw naar Burgstra in Oldekerk

17 aug. 1915 Albert (5) komt weer thuis wonen.

9 dec. 1915 Albert (5) gaat in mil. dienst.

27 febr. 1917 Het gezin vertrekt naar Nw Weerdinge (gem. Emmen)

14 sept. 1919 In de gemeente Emmen overleed op 13 jarige leeftijd Jantje Elizabeth (12)

22 nov. 1919 Tijsje (8) trouwt in Emmen met Lammert de Goede

18 sept. 1920 Albert (5) trouwt in Emmen met Hillechien de Jonge

1 okt. 1921 Wietske (9) trouwt in Emmen met Willem Witteveen

10 nov. 1921 Derkje (4) trouwt in Emmen met Harm Folkerts

7 nov. 1922 Terugkeer vanuit gem. Emmen, naar huis B 195, gem. Marum.

20 apr. 1923 Verhuizing naar gem. Leek

1 mei 1923 Vanuit gem. Leek naar gem. Marum, huis B 198a (omdat het nieuwe huis nog niet klaar was tijdelijk bij de bakker?) - later D 33, (het nieuwgebouwde huis op de hoek van de Boerakkerstraatweg en de zijweg naar Lucaswolde.)

Kad. Marum, sectie A, nr 3804. Na het overlijden van Jantje in 1945 is het verkocht aan Klaas van Dellen bij acte 21 april 1947 verleden voor notaris R.Reinders te Zuidhorn en op 20 dec. 1947 door hem verkocht voor een bedrag van 3.450,-)

1925 Bij een foto, waarop ook het huis van Eelke staat, wordt hij genoemd als voorzitter van de Christelijke school.

1925 N.R. Homan-Paapst deed belijdenis. Zij verklaarde later dat door n van de ouderlingen, Hielke Huisman, werd gezegd dat hij het van groot belang achtte, als ze, in verband met de jonge leeftijd, nog eens weer een jaar ter catechisatie kwam.

19 nov. 1926 Eelke overleed op vrijdag 19 november 1926, oud 64 jr. (verwaarloosde longontsteking)

31 dec. 1927 In Groningen overleed op zaterdag 31 december 1927 Lammert Huisman (1) op 44 jarige leeftijd.

19 juni 1940 Wietske (9) overlijdt in Oldekerk. Ze was 40 jaar en ruim 9 maanden oud.

14 juli 1945 Jantje Hazenberg in Groningen overleden.

19 mei 1975 Tijsje (8) overlijdt in Hengelo. Zij was 77 jaar en ruim 3 maanden oud.

27 juni 1980 Albert (5) overlijdt in Dalfsen. Hij was 87 jaar en ruim 2 maanden oud.

10 nov. 1980 Derkje (4) overlijdt in Zwartsluis. Zij was 89 jaar en ruim 7 manden oud.


Lammert Jans Huisman

 

26 apr. 1810 Lammert werd geboren op donderdag 26 april 1810 in St Johannesga. Zijn ouders waren Jan Luiten Huisman en Elisabeth Lamberts Rijken. Hij had vier broers. Naar de oudste daarvan, die in 1804 was overleden werd hij genoemd. Verder: Luite (overleden in juni 1811), Luiten en Rijken, en drie zussen: Hillegien, Nelligien en Jentien.

24 juni 1811 Broer Luite (bijna 4 jr) in St Johannesga overleden.

1812 Zijn ouders verhuisden naar Oldeouwer, huis nr 6.

9 aug. 1817 Zus Nelligien (12 jr) in Oldeouwer overleden

20 juli 1828 Zus Hillegien trouwde met Gerben Gerrits de Wilde. Ze woonde al eerder bij hem (of was ze dienstmeid bij zijn moeder?)

1818/ 1829 Zijn ouders verhuisden naar Rohel, huis nr 7

8 febr 1829 Zijn vader, Jan (56 jr), in Rohel overleden

2 mrt 1835 Broer Luiten werd ingedeeld als milicien bij het 8e regiment Infanterie

26 mei 1839 Zus Jentien trouwde met Libbe Hendriks Poepjes.

1839/ 1843 Zijn moeder verhuisde naar Rottum, naar een ongenummerd huis.

8 jan. 1843 Broer Luiten trouwde met zijn latere vrouw, Thijsje Woudstra.

1843 Luiten en Thijsje vestigden zich in Ter Idzard. Waarschijnlijk toen (of eventueel wat later) ook Lammert en Rijken

20 jan. 1848 Zijn moeder (71 jr) in Rottum overleden

1 jan 1849 Broer Rijken kreeg een pensioentje van de Nationale Militie

27 mrt 1853 Broer Rijken (34 jr) in Ter Idzard overleden.

8 febr. 1854 Lammert verhuisde, samen met Luiten en Thijsje en met het gezin van ene Aaldert Jans Huisman, naar Niebert

31 dec 1855 Broer Luiten (40 jr) in Niebert overleden

25 apr 1857 In de gemeente Marum trouwde hij op zaterdag 25 april 1857 met de vrouw van zijn overleden broer Luiten. (met toestemming van Koning Willem III)

1 mei 1858 Geboorte van dochter Elizabeth

30 mrt 1861 Stiefdochter Aaltje (15 jr) in Niebert overleden

12 mei 1862 Geboorte van zoon Eelke

23 mrt 1867 Stiefdochter Elisabeth trouwde met Albert Beute

19 mrt 1870 Stiefdochter Nelligje trouwde met Ieme Randel

1872 Lammert verhuisde met zijn gezin naar Opende

22 jan 1874 Stiefdochter Harmpke trouwde met Derk Senneker

27 juli 1876 Stiefzoon Jan (27 jr) in Opende overleden

mrt 1878 Het gezin van Lammert vestigde zich opnieuw in de gem. Marum (Boerakker?)

mei 1880 Ze verhuisden van gem. Marum naar de gem. Leek (Boerakker?)

14 mrt 1883 Oomzegger Eelke Keizer kwam in het gezin wonen tot eind april

14 apr 1883 Zoon Eelke trouwde met Jantje Hazenberg

apr 1883 Het gezin verhuisde opnieuw naar de gemeente Marum

6 dec 1883 Geboorte van kleinzoon Lammert

3 febr 1884 Zus Hillegien (81 jr) in Rottum overleden

15 mrt 1886 Geboorte kleindochter Wietske

18 nov 1888 Geboorte kleindochter Tijsje

29 juli 1889 Op maandag 29 juli overleed zijn vrouw, Thijsje Woudstra (67 jr).

3 mrt 1891 Geboorte kleindochter Derkje

26 mrt 1893 Op zondag 26 maart 1893 is Lammert (79 jr) in Niebert overleden.

(Nalatenschap o.a.: 1/8 e deel in twee huisjes, enig hooiland te Niebert, kad. Marum sectie A, nrs 2733, 2795, 2796 en 2797). Koopakte zoeken en lezen

30 mrt 1893 Zijn begrafenis had plaats op donderdag 23 maart 1893, de dag waarop ook zijn kleinzoon Albert werd geboren.